DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 47     <-- 47 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 45-54
UDK 630* 222 + 242 (001)


UTJECAJ NJEGE ŠUMA NA STRUKTURNE ZNAČAJKE LIČKIH PANJAČA*


IMPACT OF FOREST TENDING ON STRUCTURAL CHARACTERISTICS
OF COPPICES IN LIKA


Milan ŠTIMAC1


SAŽETAK: Istraživanjem smo ustanovili strukturne elemente različitih tipo va
panjača u Lici, pet godina nakon njege proredom. Panjače ličkog područja
karaktezira nizak stupanj provedenih radova njege, te neotvorenost šumskim
prometnicama. Prepoznatljive su četri morfološka tipa: prijelazne panjače, tipične
panjače, panjače u regresiji i zašikarene panjače. Terenska mjerenja obavlje
na su na pet trajnih pokusnih ploha. Na kraju vegetacijskog razdoblja 2007.
go dine na tim su plohama izmjereni strukturni elementi sastojina. Obavljena je
totalna klupaža svih stabala po debljinskim stupnjevima, etažama, vrstama drveća
i po podrijetlu (generativno, vegetativno), snimljeni su uzorci visina i uzeti
izvrtci za određivanje prirasta, posebno za stabla iz sjemena i iz panja. Stabla iz
sjemena imaju značajno veće vrijednosti strukturnih elemenata. S obzirom na to
da stabla iz sjemena pokazuju veću produktivnost i vitalnost, jasna je potreba
njihova uzgojnog favoriziranja, neovisno o kojemu se tipu panjače radi. Intenziteti
i volumeni iduće prorede ovisit će o prosječnom dobnom volumnom prirastu
i dobi sastojine, te o ukupnom volumenu sastojina na kraju turnusa. Radi poveća
nja temeljnog volumena te stabilnosti sastojina, volumen iduće prorede trebao
bi biti 40–45 % desetgodišnjeg tečajnog volumnog prirasta.


Ključne riječi: njega šuma, panjače, struktura sastojine, Lika


1. UVOD – Introduction
Panjače ličkoga područja karakterizira nizak stupanj Helsinška rezolucija H1 iz 1993. godine, definira
provedenih radova njege, te neotvorenost šums kim pro-po trajno gospodarenje šumama kao gospodarenje šumetnicama,
koja prema registru prometnica Uprave ma ma i šumskim zemljištem na način i u takvoj mjeri,
šuma podružnice Gospić iznosi svega 6,20 km/1000 ha da se održi njihova biološka raznolikost, sposobnost
(Štimac 2002). Pod njegom šuma podrazumijevaju se obnavljanja, vitalnost, potencijal i proizvodnost, te da
šumskouzgojni postupci kojima se želi formirati takva is pune, sada i u budućnosti, bitne ekološke, socijalne i
struktura sastojine koja će osigurati njezinu stabilnost, gos podarske funkcije na lokalnoj i globalnoj razini, a
produktivnost i sposobnost prirodnoga pomlađivanja, da to ne šteti drugim ekosustavima. (Vukelić i Ha


odnosno kod panjače oblikovanje takve strukture koja rapin 1993).
će omogućiti posredno ili neposredno prevođenje u


Uzroci postanka panjača su različiti, a mogu nastativisoki uzgojni oblik. S obzirom na dob panjača u Lici


namjerno i nenamjerno (Matić 1987).
30–50 godina, najzastupljeniji oblik njege su prorede i


Zadatak ovoga istrživanja je utvrditi strukturne elezakašnjela
čišćenja.


mente sastojina panjača nakon petogodišnjeg razdoblja


iza provedenog zahvata proredom, uvažavajući poseb-
Mr. sc. Milan Štimac, dipl. ing. šum.


nosti rasta i razvoja stabala iz sjemena i iz panja. Re-


Hrvatske šume d.o.o., UŠP Gospić, milan.stimac@hrsume.hr


* zul tati rada poslužit će u donošenju ispravnih odluka u


Sažetak znastvenog magistarskog rada iz kolegija Uzgajanje


šuma, obranjenog na Zavodu za ekologiju i uzgajanje šuma Šu-daljnjem postupanju s navedenim sastojinama s ciljevi


mar skog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dana 23. 10. 2009. godi


ma: poboljšavanja strukture, stabilnosti i vitalnosti sas


ne, pred Povjerenstvom: Akademik Slavko Matić, predsjednik,


to jina panjača te njihova prevođenja u sjemenjače.


