DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 57     <-- 57 -->        PDF

J. Medvedović, J. Milković, M. Tomaić: NEKE ZNAČAJKE VREMENAI KLIME KRASNAI OKOLNOG ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 613-622


Najviše oborina na svim postajama palo je u hladno sušnih razdoblja. Bez kiše nije bio niti jedan mjesec niti
doba godine, najviše u studenome i prosincu, a najmanje jedne godine, ni na jednoj mjernoj postaji.
ljeti, u lipnju i srpnju, što su odlike maritimnog oborin-


Analizirane su i najveće dnevne količine oborine
skog režima. Ovakva je raspodjela oborina za vegetaciju


prokazane u tablici 7. i na grafikonu 7.
nepovoljna, ali ne izrazito nepovoljna, jer nema izrazito


Tablica 7. Najveće dnevne količine oborine (mm) 2000–2008.


Table 7 Maximum daily precipitation amount (mm) 2000–2008


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.
Krasno šum. 55,0 67,3 73,0 73,0 70,0 50,1 48,0 105,3 94,5 108,0 118,0 173,3 173,3
Krasno 58,3 67,3 70,8 81,0 70,4 51,0 47,0 96,9 92,6 101,9 120,2 178,2 178,2
Ličko Lešće 43,0 42,4 44,2 57,7 49,3 39,0 31,4 55,7 50,8 51,0 53,8 46,5 57,7
Zavižan 54,4 86,7 48,8 67,2 109,7 43,5 56,8 128,3 105,9 74,1 113,3 155,4 155,4


Najveće dnevne količine oborine kretale su se od Niz ovdje analiziranih podataka prekratak je da bi
55,7 mm u Ličkom Lešću do 178,2 mm na postaji Kra-se provela klasifikacije klime na temelju njihovih vrisno.
Vidljivo je da najveće dnevne količine oborine jednosti. Zato su za Köppenovu klasifikaciju klime
mogu prelaziti mjesečne količine u pojedinim mjese-ovog područja korišteni standardni tridesetogodišnji
cima u godini. Maksimalne dnevne količine zabilje-(1961–1990) srednjaci temperature zraka i oborine za
žene su u prosječno najkišovitijem mjesecu prosincu, s Ličko Lešće i Zavižan (tablica 8.).
iznimkom Ličkog Lešća,gdje je maksimalna količina
izmjerena u travnju, no vrlo blizu toj vrijednosti su i
one izmjerene u studenom i prosincu.


Tablica 8. Temperatura zraka (°C) i količina oborine (mm) 1961–1990.


Table 8 Air temperature (°C) and precipitation (mm) 1961–1990


Srednje mjesečne i godišnje temperature zraka (°C) 1961–1990.
Mean monthly and annual air temperature (°C), 1961–1990
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.
Ličko Lešće -1,2 0,8 4,4 8,6 13,0 16,0 18,0 17,4 14,2 9,6 4,7 0,1 8,8
Zavižan -4,2 -4,3 -2,1 1,4 6,2 9,6 12,2 12,0 9,2 5,1 0,4 -2,9 3,5
Srednje mjesečne i godišnje količine oborine (mm) 1961–1990.
Mean monthly and annual precipitation amount (mm) 1961–1990
Ličko Lešće 91,7 96,5 93,1 95,8 88,6 78,7 65,3 85,2 94,6 103,1 144,7 113,8 1151,2
Zavižan 143,1 149,8 154,7 177,5 157,4 144,2 95,5 139,9 153,9 179,8 221,8 181,1 1898,8


Prema Köppen-ovoj klasifikaciji klime (Penzar i
Penzar,2000), koja uzima u obzir bitne značajke srednjeg
godišnjeg hoda temperature zraka i oborine, klima
u Krasnu,kao i većem dijelu Like označena je formulom
Cfsbx”.Toje tip umjereno tople vlažne klime s pravilnom
izmjenom godišnjih doba. Slovo C označava umjereno
toplu kišnu klimu, gdje je srednja temperatura
najhladnijeg mjeseca veća od – 3 °C, a manja od 18°C.
Slova fs znače da nema izrazito sušnog razdoblja, da je
ljeto najsuše godišnje doba,ali ni tada oborine ne nedostaje.
Oznaka x” označava da postoje dva kišna razdob lja,
glavno u kasnu jesen i drugo krajem proljeća i
početkom ljeta. Za područja na nadmorskim visinama
oko i iznad 1500 m prevladavaju drukčiji uvjeti. Predstavnik
takve klime je Zavižan. Prema gore spomenutoj
klasifikaciji klima je ovdje označena formulom Dfscx”.
Toje tip snježno šumske klime s dugim zimama i kratkim
ljetima. D označava snježnu šumsku klimu,gdje je
srednja temperatura najhladnijeg mjeseca u godini manja
od – 3 °C. Oborinska slova fs znače isto kao i u prethodnom
tipu klime. Slovo c znači da je temperatura najtoplijeg
mjeseca veća od 10°C,a manja od 22°C, ali ne postoje
četiri mjeseca sa srednjom temperaturom većom od
10°C. Posljednje slovo x” ima isto značenje u Cfsbx”
tipu. Dobiveni rezultati u skladu su s ranije objavljenim
radovima (Z.Katušin1992 iA.Bajići dr.2003).


Povoljnost klime za šumsku vegetaciju šireg okoliša
Krasna označena je indeksom povoljnosti KL-7 u ras ponu
indeksa od KL-1 do KL-10 (J. Medvedović
1992), što znači da je klima povoljnija od prosječne u
Hr vatskoj.Šumska vegetacija većeg dijela Like pripada
di narskoj vegetacijskoj zoni bukovo-jelovih šuma (Đ.
Rauš 1992).