DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 61     <-- 61 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI – REVIEWS Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 623-628


UDK 630* 443 + 453 + 414


ŠTETOČINJE I ZAŠTITABILJAKAU RASADNIKU “PODBADANJ”
OD 1993. DO 2007. GODINE*


PESTSAND PLANTS PRESERVATION IN THE “PODBADANJ”
NURSERY FROM 1993 TO 2007


12 34


Milan GLAVAŠ , Silvana GLAVAŠ , Mario BUDINŠĆAK i Andija VUKADIN


SAŽETAK: U Crikvenici je prije 100 godina osnovan šumski rasadnik
“Podbadanj” i jedini je u Hrvatskoj s tako dugom proizvodnjom sadnica.
Uprava šuma Podružnica Senj i šumarija Crikvenica je 2008. svečano obilježila
njegovu 100 godišnjicu.


U svezi s tim, na ovom mjestu prikazuje se zaštitarska komponenta u rasad
niku “Podbadanj” za razdoblje 1993. do 2007. godine.


U navedenom razdoblju na sadnicama su utvrđene štetne gljive:Fusarium
oxysporum,Lephodermim seditiosum,Cyclaneusma niveum,Phomitopsis juniperovora,
Microsphaera alphitoides,Sphaeropsis sapinea,Botrytis cinerea,
Guignardia aesculiiStigmina carpophila.


Od kukaca vrlo česte su bile lisne uši, sovice pozemljuše i štitaste uši;
zatim pojedine vrste kao Monarthropaplus buxi, Acantholyda hieroglyphica,
Melolontha melolontha, i dr.


Za suzbijanje gljiva korišteni su fungicidi Benlate, Cuprablau (9x), Merpan
(13x), Kidan, Antracol, Bavistin (27x), Mythos i Tilt (16x) i Rubigan (17x). Za
uništavanje kukaca primjenjeni su insekticidi Folimat (11x), Aztec (11x), Pirox
Fluid, Fastac i Decis. Tla i sjeme protiv polijeganja ponika, miševa i puževa
tretirano je sredstvima Captan (12x), Mesurol (35x), Pužomor i Volatan.


Korovi su uništavani glifosatima Cidokor (16x), Mentor (10x), Hercules
(16x), Herbocor i Roundap.


Valja pojasniti da se početkom 90-ih godina prošloga stoljeća u rasadniku
“Podbadanj” proizvodilo svega nekoliko desetaka tisuća šumskih sadnica.
Preokret je nastao 1997. godine kada se broj šumskih sadnica (uglavnom borovi
i hrast medunac) popeo na nekoliko stotina tisuća. Iste godine započela je proizvodnja
raznovrsnih hortikulturnih sadnica (oko 20 000 kom.) Pojačanom proizvodnjom
pojavilo se više zaštitarskih problema i nužnost intenzivnije zaštite.


Ključne riječi:rasadnik, gljiva, kukac, pesticid, biljka, zaštita


UVOD – Intrduction


Proizvodnja biljaka u šumskim rasadnicima važna je imaju socijalno (zapošljavanje ljudi) i edukativno znaza
pošumljavanje, ozelenjavanje urbanih sredina, po di-čenje (učenje o ekološkoj ulozi biljaka u okolišu).
zanje drvoreda, živih ograda i sl. Rasadnici, također


Na našim prostorima šumska rasadnička proizvodnja


*
traje 130 godina. U tom dugom razdobljeu mnogi su ra-


Rad je izložen na Simpoziju “100 godina crikveničkog rasadnika
Podbadanj” (Crikvenica, 24. i 25. 10. 2008.)


sadnici prestali s radom. U posljednjih 20 godinau Hr


1


Prof. dr. sc. Milan Glavaš, Šumarski fakultet Zagreb


vatskoj je zatvoreno oko 30%šumskih rasadnika, skoro


2


Silvana Glavaš, dipl. ing. šum., Uprava šuma Podružnica Zagreb


50 % u usporedbi s današnjim stanjem (Glavaš,


3


Mario Budinšćak, dipl. ing. šum. Uprava šuma Podružnica
Karlovac
1990.).Ta činjenica ukazuje da je rasadnička proizvo


4


Mr. sc. AndrijaVukadin, Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i


dnja pod izravnim utjecajem svih društvenih, socijalnih,


šumarstvu, Zagreb
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 62     <-- 62 -->        PDF

M. Glavaš, S. Glavaš, M. Budinšćak iA. Vukadin: ŠTETOČINJE I ZAŠTITABILJAKAU RASADNIKU ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 623-628


stručnih i drugih stanja određenoga vremena. Jednostavno
možemo reći da se šumski rasadnici rađaju i umiru,
pa ih je malo koji prežive desetljeća.