izv. prof. dr. sc. Igor Anić, član, dr. sc. Sanja Perić, članica
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 48     <-- 48 -->        PDF

M. Štimac: UTJECAJ NJEGE ŠUMA NA STRUKTURNE ZNAČAJKE LIČKIH PANJAČA Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 45-54


2. PODRUČJE ISTRAŽIVANJA – Research results


U širem smislu istraživano područje smješteno je između
44° 37´ 30” i 44° 52´ 30” sjeverne zemljopisne širine,
te 15° 15´ 00” i 15° 22´ 30” istočne zemljopisne
dužine. To je sjeveroistočni nastavak masiva Velebita i
izrazito krško područje na kojemu su zastupljeni svi fenomeni
krša. Na krajnjem jugoistoku smješteno je mjesto
i istoimena općina Perušić, dok zapadni rub ocrtava
rijeka Lika na kojoj je formirano umjetno akumulacijsko
jezero Krušćica. Istočni rub omeđen je željezničkom
prugom Zagreb-Split. Istraživano područje nalazi
se u gospodarskoj jedinici: “Risovac – Grabovača”, u
kojoj su postavljene 3 trajne pokusne plohe.


U vertikalnom smislu raspon ide od 510 m nadmorske
visine (Kosinjski most) do 1101 m nad morem (Korenski
vrh). Teren je vrlo razveden, od zaravni i blago
nagnutih kosa, do strmih gorskih uspona. Prostor okružu
ju krševite glavice između kojih se protežu udoline i
dolci. Različitost konfiguracije terena ogleda se u razno
likim ekspozicijama i inklinacijama, karakteriziraju ći
na taj način razvijenost krškoga reljefa, koji zajedno s
klimatskim i geološko-litološkim značajkama značajno
pridonosi izraženoj heterogenosti pedosfere, a isto tako
uzrokuje i složenost biljnoga pokrova.


3. MATERIJALI I METODE – Material and methods


3.1. Rad na terenu – Field work


Terenska mjerenja za izradu ovoga rada obavljena
su u studenom 2007. godine, na pet trajnih pokusnih
ploha postavljenih 2001. godine.


Na plohama je izvršena totalna klupaža svih stabala
po vrstama drveća, te klasificiranje stabala po etažama
(Dekanić 1962) i načinu postanka. Mjereni su opsezi
u prsnoj visini (1,30 m) svim stablima, čiji je prsni promjer
veći od 5 cm. Stabla su svrstavana u debljinske
stupnjeve širine 5 cm po vrstama drveća. Nakon izmjerenog
opsega, svakom stablu se određivao način postanka
i etaža. S obzirom na način postanka, stabla su
razvrstavana na stabla iz sjemena (S) i stabla iz panja
(P). Na plohama sva stabla su klasificirana prema Dekanićevoj
(1962) metodi na dominantnu (A), nuzgrednu
(B) i podstojnu (C) etažu. Posebno su evidentirana suha
stabla (D) etaža. Podstojna (C) etaža i suha stabla (D)
etaža čine pomoćni dio sastojine (C+D). Nakon dobivene
distribucije stabala po vrstama drveća, debljinskim
razredima i načinu postanaka, pristupilo se izmjeri
visina i uzimanju izvrtaka. Mjereno je oko tridesetak
visina po vrsti drveća i načinu postanka, tako da svi
deb ljinski razredi unutar distribucije budu podjednako
zastupljeni izmjerom.


Unutar ploha istoj vrsti drveća posebno su uzimani
izvrtci stablima iz sjemena i stablima iz panja. U prsnoj
visini stabala pomoću Presslerovog svrdla bušeni su izvrtci
na kojima je trebalo biti najmanje pet godova. Bušeno
je 4–5 izvrtaka po debljinskom stupnju.


3.2. Analiza podataka – Data Analysis


Nakon izvršene izmjere na plohama obavljena je
obra da podataka. Podaci su obrađivani pomoću osobnog
računala, primjenom aplikacija Microsoft XP Excel
i Urel. Promjer stabala dobiven je dijeljenjem izmjerenog
opsega u prsnoj visini s brojem . (pi)


d1,30 =


Dobiveni promjeri svrstavaju se u debljinske stupnjeve
širine 5 cm.
Za izjednačenje visinske krivulje upotrebljena je
Mihajlova funkcija:
h = b0·e –b1/ d + 1,30


Izjednačena visinska krivulja i vrijednost parametara
b0 ib1 dobiveni su u aplikaciji Urel. Izjednačene visinske
krivulje i parametri b0 ib1 određeni su po jedinačno za
svaku plohu i to za svaku vrstu, posebno za stabla iz sjemena
i iz panja.


