DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 71     <-- 71 -->        PDF

V. Farkaš, T. Gomerčić, M. Sindičić, V. Slijepčević, Đ. Huber, A. Frković, S. Modrić: KRANIOMETRIJSKA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 527-537


Slika 2. Odnos ukupne duljine lubanje i zigomatične širine s pravcima regresije (y – najvjerojatniji rezultat mjere 23
(u mm) za određeni iznos mjere 1 (u mm); r – koeficijent korelacije)


Figure 2Relationship between total skull length (x-axis) and zygomatic width, with regression line (y = the most probable
value of measurement 23 (in mm) when value of measurement 1 is available (in mm);


r – correlation coefficient)


RASPRAVAStatistički značajna razlika između spolova uočena
je u 42 (85,72 %) kraniometrijske mjere, od čega su u
16 (32,65 %) mjera najmanji mužjaci veći od najvećih
žen ki. U području neurokraniuma, odnosno u širini kostiju
lubanje koje okružuju mozak te dimenzijama velikog
zatiljnog otvora,nema statistički značajnerazlike
izme đu mužjaka i ženki, što zaključuju i GrandalD’AngladeiLópez-
Gonzáles(2005) kod spiljs
kog med vjeda. Nadalje, statistički značajne razlike
između muž jaka i ženki nema ni u dimenzijama očnih
dup lji te u duljini vodoravnog dijela nepčane kosti. Iako
vanjski tjemeni grebennije obrađen niti jednom mjerom,
valja naglasiti da je on puno razvijeniji u muških
jedinki smeđeg medvjeda. Ovu karakteristiku primijećuju
i istraži va či koji su izučavali lubanje risa iz Hrvatske
(Gomer čić (2005; Gomerčić i dr. 2008).
Zbrajajući sve srednje vrijednosti mjera lubanje mužjaka
i stavljajući ih u omjer sa zbrojem svih srednjih vrijednosti
mjera ženki (
.srednja vrijednost m /
.srednja
vrijednost ž) dobive no je da su mužjaci od ženki prosječno
veći za 13,42 %.
Za razliku od Morić (1990) koja je stavljajući u
omjer dimenzije koje su izrazito veće za muški spol,s
onima kod kojih je razlika između muškog i ženskog
spola što manja, pokušala naći matematičku formulu
putem koje bi se mogao odrediti spol svake jedinke, u
ovom je radu određen spol pomoću graničnih vrijednosti
mjera za koje su mužjaci apsolutno veći od ženki.


– Discussion
Sve one lubanje odraslih jedinki čije mjere prelaze graničnu
vrijednost za pojedinu mjeru trebale bipripadati
mužjacima(85,71 %vjerojatnost), a one koje su ispod
granične vrijednosti ženkama.
Na lubanji životinje nepoznatog spola (oznaka
Ua16) moguće je bilo izmjeriti i usporediti samo 7 mje ra.
Mjere 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41 i 44 nisu se mogle
izmjeriti, jer lubanja nema mandibulu, a mjeru 9 nije se
moglo izmjeriti zbog sraštavanja šavova nosnih i čeone
kosti. Iako je uspoređeno samo 43,75%mjera (7 od
16), ukupno 85,71%mjera (6 od 7) na lubanji Ua16
bilo je manje od graničnih vrijednosti. Na temeljem
toga zaključeno je da je lubanja oznake Ua16 pripadala
jedinki ženskog spola.
Kao što je prije naglašeno, korelacija između mjera 1
i 23, odnosno ukupne duljine lubanje i najveće zigomatične
širine, te njihova regresijska jednadžba izračunata
je da bi se mogla ocijeniti trofejna vrijednost lubanje i u
slučaju kada je oštećen zigomatični luk. Iz rezultata
(Slika 2) je vidljivo da sumjere 1 i 23 visoko povezane
u mužjaka i značajno povezane u ženki,jer premaPetz
(2002) gruba aproksimacija visine povezanosti za koeficijente
korelacije od ±0,40 do ±0,70 predstavlja značajno
povezane varijable, a za koeficijente korelacije od
±0,70 do ±1,0 predstavlja visoko ili vrlo visoko povezane
varijable. Kod izračunavanja najveće zigomatične


širine, odnosno varijable y u formulama pravca regresije,
bitno je naglasiti da kao mjeru 1, odnosno varijablu