Jedini naš šumski rasadnik koji je opstao puno stolje
će je “Podbadanj” u Crikvenici. Taj je rasadnik osnovan
1908. godine. Ovaj rad je prilog obilježavanja
stogodišnjice toga rasadnika, koja je provedena održavanjem
simpozija “Sto godina crikveničkog rasadnika
“Podbadanj”1908–2008. održanog u Crikvenici 24–25.
listopada 2008. godine.


Na ovome mjestu obrađeni su uzročnici biotskih i
abiotskih šteta, prikazane su poduzete mjere zaštite, te
data mišljenja za buduće korake. Podaci se odnose na
razdoblje od 1993–2007. godine.


MATERIJALI I METODE RADA– Materials and methods


U rasadniku “Podbadanj” uzgajaju se šumske ihortikulturne
sadnice listača i četinjača. U rasadniku prevladava
kontejnerska proizvodnja (tri tipa kontejnera),
šumskih sadnica, te ukrasnih biljaka, obloženoga i gologa
korijena. Sveukupna proizvodnja je u plastenicima
i na otvorenome. Među šumskim sadnicama prevladava
crni bor, a slijede primorski, alepski i obični bor, te čempres.
Među listačama nalaze se hrast crnika, medunac,
kitnjak i obični koprivić. Urazdobljeu promatranja godišnja
proizvodnja rasla je od 1992–1998. godine, a
zatim je padala. Prosječna godišnja proizvodnja je preko
300 000 šumskih sadnica. Ukrasne biljke proizvodese
prosječno svega nekoliko tisuća komada. Ukrasne sad-
nice pripadaju u desetak rodova četinjača (najzastupljeniji
su Pinus, Cupressus i Cedrus) i preko 30 rodova
listača (najzastupljeniji suQuercus, Celtis, Albizzia, Pit


tosporum, Cotoneaster, Laurus, RosmarinusiCatalpa).
Ponekad se uzgajaju i različite vrste palmi.


Zdravstveno stanje svih biljaka u rasadniku “Podbadanj”
utvrđivano je prema zakonu o zaštiti bilja (NN
10/94) dva puta godišnje (ukupno 30 pregleda). Djelatnici
u rasadniku stalno prate zdravstveno stanje biljaka,
a podatke upisuju u rasadničke knjige. Determinaciju
utvrđenih kukaca i gljiva i ocjenu štetnosti obavili smo
kao i ranijih godina (Vukadin 1999,Glavaš 2002.).
Podatke o mjerama zaštite našli smo u rasadničkoj
knjizi. Podatke o kemijskim sredstvima našli smo u Glasilu
biljne zaštite 2–3, 2008. godine. Za proučavanje
štetnih gljiva i kukaca koristili smo djela Glavaša
(1999.),Uščuplića (1996.),Kovačevića (1956.),
tePerinaiSutherlanda(1994.) i druga.


REZULTATI – Results
Urazdoblju od 1993 do 2007. godine u rasadniku
“Podbadanj” utvrđene su sljedeće gljive i kukci.


Tablica 1. Gljive i kukci u rasadniku “Podbadanj” od 1993. do 2007.


Table 1 Fungi and insects in “Podbadanj” nursery from 1993 to 2007


Štetni organizmi – Pests Vrsta biljaka – Tree species Godina nalaza –Year of founded
Fusariumsp. i dr.
četinjače i listače
Conifers and broadleaves
1993. – 2007.
Cylaneusma niveum Pinus nigra 1997., 1998.
Phomitopsis juniperovora Cupressus sempervirens 1997., 1998.
Microsphaera alphitodes Quercusspp. 1993., 1998., 2004.
druge pepelnice
other powdery mildew ukrasno bilje –horticurtural plants 1998., 1999., 2000., 2003.,
2005. – 2007.
Sphaeropsis sapinea P.nigra 2002., 2004. – 2007.
Stigmina carpophila ukrasno bilje –horticurtural plants 2006., 2007.
Botrytis cynerea Abies alba,P.nigra 1999.
Guignardia aesculi Aesculus hippocastanum 1996.
Aphididae
ukrasno bilje –horticurtural plants
C. sempervirens,
P.nigra, Fagus sylvatica
1996. – 2007.
1996. – 2002.
2005.
Coccidae ukrasno bilje –horticurtural plants
F.sylvatica
2003.
2005.
Melolontha melolontha ukrasno bilje –horticurtural plants 2006.
Achantolyda hierogliphica P.nigra 1998.
Monanthropalpos buxi Buxus sempervirens 2004., 2006.
Chrisomelidae ukrasno bilje –horticurtural plants 2006.
Phyloxera quercus ukrasno bilje –horticurtural plants 2003.
Tetranychus urticae ukrasno bilje –horticurtural plants 2007.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 63     <-- 63 -->        PDF

M. Glavaš, S. Glavaš, M. Budinšćak iA. Vukadin: ŠTETOČINJE I ZAŠTITABILJAKAU RASADNIKU ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 623-628


Protiv navedenih organizama koristili su se različiti vodile protiv puževa, ptica i korova, o čemu dajemo
fungicidi i insekticidi. Mjere zaštite također su se pro-daljnji prikaz.