Pri konstrukciji tarifa potrebno je ustanoviti način
promjene volumena s promjenom prsnog promjera i vi-
sine. Pomoću dobivene izjednačene visinske krivulje,
prsnog promjera i parametara za pojedinu vrstu drveća


(a, b, c) konstruirali smo Schumacher-Hallovim regresijskim
modelom lokalne tarife:


V = a·db·hc


gdje je V = volumen


d = prsni promjer


h = izjednačena visina Mihajlovom funkcijom


Kako parametri a, b, c, Schumacher-Hallove funkcije
ne postoje za stabla iz panja, tarifni niz za bukvu
panj, hrast kitnjak panj, o.grab panj određen je iz drv no gromadnih
tablica krupnog drva (Špiranec). Ulazi za tablice
su vrsta drveća, prsni promjer (d) i izjednačena
visina (h). Vrste (brekinja, crni grab, maklen, crni jasen)
za koje ne postoje parametri Schumacher-Hallove funkcije,
niti drvnogromadne tablice, supstituirane su s obič nim
grabom i gorskim javorom, da bi se dobio tarifni
niz. Pojedinačno za svaku plohu, nakon dobivenih tari fa,
pristupilo se izračunu drvne zalihe posebno za stabla
iz sjemena i iz panja, po vrstama i etažama.


Drvna zaliha stabala iz sjemena pojedine vrste (V)
jednaka je sumi umnožaka volumena očitanog iz tarifa
u određenom debljinskom stupnju (v) s brojem stabala
tog debljinskog stupnja (N), V = N · v
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 49     <-- 49 -->        PDF

M. Štimac: UTJECAJ NJEGE ŠUMA NA STRUKTURNE ZNAČAJKE LIČKIH PANJAČA Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 45-54


Temeljnica stabala iz sjemena pojedine vrste (G)
jed naka je sumi umnožaka srednje temeljnice pojedinog
debljinskog stupnja (g) i odgovarajućeg broja stabala
u debljinskom stupnju (N), G = N · g


Dob sastojine preuzeta je iz magistarskog rada
(Štimac 2002). Tada je utvrđena brojanjem godova
na panjevima srednjeplošnih stabala.


Izvrtci u papiru na kojemu se upisivao broj plohe,
vrsta drveća, debljinski stupanj i način postanka, poslani
su u Šumarski institut u Jastrebarskom na analizu.
Izmjera izvrtaka izvršena je s instrumentom koji se
zove Digital positiometar, pomoću kojega se godovi
oči tavaju optički i automatski unose u računalo. Debljin
ski i volumni prirast određivan je pojedinačno za
sva ku plohu i to za svaku vrstu, posebno za stabla iz
sjemena i iz panja.


4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA – Research results


U rezultatima istraživanja morfoloških i strukturnih
značajki karakterističnih sastojina panjača prikazani su
podaci s trajnih pokusnih ploha na kojima je (osim
plohe 3) 2002. godine obavljena doznaka, te je izvršena
njega sastojina proredom prema intenzitetima i ciljevima
proreda po Matiću (1996), a metodom po De ka
niću (1962). Prema toj se metodi u skladu sa
socijalnim položajem stabala u proizvodnom dijelu sastojine
od ukupnog volumena prorede doznači najmanje
onoliko koliko taj dio sastojine sudjeluje u njenoj
ukupnoj drvnoj zalihi. U pomoćnom dijelu sastojine
može se doznačiti najviše onoliko koliko taj dio sudjeluje
u ukupnom drvnom volumenu sastojine. Tijekom
prorednih zahvata eliminirana su ponajprije stabla vegetativnog
podrijetla uz minimalni zahvat u generativnom
dijelu sastojine, s ciljem postupnog prevođenja u
sjemenjače, i to za sastojine prijelaznih panjača prikazanih
plohom 2. Za tipične panjače, panjače u regresiji
i zašikarene panjače prezentirane plohama 1 i 3, predviđena
je metoda direktne konverzije.


Na kraju vegetacijskog perioda 2007. godine na
plohama su izmjerene varijable koje daju strukturu sastojina:
totalna klupaža svih stabala po debljinskim
stup njevima, etažama, vrstama, snimljeni su uzorci vi-
si na i uzeti izvrtci za određivanje prirasta za generativ ni
i vegetativni dio sastojine.


