DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 9     <-- 9 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić,A. Jazbec, T. Ćosić, T. Jakovljević: UTJECAJ RAZLIČITIH SJETVENIH SUPSTRATA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 469-481


fosforkolorimetrijskinaUV/VISspektrofotometruPE
Lambda1A, akalij, kalcijimagnezijizravnoizfiltrata
naatomskomapsorpcijskomspektrofotometruPE3110.


Normalno razvijeno lišće sa po pet biljaka prosječne
veličine (1 list po biljci) uzorkovano je za određivanje
sadržaja pigmenata. Za pripremu jednog uzorka lišće je
isjeckano škarama na male komadiće, a uzorak je homogeniziran
miješanjem te je za daljnju pripremu uzeta
odvaga od 0,3 g. Nasumično odabran dio tako pripremljenih
listova (oko 0,3g) predstavljao je jedan uzorak.
Nakon toga biljni materijal, koji je činio jedan uzorak,
izvagan je na analitičkoj vagi te mu je zabilježena
masa. Uzorak je kvantitativno prebačen u porculanski
ta rionik i homogeniziran uz dodatak ledeno hladnog
apso lutnog acetona. Homogenat je kvantitativno pre-
ne sen u kivetu i centrifugiran na 1000 okretaja u trajanju
od 10 minuta. Supernatant je dekantiran u menzuru,
a kruti ostatak još jednom ekstrahiran s apsolutnim acetonom.
Nakon centrifugiranja i spajanja supernatanata
izmjeren je volumen ekstrakta. Kvantitativna determinacija
fotosintetskih pigmenata izvršena je spektrofotometrijski,
očitavanjem apsorbancije (A) na 661,6 i
644,8 nm. Mjerenja su obavljena na UV/VIS spektrofotometru
PF Lambda 1A.


Za izračunavanje koncentracije fotosintetskih pigme nata
korištene su sljedeće formule (Lichtenthaler1987):


3


Chla+b= (7.05A + 18.09A )V/m*10


661.6 644.8


gdje su
Chla+b= koncentracija ukupnog klorofila u mg/g
svježe tvari uzorka


V=ukupni volumen ekstrakta fotosintetskih
pigme nata u ml
m =masa uzorka u gramima.


Visine i promjeri vrata korijena izmjereni su krajem
vegetacije i izračunate srednje vrijednosti za svako tretiranje/
ponavljanje. Po pet sadnica u svakom ponavljanju
x tretiranju najbliže tim srednjim vrijednostima po
visini, a zatim po promjeru, uzorkovane su radi određivanja
biomase lišća, stabljike i korijena.


Biljke su po završetku prve vegetacije presađene na
teren (UŠPKarlovac, Šumarija Jastrebarsko, GJ Plešivica
24a ) na površinu namijenjenu obnovi sadnjom
bukve. Površina je prije sadnje očišćena od korova i izbojaka
iz panja. Sadnice su posađene po tretiranjima i
ponavljanjima na razmak 50 cm između biljaka i 1 m iz među
redova. Nakon dvije godine biljkama su izmjerene
visine i promjer vrata korijena.


Za sve analizirane varijable napravljena je deskriptivna
statistika i za sva testiranja grešku tipa I (a) od 5%
smatrali smo statistički značajnom. Za sve analizirane
parametre razlike između tretiranja testirali smo analizom
varijance (ANOVA). Ukoliko su se razlike u tretiranjima
za neke od analiziranih parametara u analiza
varijanci pokazale statistički značajneTukey-evim post
hoc testom, ustanovili smo koja su to tretiranja koja se
međusobno statistički značajno razlikuju (Sokal i
Rohlf,1995). Statističke analize i svi grafički prikazi
napravljeni su koristeći statistički paket STATISTICA


7.1(StatSoft, Inc., 2003).


REZULTATI ISTRAŽIVANJAS RASPRAVOM – Results and discussion


Tablica 2.
Rezultati analize varijance za sve analizirane
varijable


Table 2
Results of ANOVA for all analysed variables


Analizirane
varijable
Variables
Stupnjevi
slobode
df
F vrijednost
F value
p
p
N 7 3,555 0,0092
P 7 7,984 <0,0001
K 7 33,561 <0,0001
Ca 7 38,362 <0,0001
Mg 7 19,123 <0,0001
Chla+b 7 12,648 <0,0001
lišće 2004 7 32,6926 <0,0001
korijen 2004 7 6,4964 0,0002
visina 2004 7 40,211 <0,0001
visina 2006 7 46,194 <0,0001
promjer 2004 7 21,889 <0,0001
promjer 2006 7 27,867 <0,0001


Koncentracije biogenih elemenata u lišću


Concentrations of mineral nutrients in leaves


Osnovni zakoni biljne ishrane vrijede za sve biljke, a
dobar i zdrav rast možemo postići samo ako su svi čimbenici
rasta dovoljno prisutni i nalaze se u pravilnom odnosu
(Baule iFricker,1971). Stanje ishra ne biljke
odražava stupanj u kojemu je rezerva hraniva u tlu (supstratu)
sposobna odgovoriti zahtjevima biljaka za ishranom
u određenim uvjetima. Koncentracije elemenata i
njihovi odnosi u lišću omogućuju nam uvid u stanje ishrane
stabala u smislu njihovog nedostatka ili previsoke
koncentracije, u apsolutnom iznosu ili u odnosu na koncentracije
drugih elemenata (De Vries i dr.2000).


Usvojena praksa interpretacije rezultata analiza biljnog
materijala zasniva se na usporedbi koncentracija s
graničnim vrijednostima (Raitio,1993). Stoga re zultate
analiza biljnog materijala dajemo u usporedbi s
normalnim koncentracijama dušika, fosfora, kalija, kalcija
i magnezija u lišću bukve prema Bergmannu
1992, (Tablica 3.).


Ako su prisutni i drugi čimbenici rasta, dušik odlučuje
o veličini biljne proizvodnje, pa time i o prirastu
dr veta(Baule iFricker 1971,Mengel iKirkby
2001). Koncentracije dušika razlikuju se prema različitim
tretiranjima, kako u pogledu supstrata, tako i u pogle
du korištenog gnojiva (Slika 1.). Najveće vri jednosti