DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 44     <-- 44 -->        PDF

T. Sinković, S. Govorčin, T. Dubravac, V. Roth, T. Sedlar: USPOREDBATEHNIČKIH SVOJSTAVAABONOSA... Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 605-611


dvostruko veća od recentne hrastovine. Prema istraživanjima
(Borgin, Tsoumis i Passialis, 1979) u
Nor veškoj i Švedskojabonos pokazuje iste odno se gus toće
i utezanja. Mehanička svojstva abonosa su smanjena
(Horsky iReinprecht,1986;Govorčin i
Sinković,1994, 1995), aposebno statička čvrstoća na
savijanje.Abonos ili subfosilno drvo (Hor vat,1967,
1983) pokazuje vrlo veliku trajnost. Do sadašnja istraživanja
svojstava abonosa u Europi (Voulgaridis i
Pas sialis, 1990; Dzbenshni, 1970; Schniewind,
1990 i već spomenute) ukazuju na sličnosti u
trendovima promjena nekih fizikalnih i mehaničkih
svojstava, ali se apsolutni iznosi razlikuju zbog razlika
svojstava hrastovine i uvjeta u kojima je ta hrastovina le-
žala kako bi došlo do formiranja abonosa.


Posebnostivisokavrijednostabonosaočitujeseu
trajnosti, estetskimsvojstvima, crnojboji, akustičkim
svojstvima,kaoistarosti. Odabonosaseizrađujefurnir,
visokokvalitetni i visokovrijedni namještaj, dijeloviglazbenihinstrumenata,
visokovrijedniproizvodi


svakodnevneuporabe, aposebnojecijenjenmaterijalu


kiparstvuirezbarstvu.


Premadosadašnjimiskustvimaabonossepronalazi
slučajnoitonajčešćekodradovareguliranjakoritapotokairijeka,
kodmelioracijskihradovailikodeksploatacije
šljunka u blizini riječnih tokova. Povezivanje
terminaabonosiarheološkodrvo, kojisekodnekihautorakoristi,
neodražavaupotpunostispecifičnostpojedinogmaterijala.
Arheološkodrvonijenužnoilijevrlo
rijetkoabonos, jerupovijestisusekoristilerazličite
vrstedrva,anesamohrastovina, dokjeabonosarheološkodrvozbogsamestarostialinijenužnoarheološko
drvo,akonemaarheološkevrijednosti.


Ciljovogistraživanjajeodređivanjetehničkih,odnosnofizikalnihimehaničkihsvojstavaabonosainjihova
usporedba s istim svojstvima recentnog drva
hrastalužnjaka. Usporedba ćebitimoguća,jerobamaterijalapotječuizistogpodručjauokviruarealahrasta
lužnjaka(QuercusroburL.).


MATERIJAL I METODE – Material and Methods


Materijal za istraživanje tehničkih svojstava abono sa
dobiven je dobrohotnošću gospode Benković Hrvoja
i Franjić Darka, s područja Oštre Luke (Orašje, Bosna i
Hercegovina).Abonos je na toj lokaciji slučajno pronađen
tijekom eksploatacije šljunka. Nakon pronalaska
dijelova stabala i debala abonosa na oko 6 metara dubi ne,
proces njihovog vađenja i transportiranja bio je itekako
zahtjevan. U vađenje dijelova stabala i debala s te
dubine bili su uključeni ronioci, a transportiranje do
obale obavljano je privezivanjem bačva za dijelove stabala
i debala kao što se vidi na slici 1.


Slika 2. Trupci abonosa hrasta obavijeni plastičnom folijom


Figure 2Abonos oak logs wrapped with plastic foil


pu cavanja dijelova stabala i debala uslijed naglog sušenja.
Proces polaganog prirodnog sušenja potrebno je
stalno nadzirati, kako ne bi došlo do pojave plijesni, a
to je moguće prilagođavanjem površine pod folijom dijelova
stabala i debala. Nakon dostizanja sadržaja vode
u dijelovima stabala i debala oko zrakosuhog stanja
(12–18 % sadržaja vode), dijelove stabala i debala moguće
je raspiljivati u pilanske proizvode. Ispiljeni pi-


Slika 1. Privlačenje dijela debla abonosa na obalu


Figure 1Attraction of ebony trunk on the shore


Dijelovi stabala i debala abonosa transportirani su u
natkriveno skladište i djelomično obavijeni plastičnom
folijom, kako bi se usporio proces sušenja (Slika 2.)
Oba vijanje folijom nužno je provesti da ne dođe do ras lanski
elementi još su jednom prirodno sušeni, kako bi
dostigli sadržaj vode oko 12 %. Iz tako pripremljenih
elemenata izrađeni su uzorci za određivanje fizikalnih i
mehaničkih svojstava abonosa. Na slici 3. prikazani su
poprečni radijalni i tangencijalni presjeci abonosa i recentne
hrastovine.