DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 29     <-- 29 -->        PDF

M. Pandža: FLORA PARKA PRIRODE PAPUK (SLAVONIJA, HRVATSKA) Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 25-44


obron ke Požeške gore Mirko Tomašević (1998). Bilj ni
pokrov Požeške kotline proučavao je Kovačević
(1974).


Manji broj podataka o flori požeškoga kraja nalazimo
i u drugim radovima (usp. Gjurašin 1933,
Kušan 1936, Horvat i Šlezić 1958, Bertović
1963, Ilijanić 1964, 1968, 1969, 1969a), koji se djelomično
odnose na šira područja Slavonije, odnosno
Hrvatske.


Najopsežniji prikaz flore Požeškoga područja navodi
Ilijanić (1977) u monografiji “Požega 1927–1977.”


Tu se navodi popis flore na osnovi do sada poznatih i objavljenih
radova, ukupno 1030 biljnih svojti.


Tijekom zadnjih 15-ak godina obavljeno je niz florističkih
i vegetacijskih istraživanja područja Parka prirode
Papuk (usp. Trinajstić i dr.1991, 1991a, 1993,
1996, 1997, Franjić 1992, 1995, 1997, Franjić i
Trinajstić 1999, Trinajstić i Franjić 1999,
Franjić i dr.1998, 1999, 2001, 2001a, Tomašević
1998, Tomašević i Samardžić 2000, Baričević
2002, Pandža i dr.2003). Tim je istraživanjima
dosta detaljno istražena flora Parka i za ovu prigodu navedena
sa svim do sada poznatim vrstama.


MATERIJAL I METODE – Material and Methods


Determinacija biljnih taksona izvršena je pomoću
sljedećih florističkih djela: Bonnier (1911–1935),
Hegi (1935–1939), Tutin i dr. (1964–1980, 1993),
Ja vorka iCsapody (1975), Horvatić i Trinajstić
(1967–1981), Trinajstić (1975–1986), Pig na
tti (1982), Delforge (1995).


Nomenklatura svojti usklađena je prema Tutin i
dr. (1964–1980, 1993), a svojte koje nisu zastupljene u
navedenom izvoru usklađene su prema Vidaković i
Franjić (2004) te Nikolić (1994–2000) i one su
označene zvjezdicom (*) ispred imena svojte.


Porodice s pripadajućim rodovima, vrstama i podvrstama
navedeni su u popisu flore abecednim redom
u opsegu viših sistematskih taksona.


Kratice za životne oblike nalaze se u popisu flore
ispred imena vrste, a raspodjela u šest osnovnih oblika
izvršena je prema Pignatti(1982):


P– phanerophyta


Ch – chamaephyta


H– hemicryptophyta


G– geophyta


T– therophyta


Hy – hydrophyta


Za fitogeografsku rasprostranjenost vrsta korišteni
su različiti izvori: Bonnier (1911–1935), Tutin i dr.
(1964–1980, 1993), Horvatić i Trinajstić
(1967–1981), Trinajstić (1975–1986), Pignatti
(1982), Hegi(1935–1939), Delforge (1995).


Klasifikacija vrsta izvršena je prema Horvatić
(1963) te Horvatić i dr. (1967–1968) u 12 glavnih
skupina flornih elemenata. U popisu flore iza imena
vrste označeni su florni elementi (brojem):


Mediteranski (sredozemni) florni element – 1
Ilirsko-balkanski florni element – 2
Južnoeuropski florni element – 3
Atlantski florni element – 4
Istočnoeuropsko-pontski florni element – 5
Jugoistočnoeuropski florni element – 6
Srednjoeuropski florni element – 7
Europski florni element – 8
Eurazijski florni element – 9
Biljke cirkumholarktičke rasprostranjenosti – 10
Biljke široke rasprostranjenosti – 11
Kultivirane i adventivne biljke – 12


Vrste koje se nalaze na popisu u Crvenoj knjizi vaskularne
flore Hrvatske (Nikolić i Topić 2005) označene
su posebnim slovima koja ujedno predstavljaju i
stupanj njihove ugroženosti. Ugroženim se smatraju
svojte koje su smještene u jednu od sljedećih kategorija:


CR – kritično ugrožene
EN – ugrožene
VU – osjetljive


Oznake se nalaze iza oznake flornih elemenata u
popisu flore.
Nepotvrđeni nalazi vrsta u popisu flore (označeni su
znakom ¦) i nalaze se iza oznake flornog elementa.


REZULTATI – Results


Popis flore – Floristic list


PTERIDOPHYTA


Adiantaceae (Sinopteridaceae)
H Notholaena marantae (L.) Desv.
(=Cheilanthes marantae (L.) Domin; 11


Aspleniaceae
H Asplenium adiantum-nigrum L.; 11
H A. ceterach L. (=Ceterach officinarum DC.); 3
H A. ruta-muraria L.; 10
H A. scolopendrium L.


(=Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.); 10


H A. septentrionale (L.) Hoffm.; 10
H A. trichomanes L.; 11
Blechnaceae
H Blechnum spicant (L.) Roth; 10


Dryopteridaceae (Aspidiaceae)
G Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs; 10
G D. dilatata (Hoffm.) Gray; 10
G D. filix-mas (L.) Schott; 11
H Polystichum aculeatum (L.) Roth; 11