DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 24     <-- 24 -->        PDF

D. Ballian, E. Mujanović,A. Čabaravdić: VARIJABILNOSTI OBIČNOG BORA(Pinus sylvestris L.) ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 577-588


manijskog platoa, iz populacije (provenijencije) Knežinski
palež, koja ipak nije najbolje rangirana. Ovo je
tim značajnije, ako se zna da se na svim pokusnim površinama
tijekom prvih mjerenja 1990. godine pokazalo
da provenijencija Bugojno ima najbolji visinski i debljinski
prirast. Kako nismo u mogućnosti da usporedimo
naše dobivene podatke s nekim sličnim, možemo
se osvrnuti na rezultate dobivene kod drugih vrsta, pa se
može primijetiti da je između provenijencija na temelju
dva mjerenja primijećena pojava pretjecanja provenijencija,
o čemu kod ariša izvještavaPintarić(2000) u
bosanskohercegovačkom pokusu, a o čemu također izvještava
iJacques (1992) za zapadnu Europu. Na temelju
tih saznanja ovdje se potvrđuje pravilo da se
valjani zaključci iz testova provenijencija mogu donijeti
tek nakon 1/3 ophodnje za ispitivanu vrstu. Ipak i
rana selekcija ima smisla ako se želi materijal unositi na
ekstremna staništa, gdje u prvim fazama svoga razvoja
treba što prije ojačati i prekriti željenu površinu. Za pošumljavanja
u normalnim uvjete, gdje se ne traži brzi
rast u mladosti za pošumljavanje treba koristiti kasnijim
rezultatima dobivenim iz testova provenijencija.


Ovdje je potrebno da se kritički analizira reprodukcijski
materijal podrijetlom iz sjemenskih sastojina, jer
nije ispunio očekivanja, niti je pokazao željenu proizvodnost.
Prilikom osnivanja plantaža iz kojih je uporabljen
sjemenski materijal, težilo se da u njima
proizvodimo superioran i kvalitetan selekcionirani sjemenski
materijal, visokih proizvodnih mogućnosti i
koji treba biti potpuno genetički superioran u odnosu
na neselekcionirani proizveden u neuređenim sjemenskim
sastojinama. Kako se prilikom osnivanja pokusa
od tog materijala očekivalo da će biti superioran po
svim željenim svojstvima, na temelju analize rezultata
iz ovog pokusa to nije slučaj. U ovom istraživanju
dobri rezultati su potpuno izostali, jer se analizirani
materijal podrijetlom iz sjemenskih plantaža pokazao
kao jako loš, a kod nekih analiziranih svojstava tek kao
osrednji. Kao primjer kod analiziranih svojstava biljaka
podrijetlom iz sjemenske plantaže Doboj imamo
lošije rezultate za neselekcioniranim biljnim materijalom
iz bliskih populacija: Romanija-Bioštica, Romanija-
Glasinac i Han Kram. To ipak ne znači da treba
napustiti daljnje osnivanje sjemenskih plantaža, nego
treba preispitati metode selekcije koje su primijenjene,
kao i samu tehniku osnivanja plantaža u Bosni i Hercegovini.
Možemo i pretpostaviti da razlog ovome treba
potražiti u slabo postavljenom kriteriju selekcije majčinskih
stabala, orteta, jer je selekcija vršena početkom
60-tih godina prošloga stoljeća, te je selekcija i osnivanja
plantaža provođeno u cilju stjecanja novih iskustava
i saznanja. Također, ovdje je možda prisutna i
metodološka pogreška prilikom podizanja plantaža o
kojoj se govorilo kod klonske sjemenske plantaže običnog
bora “Koziji grm”(Ballian iBožić 2004), jer
klonski materijal nije testiran i selekcioniran po fenotipu
testirani prije podizanja plantaže, što je vrlo čest
slučaj kod sjemenskih plantaža prve generacije. Drugi
problem je možda i u malom području gdje je izvršena
selekcija plus stabala, a možda su i slabe genetičke
strukture, jer su to pojedinačna stabla borova iz zadnje
faze sukcesije, koja su visoka i ravnog debla i vrlo lijepog
fenotipa, a koja su svoj fenotip formirala zbog prisutne
kompeticije sa susjednim stablima, većinom
drugim vrstama, prije svega jelom i smrekom, ili zbog
gustog sklopa u ranim fazama razvoja (slika 3).Također
ovdje nesmijemo zaboraviti da je možda u pitanju i povratni
učinak o čemu pišu Eriksson i Ekberg
(2001), a što je posljedica podizanja sjemenskih plantaža
izvan prirodnog rasprostiranja vrste, a u svrhu povećanja
učestalosti rađanja sjemenom. Inače genetička
struktura je istraživana i u klonskoj sjemenskoj plantaži
običnog bora Sarajevo, koja ima 20 klonova (Šamin gaj)
(Ballian i sur.2005), a koja je pokazala niže vrijednosti
heterozigotnosti, dok sjemenska plantaža Stanari
Doboj nije još analizirana. Te niže vrijednosti mogu
proizlaziti iz malog broja klonova u sjemenskoj plantaži,
ali i slabe genetičke konstitucije, jakih srodničkih
odnosa s pojavom inbridinga, što vodi depresiji kod potomstva.
Kako se ovdje radi o plantažama koje predstavljaju
plus stabla-ortete, iz po jedne populacije,
možemo ih smatrati u ovom istraživanju i za predstavnike
tih provenijencija. Kako su u pokusu slabo rangirane,
u okolišnim prilikama koje karakteriziraju pokus,
to ne znači da će u okolišu iz kojega potječu biti loš
izbor, jer se moramo podsjetiti da je fenotip kojeg ovdje
promatramo nastao iz interakcije genotipa i okoliša.


Na temelju rezultata ovoga pokusa dobili smo da je
lokalna provenijencija uporabljena u ovom pokusu najbolja,
te za podizanje novih nasada na tom području
treba koristiti samo lokalni materijal. Inače ovo se potpuno
podudara sa suvremenim stavovima o očuvanju
autohtonog genofonda, a što se već i dugi niz godina
zagovara u zemljama s intenzivnim šumarstvom i što
se potvrđuje kroz mnoga istraživanja (Eriksson
2008).


ZAKLJUČCI – Conclusion


Analizom veličine srednjeg promjera, temeljnice,
visine i drvne zalihe na pokusnoj površini dobili smo
da je provenijencija Romanija-Glasinac imala najbolje
rezultate. Uzimajući u obzir loše stanišne uvjete iz
kojih potječe ova populacije moglo bi se zaključiti da
su njihovi dobri rezultati ostvareni zahvaljujući izuzetno
oštroj selekciji u nepovoljnim uvjetima i kvalitetnoj
genetičkoj konstituciji.