Grafikon 1. Sredstva i broj tretiranja po godinama


Fig. 1 Pesticides and number of treatmens by year


Grafikon 2. Sredstva i broj tretiranja od 1993–2007.


Fig. 2 Pesticides and number of treatmens from 1993 to 2007


Tablica 2. Ukupan broj tretiranja


Table 2 Total number of treatmens


Sredstvo
Agent
Broj pripravaka
Number of formulation
Broj tretiranja
Number of treatmens
Godišnji prosjek tretiranja
Averige anual number of treatmens %
Fungicidi 10 112 7,5 49,8
Zoocidi 9 66 4,3 29,3
Ukupno –Total 19 178 11,8 79,1
Herbicidi 5 47 3,1 20,9
Sveukupno –Total 24 225 15 100
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 64     <-- 64 -->        PDF

M. Glavaš, S. Glavaš, M. Budinšćak iA. Vukadin: ŠTETOČINJE I ZAŠTITABILJAKAU RASADNIKU ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 623-628


Grafikon 3. Odnos uporabljenih sredstava


Fig. 3 The rate of pesticides used


RASPRAVAI ZAKLJUČAK – Discussion and conclusion


Proizvodnja biljaka u rasadniku je odgovoran i složen
proces rada. Osnovni je zadatak rasadničara da u
kratkom vremenu proizvede kvalitetne, zdrave sadnice.
Tijekom proizvodnje, bez obzira koliko ona traje,
biljke su izložene stalnom utjecaju štetnih biotskih i
abiotskih čimbenika. O njima rasadničar vodi stalnu
brigu i poduzima mjere zaštite tla, sjemena, biljaka, sve
do završetka proizvodnje.Tose provodi u svakome, pa
tako i u rasadniku “Podbadanj”.


Prema raspoloživim podacima ovdje su prikazani
štetni organizmi i mjere zaštite u rasadniku “Podbadanj”
za razdoblje od 1993–2007. godine. Iz tablica i grafikona
uočava se da je u tome razdoblju u tome rasadniku
evidentirano desetak vrsta gljiva i isto toliko kukaca, te
jedan pauk. K tomu sjeme i bilje su izložene stalnom nasrtaju
puževa i ptica. Korovi su najveći neprijatelji biljaka
u rasadnicima, protiv njih se vodila stalna borba.


U grafikonu broj jedan prikazana je primjena kemijskih
sredstava po godinama. Očito je da je od 1997. go-
dine u tome smislu porast uporabe sredstava, a
maksimum je bio 2006. godine. Glavni podaci iščitava ju
se u grafikonu broj dva. Na tome je mjestu vidljivo da je
za zaštitu biljaka u rasadniku “Podbadanj” korišteno
deset različitih pripravaka fungicida, sedam insekticida,
dva limacida i pet herbicida. Među fungicidima najčešće
je korišten pripravak Bavistin FL.To je organski sintetički
benzimidazol, s 50 %djelatne tvari karbedazima.
Njime su tretirani jela i bor protiv polijeganja, bor pro


tiv gljive Sphaeropsis sapinea
ukrasne biljke protiv uzročnika šupljikavosti
lišća. Protiv polijeganja
ponika redovito su korišteni Captan
WP50 (organski fungicid s povišenim
djelovanjem, djelatna tvar kaptan
50%, LD 9000) i Merpan 50


50


WP (organski fungicid s povišenim
djelovanjem za klijališta, djelatna
tvar kaptan 50%, LD 9000). Pro


50


tiv pepelnica redovito su korišteni
Rubigan EC (organski, sintetički
pirimidin IBE, djelatna tvar fenarimol
12%, LD 2500).Tilt 250 EC


50


(organski sintetički triazol IBE,
djelatna tvar propikonazol 25 %,
LD 1517). Među insekticidima


50


glavno mjesto zauzimaju Folimat
LC 50 (sintetički insekticid i akaricid,
djelatna tvar omeotoat 50 %,
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 65     <-- 65 -->        PDF

M. Glavaš, S. Glavaš, M. Budinšćak iA. Vukadin: ŠTETOČINJE I ZAŠTITABILJAKAU RASADNIKU ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 623-628


LD 50, što znači da spade u vrlo
opasna sredstva – druga grupa otrovnosti)
iAztec 140 EC (aficid sintetički,
selektivni, djelatna tvar,
triazamat, LD 250). Koristili su se


50


za suzbijanje lisnatih i štitastih
ušiju, filoksere i crvenoga pauka.


