DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 17     <-- 17 -->        PDF

D. Ballian, E. Mujanović,A. Čabaravdić: VARIJABILNOSTI OBIČNOG BORA(Pinus sylvestris L.) ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 577-588


Slika2. Raspored istraživanih provenijencija, sjemenskih plantaža, podrijetla klonova u plantažama, 1. Bugojno, 2.
Bosanski Petrovac, 3. Šipovo, 4. Zavidovići, 5. Romanija – Glasinac, 6. Romanija – Bioštica, 7. Olovo, 8. Han
Kram, 9. Foća, 10. Kladanj, 11, Rogatica, 12. Sjemenska plantaža Sarajevo, 12 – s klonovi podrijetlom sa Igmana,
13. Sjemenska plantaža Doboj, 13 – s klonovi podrijetlom sa Knežinskog paleža, PP– pokusna ploha.


Figure 2Distribution of Scots pine provenance, seed orchards, provenance of clones in orchads, 1. Bugojno, 2. Bosanski
Petrovac, 3. Šipovo, 4. Zavidovići, 5. Romanija – Glasinac, 6. Romanija – Bioštica, 7. Olovo, 8. HanKram, 9. Foća, 10. Kladanj, 11, Rogatica, 12. Seed orchards Sarajevo – Šamin gaj, 12 – s clones provenance
from Igmana, 13. Seed orchards Doboj - Stanari, 13 – s clones provenance from Knežinskog paleža, PP – experimental
plot.


sične analize varijance, a testiranja smo proveli upora-provenijenciju i između provenijencija, s uporabom
bom Dankanovog (Duncan) i testa “post hoc”za svaku statističkog programa Statistica.


Osnovni podaci o pokusnoj površini Glasinačko polje – Romanija


Basic data on the experimental plot Glasinac filed – Romanija


– Šumarija DPŠumarstvo Sokolac – Geološka podloga vapnenac
– Gospodarska jedinica Romanija - Glasinac – Tip zemljišta smeđe-vapnenačko
– Odjel 66 (kalko-kambisol)
– Nadmorska visina 960 m – Vegetacijski tip šume kitnjaka i graba
– Ekspozicija zapadna (Querco-carpinetum)
– Inklinacija 2o