Na opisani način rada u uredu, konstrukcijom lokalnih
tarifa, ustanovljena je značajna razlika u drvnom
volumenu, koja je veća za stabla generativnog podrijetla
od vegetativno nastalih stabala. U pravilu, što je
broj stabala iz sjemena veći, značajno je i veći ukupni
drvni volumen sastojine u odnosu na način rada kada se
drvni volumen obračuna po jednoj srednjoj tarifi. Razlog
navedenom je u činjenici da su stabla sjemenog postanka
postigla značajno veće visine i promjere od onih
iz panja, a što je uvjetovano dugotrajnim debljinskim i
visinskim prirastom stabala iz sjemena te bržom kulminacijom
volumnog prirasta kod stabala iz panja, kako
je i uočljivo iz tabeličnih i grafičkih prikaza srednjih
sastojinskih visina, debljinskih i volumnih prirasta, te
konstruiranih tarifnih nizova.


Velika je vjerojatnost da stabla iz sjemena i iz panja
na jednoj plohi imaju istu genetsku predispoziciju.


Kako bismo iz navedenoga izveli odgovarajuće zaključke,
u rezultatima rada prikazani su pomaci usporedbom
strukture istraživanih sastojina nakon pos ljednje
prorede i danas.


Tablica 1. Analiza broja stabala u razdoblju 2002–2007. godine


Table 1 Analysis of the number of trees in the period 2002nd–2007th yr.


Broj plohe
Broj stabala (2002. godine)
Number of tress (2002nd year)
Broj stabala (2007. godine)
Number of tress (2007nd year)
Broj sušaca
Number of dead tress
Number of surfaces Sjeme
Seed
Panj
Stump
Ukupno
Total
Sjeme
Seed
Panj
Stump
Ukupno
Total
Sjeme
Seed
Panj
Stump
Ukupno
Total
1 200 1197 1397 210 1178 1388 8 164 172
2 501 464 965 488 491 979 22 25 47
3 136 2317 2453 142 2165 2307 1 253 254


Tablica 2. Prikaz drvnog volumena prije prorede, inteziteta prorede 2002. godine, i drvnog volumena 2007. god.


Table 2 Review of wood volume before thinning, thinning intensity 2002nd and wood volume 2007th yr.


Drvni volumen prije Intezitet prorede Drvni volumen poslije Drvni volumen Drvni volumen
Broj plohe prorede 2002. godine Thinning intensity prorede 2002. godine
Woods volume before
sušaca
Woods volume
2007. godine
Woods volume Number of Woods volume before Zadani Ostvareni
surfaces thinning 2002nd year Given Realised thinning 2002nd year of of dead tress 2007nd year
m3/ha % % m3/ha m3/ha m3/ha
1 140,20 27,77 17,71 115,36 9,43 127,98
2 290,20 21,27 15,69 244,66 6,27 268,80
3 75,67 --75,67 5,88 84,67
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 50     <-- 50 -->        PDF

M. Štimac: UTJECAJ NJEGE ŠUMA NA STRUKTURNE ZNAČAJKE LIČKIH PANJAČA Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 45-54


Tablica 3. Produkcija temeljnice i volumena sastojina po postanku i ukupno, u razdoblju od 2002. do 2007. god.


Table 3 Basal production and stand volume at the origin and the total in the period since 2002. to 2007. yr.


Broj plohe
Number of
surfaces
Starost
sastojina
Age off
stand
Produkcija stabala iz sjemena
Production trees from seed
Produkcija stabala iz panja
Production trees from stump
Produkcija stabala – ukupno
Production trees – total
Temeljnica
Base
Volumen
Volume
Temeljnica
Base
Volumen
Volume
Temeljnica
Base
Volumen
Volume
godina
year m2/ha m3/ha m2/ha m3/ha m2/ha m3/ha
1 41 0,81 5,11 2,72 16,94 3,53 22,05
2 52 1,91 18,51 1,49 11,90 3,40 30,41
3 42 0,22 1,53 2,59 13,35 2,81 14,88


Na temelju spoznaje da starije sastojine trebaju
ima ti veći temeljni volumen od mlađih, te da temeljni
volumen mora rasti s godinama, volumen posječen u
proredi mora biti manji od tečajnog volumnog prirasta,
a za ove sastojine i svakako manji od prosječnog dobnog
prirasta.


Prosječni dobni prirast je kod panjača značajno
manji u usporedbi sa prosječnim dobnim prirastom kod
sjemenjača. Tečajni prirast u prošlosti utječe na prosječni
dobni prirast.


