DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 45     <-- 45 -->        PDF

T. Sinković, S. Govorčin, T. Dubravac, V. Roth, T. Sedlar: USPOREDBATEHNIČKIH SVOJSTAVAABONOSA... Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 605-611


Slika3. Prikaz poprečnog, radijalnog i tangencijalnog presjeka
abonosa i recentne hrastovine


Figure 3Displaying cross, radial and tangential sections of ebony
and recent oak


REZULTATI I DISKUSIJARezultati određivanja fizikalnih i mehaničkih svojstava
abonosa bit će paralelno prikazani s vrijednostima
za recentnu hrastovinu.Takav način prikazivanja
vrijednosti određivanih svojstava zorno će prikazati
razlike u svojstvima abonosa i recentne hrastovine. U
svim tablicama za statističke veličine koriste se skraće-


Od fizikalnih svojstava određivana je gustoća u apsolutno
suhom stanju te totalna linearna utezanja u radijalnom
i tangencijalnom smjeru i totalno volumno utezanje.
Od mehaničkih svojstava određivana je statička čvrstoća
na svijanje i čvrstoća na tlak paralelno s vlakancima.


Vrijednostifizikalnih i mehaničkihsvojstavahrasta
lužnjaka (Quercus robur L.) uzete su (Govorčin i
Sinković,2000) za hrastovinu izTopolovca i Boljkova.
Navedene vrijednosti svojstava recentne hrastovine
poslužile su za usporedbu sa svojstvima abonosa.
Određivanje fizikalnih i mehaničkih svojstava abonosa
i recentne hrastovine obavljeno je prema svim danas
važećim Hrvatskim, odnosno Europskim normama.
Provedeno je također i određivanje starosti abonosa
metodom C naInstitutu Ruđer Bošković i utvrđena je


14


starost oko 5890 godina, s mogućnošću pogreške od
±115godina.


– Results and Dissucion
nice: N-broj ispitanih uzoraka, MIN-minimalna vrijednost
dobivena određivanjem svojstava, AVE-srednja
vrijednost određivanih svojstava, MAX-maksimalna


vrijednost dobivena određivanjem svojstava, STDEVstandardna
devijacija iVAR-varijanca.


FIZIKALNASVOJSTVA– Physical Properties
U tablici 1. prikazane su statističke vrijednosti odre-dijalnog, tangencijalnog i volumnog utezanja abonosa i
đivanja gustoće u apsolutno suhom stanju, totalnog ra-recentne hrastovine.


Tablica 1.Prikaz statističkih vrijednosti gustoće u apsolutno suhom stanjui totalnog, radijalnog, tangencijalnog i volumnog
utezanja abonosa i recentne hrastovine.


Table 1
Statistical values of density in absolutely dry condition and total, radial, tangential and volume shrinkage of ebony
and recent oak.


Abonos –Ebony Recentna hrastovina –Recent oak wood
.
o
ß
r max
ß
t max
ß
v max
ß
v max
ß
t max
ß
r max
.
o
g/cm
3
% % % % % % g/cm
3
217 217 217 217 N 300 300 300 297
0,548 6,5 12,4 19,9 MIN 5,9 3,9 1,9 0,439
0,704 10,5 18,6 27,6 AVE 13,7 9,1 5,1 0,608
0,802 14,4 21,7 31,9 MAX 19,9 13,9 8,4 0,822
0,04483 1,266 1,963 2,033 STDEV 2,014 1,382 1,026 0,06489
0,00201 1,602 3,853 4,133 VAR 4,056 1,910 1,053 0,00421


Legenda:.– gustoća u apsolutno suhom stanju, ß – totalno radijalno utezanje, ß – totalnotangencijalnoutezanje


o
rmax tmax


iß – totalnovolumnoutezanje


vmax


Key:
.o –density in absolutely dry condition, ßr max–total radial shrinkage, ßt max–total tangential shrinkage
and ßv max–total volume shrinkage


Srednja vrijednost gustoće u apsolutno suhom stanju cijalnom smjeru abonosa veća je od srednje vrijednosti
abonosa veća je od srednje vrijednosti gustoće u apsolu-totalnog utezanja u tangencijalnom smjeru recentne hratno
suhom stanju recentne hrastovine i to za 15,8%. Sre-stovine, i to čak za 104,4%. Srednja vrijednost totalnog
dnja vrijednost totalnog utezanja u radijalnom smjeru volumnog utezanja abonosa veća je od srednje vrijednoabonosa
veća je od srednje vrijednosti totalnog utezanja sti totalnog volumnog utezanja recentne hrastovine, i to
u radijalnom smjeru recentne hrastovine,i to čak za čak za101,5 %.
105,9%. Srednja vrijednost totalnog utezanja u tangen