DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 8     <-- 8 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić,A. Jazbec, T. Ćosić, T. Jakovljević: UTJECAJ RAZLIČITIH SJETVENIH SUPSTRATA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 469-481


hraniva u tkivima i količinu dostupnih rezervi, poboljša ti
zakorjenjivanje i kapacitet za rast nakon presadnje, te
povećati otpornost biljaka na vodni stres, niske temperature
i bolesti (van denDriessche1992).


Masovnija proizvodnja sadnica na posebnim supstratima
u Hrvatskoj započela je 1965. godine (Dokuš
1969,Komlenović 1969,Dokuš iKomlenović
1979), a od 1981. godine intenzivnije se proizvode sadni
ce s obloženim korijenskim sustavom (Dokuš i dr
1988, Orešković 1986). Kontejnerska proizvodnja
do nosi niz prednosti: produženo vrijeme sadnje, kraća
proizvodnja, veća kvaliteta i dr. (Matić i dr. 1996).
Takva proizvodnja nemoguća je bez primjene odgovara
jućih mineralnih gnojiva kojima se obogaćuje tresetni
sjetveni supstrat. Gnojidba drvenastih biljaka uzgajanih
u kontejnerima treba biti prilagođena korištenom supstratu
(Šrámek iDubský 2002). Osnovni problem
kod primjene klasičnih mineralnih gnojiva je laka topivost,
što može dovesti do pojave toksične koncentracije
otopine supstrata. S druge strane, hraniva se slabo vežu
na koloidni i adsorpcijski kompleks, pa se iz supstrata
lako ispiru, što za posljedicu ima njihov čest nedostatak.
Također, kod prihranjivanja dušik može na vlažnom
lišću izazvati palež. Svi ti problemi rješivi su


upo rabom gnojiva s produženim djelovanjem. Hraniva


iz ovih gnojiva otpuštaju se iz granula postupno i na taj


način tijekom čitave vegetacijske sezone ravnomjerno
ops krbljuju biljke nizom makro- i mikrohraniva (Komle
nović 1995). Osmocote je standardno sporotopi vo
gnojivo koje se koristi u rasadničkoj praksi.
Primjena Osmocotea daje bolje rezultate nego prihrana
brzotopivim i tekućim gnojivima te jednake ili bolje rezultate
u odnosu na druge vrste sporotopivih gnojiva
(Šrámek iDubský 2002). Duže trajanje otpuštanja
hraniva (12–14 umjesto 5–6 mjeseci, op.a.) treba osigurati
pristupačnost hraniva za vrijeme cijelog proizvodnog
ciklusa, kao i mogućnost da se hraniva nastave
otpuš tati po presadnji (Reddell i dr. 1999). Prema
tomu, gnojiva s produženim djelovanjem mogu nam
pružiti financijski pristupačan i jednostavan način za
osi guravanje hraniva šumskim sadnicama u niskotehno
loškim rasadnicima, u isto vrijeme osiguravajući
kon trolu pristupačnosti hraniva (Donald 1991).


U ovom radu prikazani su rezultati pokusa u kojemu
se ispitivao utjecaj različitih supstrata i vrsta sporotopivih
gnojiva (Osmocote Exact Standard 5-6 M i 12-14 M) na
rast i fiziološke parametre sadnica obične bukve (Fagus
sylvaticaL.) u rasadniku i nakon presadnje na teren.


MATERIJALI I METODE – Materials and methods


Pokus je postavljen u rasadniku Šumarskog instituta,
Jastrebarsko, kao randomizirani blok s osam tretiranja
i četiri ponavljanja.Tretiranja su se razlikovala u
primjeni različitih supstrata (treset iz Litve, supstrat
Humofin, supstrat StenderA400) i vrsta gnojiva. Osmocote
standard 5-6 M i 12-14 M su mineralna gnojiva s
produženim djelovanjem, sastava 15% N, 9% PO,


25
Tablica 1. Kemijski sastav korištenih supstrata


Table 1 Chemical composition of used substrates


9 % KO, 3% MgO, 0.02 % B, 0.05 % Cu, 0.40% Fe,


2


0.06%Mn, 0.02 % Mo, 0.015% Zn i vremenskim tra janjem
djelovanja gnojiva od 5–6, odnosno 12–14 mjeseci.
Proizvođač, Scotts Professional, Heerlen, Nizozemska,
www.scottsprofessional.com preporučuje koncentraciju
od 4 g gnojiva po litri supstrata kao optimalnu. Karakteristike
supstrata dane su uTablici 1.


Vrsta supstrata
Substrate type
pH
(H
2
O)
pH
(CaCl
2
)
E.C.,
mS/cm
N ukupni, %
N total, % P
2
O
5
% K
2
O %
Organska tvar, %
Organic matter, %
Litva 4,00 3,72 0,281 0,64 0,16 0,28 95,4
Humofin 6,98 6,50 0,439 2,57 0,18 0,20 82,0
Stender A400 6,39 5,90 0,850 1,45 0,56 0,87 88,0


Tretiranja su bila sljedeća:
L0 – Litvanski treset
L1 – Litvanski treset + 4g/l Osmocote Exact Standard 5-6 M
L2 – Litvanski treset + 4g/l Osmocote Exact Standard 12-14 M
B0 – Humofin
B1 – Humofin + 4g/l Osmocote Exact Standard 5-6 M
B2 – Humofin + 4g/l Osmocote Exact Standard 12-14 M
F0 – StenderA400
F1 – StenderA400 + 4g/l Osmocote Exact Standard 12-14M


Sadnice bukve uzgajane su iz sjemena u Bosnaplast 18 kontejnerima.
Sadnice su bile uzgajane pod zasjenom i redovitim režimom
zalijevanja.


Listovi biljaka za kemijske analize uzor kovani
su tako da je krajem ljeta uzet po
jedan list prosječne veličine sa svake biljke
u tretiranju i ponavljanju. Uzorci su sušeni
na 105°C do konstantne mase te izvagani na
vagi točnosti 0,01 gram, a masa izračunata
na bazi 100 lis tova. U usitnjenim uzorcima
određen je ukupni dušik na elementarnom
analizatoru Leco CNS 2000. Za analize
osta lih biogenih elemenata (AOAC, 1996)
usit nje ni uzor ci spaljeni su mokrim postupkom
koncentriranom sumpornom kiselinom
(HSO) uz dodatak katalizatora, perklorne


24


kiseline (HClO). U uzorcima su određeni:


4