DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 42     <-- 42 -->        PDF

M. Pandža: FLORA PARKA PRIRODE PAPUK (SLAVONIJA, HRVATSKA) Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 25-44


19,6 % 0,98 %
6,54 %
17,83 %
17,58 %
0,33 %
1,8 %
3,03 %
5,64 %
4,74 %
12,18 %
27,39 %


Mediteranski florni element


Mediterranean floral element


Ilirsko-balkanski florni element


Illyrian-Balkan floral element


Južnoeuropski florni element


South European floral element


Atlanski florni element


Atlantic floral element


Istočnoeuropski-pontski florni element


East European-Pontic floral element


Jugoistočnoeuropski florni element


Southeast European floral element


Srednjoeuropski florni element


Central European floral element


Europski florni element


European floral element


Eurazijski florni element


Eurasian floral element


Biljke cirkumholarktičke rasprostranjenosti


Plants of circum-Hollarctic distribution


Biljke široke rasprostranjenosti


Plants of wide distribution


Slika 2. Fitogeografska analiza flore Parka prirode Papuk


Figure 2 The Phytogeographical analysis of the Papuk Natural Reserve flora


RASPRAVA I ZAKLJUČAK – Discussion and conclusion


Iz literaturnih podataka i vlastitih istraživanja,za floru
Parka prirode Papuk zabilježene suukupno 1223 vrste i
podvrste vaskularne flore, od kojih je 1158 vrsta i 65 podvrstauokviru497
rodovai121 porodice (tablica 1).


Najzastupljenije su Angiospermae (1171 svojta,
95,7 %) od kojih naMagnoliopsida otpada 931 takson
(76,1 %), a naLiliopsida 240 taksona (19,6 %).


S obzirom na broj vrsta, najzastupljenija je porodica
Asteraceae sa 106 vrsta (8,83 %), zatim slijede porodicePoaceae
s 96 vrsta (7,85 %) iFabaceae sa 77 vrsta
(6,30 %). Od ukupnog broja vrsta tijekom ovih istraživanja
nije potvrđen nalaz za njih deset. Te vrste su:
Acer obtusatum,Carpinus orientalis,Clematis integrifolia,
Cotinus coggygria, Nuphar lutea, Nymphaea
alba, Frangula rupestris, Laburnum anagyroides,
Malva parviflora,Ranunculus platanifolius.


Rezultatianalize životnihoblika u flori nekoga područja
vrlosu značajni,jerpokazujuodnosfloreprema
općim klimatskim karakteristikama područja. Očekivano,
najzastupljeniji životni oblik u flori Parka Prirode
Papuk su hemikriptofiti sa 589 taksona (48,16 %), zatim
slijede terofiti (251 takson, 20, 52 %), geofiti (12,92 %),
fanerofiti (12,43 %), kamefiti (3,52 %) i hidrofiti (2,45
%), (tablica 2).


U fitogeografskoj analizi dominiraju biljke euoroazijskog
flornog elementa (335 taksona, 27,39 %), a
zatim slijede biljke južnoeuropskoga flornog elementa i
biljke široke rasprostranjenosti (obje s približno 18 %).


Po uzoru na “The IUCN Plant Red Dana Book” u
našoj zemlji je objavljena “Crvena knjiga vaskularne
flore Hrvatske” (Nikolić i Topić 2005) u kojoj su
navedene biljke, čiji je opstanak ugrožen ili bi mogle u
budućnosti iččeznuti. Na istraživanom području zabilježeno
je ukupno 50 ugroženih svojti (4,09 %), od toga
je šest kritično ugroženih, 14 ugroženih i 30 osjetljivih
svojti.


Kritično ugrožene (CR – Critically Endangered)
vrste u flori Papuka su:Corynephorus canescens,Digitalis
lanata,Festuca vaginata,Papaver argemone, Trifolium
michelianum iVentenata dubia.


Ugrožene (EN – Endangered) vrste su:Allium angulosum,
Carex flava,Dactylorhiza incarnata,D. majalis,
Daphne cneorum,Eleocharis ovata,Eriophorum latifolium,
Gentiana pneumonanthe,Hibiscus trionum,Hordeum
secalinum, Malva parviflora, Ophrys apifera,
Salvia nemorosa iXeranthemum annuum.


Osjetljive (VU – Vulnerable) vrste su: Alopecurus
aequalis,A. geniculatus,Carex panicea, C. riparia, C.