Od limacida u manjoj mjeri korišten
je Pužomor (djelatna tvar metaldehid
6 % LD 380). Od svih


50


kemijskih sredstava najviše je korišten
Mesurol FS 50 (djelatna tvar
metiokarb 50%, LD 100). Mesu


50


rol je korišten od 1999–2007. go-
dine, od jedan do sedam puta
godišnje, ukupno 35 puta.


Od herbicida korišteni su aminofosfati
čija je djelatna tvar glifosat
4%, a LD 4320. Korišteni su


50


pripravci Cidokor, Hercules 480
SL, Mentor, Herbocor i Roundap. Herbicidima su po-ljena s 24 kemijska pripravka, tretirano je 225 puta ili 15
vršine tretirane 45 puta,ponajprije Cidokorom i Hercu-puta prosječno svake godine.Toukazuje da se zaštiti bilesom.
ljaka posvećuje velika briga. Najveću opasnost pred


stavlja polijeganje ponika, puževi i ptice, te herbicidi.


Zaključno se u tablici dva vidi da je u rasadniku
“Podbadanj” od 1993. do 2007. godine zaštita bila obav-


LITERATURA– Literature


Glavaš,M., 1990.: Stanje objekata za proizvodnju Kovačević,Ž., 1956.: Primjenjena entomologija, III
višegodišnjih biljaka u SR Hrvatskoj u 1987. go-knjiga, šumski štetnici.Poljoprivredni nakladni
dini. Glasnik za šumske pokuse 26, 379.–391. zavod, Zagreb.


Glavaš,M., 1999.: Gljivične bolesti šumskoga dr-Perin, R.i J. R.Seutherland,1994.: Diseases and
veća. Šumarski fakultet Zagreb. Insects in Forest Nurseries. INRAParis, pp. 332.


Glavaš,M., 2003.: Zdravstveno stanje biljaka i mjere Uščuplić,M., 1996.Patologija šumskog I ukrasnog
zaštite u šumskim rasadnicima u Hrvatskoj u drveća. Šumarski fakultet Sarajevo.
2002. godini. Šumarski list 5–6, 257–268.


Vukadin,A., 1999. Bolesti i štetnici u šumskim raCvjetković,
B., R.Bažok, J. Igrc-Barčić, K. sadnicima (magistarski rad).


Barić, Z. Ostojić i G. Peček, 2008: Pre


gled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj za


2008. godinu. Glasilo biljne zaštite.


SUMMARY: The forest nursery “Podbadanj” was founded a hundred
years ago in Crikvenica and it is the only one with such a long production of
forest seedlings. The forest administration, the branch department of Senj and
the forest enterprise of Crikvenica will celebrate its hundredth anniversary.


With refrence to the above, the preservation component in the “Podbadanj”
nursery covering the razdoblje from 1993. to 2007. Will be presented.


Within the above started razdoblje, the following harmful fungi were were
found on the plants: Fusarium oxyporum, Lepodermium seditiosum, Cyclaneusma
niveum, Phomitopsis juniperovora, Micophaera alphitoides, Sphaera sapinea,
Botrytis cinerea, Guignardia aesculi and Clasteroporium carpophylum.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 66     <-- 66 -->        PDF

M. Glavaš, S. Glavaš, M. Budinšćak iA. Vukadin: ŠTETOČINJE I ZAŠTITABILJAKAU RASADNIKU ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIII (2009), 623-628


As for the insects, very frequent were plant lice, owlet moths, scales and
certain species such as Monarthropaplus buxi, Acantholyda hieroglyphica,
Melolontha melolontha, ect.


As a precaution against fungi the following fungicides have been used:
Benlate, Cuprablau (9x), Merpan (13x ), Kidan, Antracol, Bavistin (27x),
Mythos and Tilt (16x) and Rubigan (17x). To control insects, the following insecticides
have been applied: Folimat (11x), Pirox Fluid, Fastac and Decis.
The soil and the seeds have been treated against seedlings lodging, mice,
snails with the following agents: Captan (12x), Mesurol (35x), Snail poison
and Volatan.


The weed killers containing glyphosates that have been applied belong to
Cidokor (16x), Mentor (10x), Hercules (16x), Herbocor and Roundup.


It has to be cleared up that in the early 90-ties of the last century, just several
tens of thousands of forest seedlings were produced in the “Podbadanj”
nursery. There was a turn in 1997. When the turn in 1997. When the number of
forest seedlings (mainly in pines and pubescent oak) came to several hundreds
of thousands. It was the year when the production of various horticultural seedlings
started (about 20000 pcs). The consequence of a more intensified production
were the problems related to the preservation as well as the necessity
of a more intensive protection.


Key words:nursery, fungus, insect, pesticide, plant, protection