DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 469-481


UDK 630* 232.2 + 232.3 (001)


UTJECAJ RAZLIČITIH SJETVENIH SUPSTRATAI VRSTA SPOROTOPIVIH
GNOJIVANARAST I FIZIOLOŠKE PARAMETRE SADNICAOBIČNE BUKVE
(Fagus sylvatica L.) U RASADNIKU I NAKON PRESADNJE


THE INFLUENCE OF VARIOUS GROWING SUBSTRATESAND SLOW-RELEASE FERTILIZERS
ON THE GROWTHAND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF COMMON BEECH (Fagus
sylvatica L.) SEEDLINGS INA NURSERYAND FOLLOWING PLANTING IN THE FIELD


11 2


Ivan SELETKOVIĆ, Nenad POTOČIĆ , Anamarija JAZBEC,


31


Tomislav ĆOSIĆ , Tamara JAKOVLJEVIĆ


SAŽETAK: U radu su prikazani rezultati pokusa u kojemu se ispitivao utjecaj
različitih supstrata (Litvanski treset, supstrat Humofin, supstrat Stender
A400) i vrsta sporotopivih gnojiva (Osmocote Exact Standard 5-6 M i 12-14 M)
na rast i fiziološke parametre sadnica obične bukve (Fagus sylvaticaL.) u rasad
niku i nakon presadnje na teren. Pokus je postavljen u rasadniku Šumarskog
instituta, Jastrebarsko, kao randomizirani blok s osam tretiranja i četiri ponav lja
nja. Sadnicama je određena koncentracija dušika, fosfora, kalija, kalcija,
ma gnezija i klorofila u lišću, izmjerena biomasa lišća, stabljike i korijena na
kraju prve vegetacije te visine i promjeri vrata korijena. Biljke su zatim presađene
na površinu namijenjenu obnovi sadnjom bukve. Nakon dvije godine biljkama
su izmjerene visine i promjer vrata korijena. Gnojidba s Osmocote Exact
gnojivima utjecala je pozitivno na koncentracije biogenih elemenata i pigmenata
u lišću sadnica bukve te rast sadnica. Za uzgoj sadnica bukve kao najpovoljniji
pokazao se Litvanski treset. U kontrolnoj varijanti najbolji je supstrat
bio Stender, jer dolazi s već primiješanim mineralnim gnojivom. Razlike u dinami
ci rasta među biljkama tretiranim različitim gnojivima mogu biti značajne s
obzirom na utjecaj korova nakon presadnje.


Ključne riječi:obična bukva, Osmocote Exact Standard, visine i promjeri
vrata korijena, biomasa, fotosintetski pigmenti, stanje ishrane


UVOD – Introduction


U današnjim otežanim uvjetima obnove šumskih sas (
Rastovski i Komlenović 1993, Komlenović
tojina proizvodnja sadnica od velikog je značaja. Iako se 1995). Istraživanja istih autora (1992, 1993, 1994, 1995,
bukva još uvijek dobro prirodno pomlađuje, ipak sva1997)
pokazala su kako se primjenom odgovarajućih
kim danom raste potreba za bukovim sadnicama, koja će mi neralnih gnojiva može u značajnoj mjeri utjecati na
biti još veća ako hrvatsko šumarstvo priđe nužnim konkva
litetu sadnica. Gnojidba je jedna od najvažnijih uzverzijama
šumskih kultura i degradiranih šuma te intergojnih
mjera u pošumljavanju, posebice kod sadnica
vencijama u prebornim bukovo-jelovim šumama, zbog proizvedenih u kontejnerima, čiji ograničeni volumen
povlačenja jele i stvaranja prostora za bukvu (Matić, zna čajno ograničava njihov rast (Oliet i dr.2004, pre Oršanić
iAnić 2003). Harmo nič na ishrana osnovni ma Landis, 1989). Gnojidba može ubrzati rast nad je
preduvjet proizvodnje sadnica šumskih vrsta drveća zem nog i podzemnog dijela biljaka, modificirati sadržaj
1


Dr. sc. Ivan Seletković, Šumarski institut, Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko


1


Dr. sc. Nenad Potočić, Šumarski institut, Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko


1


Mr. sc. Tamara Jakovljević, Šumarski institut, Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko


2


Dr. sc. Anamarija Jazbec, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb


3


Dr. sc. Tomislav Ćosić, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb