DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 19     <-- 19 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Zebec, I. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 5-18


smreka, tisa, kriptomerija, mušmulica i dr. Između njih
posađeni su razni cvjetajući grmovi. Ovo polje potrebno
je očistiti, proširiti i dopuniti novim biljkama.


Izvan ograde Arboretuma nalazi se površina koja je
bila predviđena za rasadnik, a koja je potpuno zarasla i
nije u funkciji, kao i zgrada koja je trebala biti upravna
zgrada Arboretuma, ali je u lošem, gotovo ruševnom
stanju, i njena bi obnova zahtijevala velika ulaganja
(slika 8).


Slika 8. Devastirana zgrada.


Figure 8 The devastated building.


Kako bi se Arboretum obnovio i ispunjavao stručnu,
edukativnu i znanstvenu funkciju, dvije su komponente
na kojima treba usporedno raditi: biljke i infrastruktura.
Potrebno je ukloniti suhe i oštećene biljke koje se
ne mogu oporaviti i čiji izgled narušava izgled Arboretuma.
Ipak, na većini biljaka nije potrebna intervencija
ili se mogu odgovarajućim arborikulturnim zahvatima
sačuvati i ostati na plohama. Također treba ukloniti samonikle
biljke koje se ne mogu uklopiti u koncepciju
Arboretuma. Potrebno je stalno kositi, odnosno održavati
otvorene travnate površine kako bi se spriječilo
njihovo zaraštanje i širenje korova, kupine i bagrema.
Prije dvije godine obavljeno je geodetsko snimanje Arboretuma.
Na osnovi snimke, predviđena je izrada GIS
podloge koja će biti osnova za daljnje radove. Potrebno
je urediti sadašnje putove i staze te planirati eventualno
prosjecanje novih staza zbog pristupačnosti svih polja.
Kao i u hortikulturnom dijelu, i u drugim dijelovima
Arboretuma treba nastaviti s determiniracijom i označa
vanjem biljaka pločicama i detaljnim uređenjem.
Tre ba izraditi informacijsko-edukacijske panoe i postaviti
ih uz staze i po pojedinim poljima. Dok se Arboretum
ne dovede u zadovoljavajuće stanje, najbolje je ne
saditi nove biljke. Kao nove sadržaje potrebno je postaviti
klupe, koševe za smeće i sl. U više navrata treba organizirati
izlov divljači.


Dugoročno je radi funkcioniranja Arboretuma važ no
dovesti struju i vodu, obnoviti zgradu na ulazu ili sagraditi
novu, u nju smjestiti odgovarajuće urede i sadržaje,
zaposliti ljude educirane za rad u Arboretumu i uspostaviti
čuvarsku službu. Važno je obnoviti rasadničku pro iz
vodnju koja bi služila za proizvodnju biljaka za
Arboretum, razmjenu sjemenskog i sadnog materijala s
arboretumuma i botaničkim vrtovima u Hrvatskoj i svijetu,
kao i za prodaju ukrasnih drvenastih biljaka.


Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima Virovitičko-podravske županije pokrenula
je aktivnosti za zaštitu Arboretuma i uvođenje u upisnik
zaštićenih prirodnih vrijednosti Republike Hrvatske.


Zbog vrijednosti i jedinstvenosti Arboretuma Lisičine
potrebno je uložiti što je moguće više truda i sredstava
kako bi se primjereno uredio, a zatim održavao i
služio za edukaciju i znanstvena istraživanja, kao i za
odmor i šetnju svih dobronamjernih posjetitelja.


4. LITERATURA – References


Anić, M., 1946: Dendrologija. U (Šafar, J., ur.): Šumar
ski priručnik I. Poljoprivredni nakladni
zavod, Zagreb. 475–582 pp.


Erhardt, W.,E.Götz, N. Bödeker & S. Seybold,
2008: Zander – Handwörterbuch der Pflanzennamen.
18. Auflage. Eugen Ulmer KG, Stuttgart.
983 pp.


Hoffman, M. H. A., 2005: List of names of woody
plants. International standard. Boskoop. 871 pp.


Idžojtić, M., 2005: Listopadno drveće i grmlje u
zimskom razdoblju. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski
fakultet. 256 pp.


Idžojtić, M., 2009: Dendrologija – List. Sveučilište
u Zagrebu, Šumarski fakultet. 904 pp.


Vidaković, M., 1982: Četinjače – Morfologija i varijabilnost.
JAZU & Liber, Zagreb. 711 pp.


Vidaković, M. (ur.), 1986: Arboertum Lisičine.
ROŠ “Slavonska šuma”, Vinkovci. 87 pp.


Vidaković, M., 1993: Četinjače – Morfologija i varijabilnost.
Grafički zavod Hrvatske i Hrvatske
šume, Zagreb. 744 pp.


Vidaković, M. i J. Franjić, 2004: Golosjemenjače.
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 823 pp.
* * * Šumarska enciklopedija Vol. I–III, 1980–1987.
JLZ “Miroslav Krleža”, Zagreb.