Za očekivati je da će se favoriziranjem stabala iz
sjemena njihov udio u ukupnom broju stabala na plohama
povećavati, te da će u idućem razdoblju doći do
značajnog porasta tečajnog volumnog prirasta, kao i
ukupnog volumena sastojine. Kod stabala iz panja u
višoj dobi neće doći do povećanja tečajnog volumnog
prirasta zbog bioloških osobina stabala iz panja.


Ono što sada sa sigurnošću možemo zaključiti je neophodnost
uzgojnog favoriziranja generativnog u odnosu
na vegetativni dio sastojine, neovisno o kojemu
tipu panjače se radilo.


1st


4.1. Pokusna ploha 1. – Test surfaces


Ova pokusna ploha prezentira tipičnu panjaču.
Nakon prorede 2002. god. na plohi je evidentirano 1397
stabala, po postanku iz sjemena 200 kom/ha, a iz panja
1197 kom/ha. Glavna vrsta bukva u omjeru smje se sudjelovala
je sa 94,01 %, te kitnjak sa 2,29 % i os ta le prateće
vrste 3,70 %. Ukupna ustanovljena temeljnica
iznosila je 20,40 m2/ha, te pripadajući volumen sastojine
115,36 m3/ha. U polurazdoblju, posebice nakon katastrofalne
suše 2003. godine, došlo je do sušenja. Tako su
odumrla 172 stabla, čija je temeljnica bila 1,81 m2/ha, a
drvni volumen 9,43 m3/ha. Zanimljivo je da su stradala
stabla najvećim dijelom iz panja, njih 164, pretežito
buk ve 156 kom, dok se iz sjemena posušilo svega 8 stabala,
od toga bukve 4 kom.


Po obavljenoj inventuri 2007. godine (tablica 4)
ustanovljeno je ukupno 1388 stabala. Od toga je iz sjemena
njih 210 kom./ha, a 1178 kom./ha iz panja. Iz
omjera smjese vidljivo je smanjenje sudjelovanja buk ve
uslijed sušenja na 86,38 %, a povećanje sudjelovanja
kitnjaka na 3,10 % (broj stabala je ostao isti) te
ostalih pratećih vrsta na 10,52 %.


Izjednačene srednje visine stabala primjerice za glavnu
vrstu bukvu, pokazuju visinsko razdvajanje u debljinskom
stupnju 11–15 cm, nadalje se razlika u korist
stabala iz sjemena kontinuirano povećava, da bi u debljinskom
stupnju 31–35 cm iznosila 1,24 m.


Istoznačne razlike ogledaju se i kod debljinskog i
volumnog prirasta. Tako je petogodišnji debljinski prirast
za bukvu po svim debljinskim stupnjevima veći za
stabla iz sjemena od onih iz panja, te u zadnjem stupnju
31–35 cm iznosi 0,12 cm, dok je kod kitnjaka razlika
veća te u deb. stupnju 21–25 cm iznosi 0,54 cm. Navedeno
debljinsko prirašćivanje je u vezi s volumnim prirastima.
Tako na prosječnoj razini za petogodišnje
razdoblje dobivamo za bukvu sjeme 0,0282 m3/ha, a za
bukvu panj 0,0148 m3/ha. Prosječno stabla iz sjemena
ostvaruju za 47,51 % veći prirast od onih iz panja.


Ukupni tečajni godišnji prirast za ovu sastojinu
iznosi 4,40 m3/ha, dok prosječni dobni prirast iznosi
3,12 m3/ha. Kako je prošlo polurazdoblje turnusa proreda,
u idućem razdoblju za očekivati je povećanje volumnog
prirasta.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Tablica 4. Struktura sastojine po debljinskim stupnjevima, broju stabala, temeljnici i drvnom volumenu – ukupno (stanje 2007. god.)


Table 4 The structure stands by diameter class, number of trees, basal and timber volume – the total (state 2007th year).


Vrste drveća
Trees
DebljinskistupanjDiameterstage
Omjersmjese (%)
Mixture
ratio (%)
Etaže – Floors
Ukupno – TotalA B C+D
N G V N G V N G V N G V
Obična bukvaCommon beach
6 - 10
86,38
9 0,04 0,10 561 2,48 5,85 570 2,52 5,95
11 - 15 17 0,21 0,98 167 2,05 9,71 69 0,84 3,95 253 3,10 14,64
16 - 20 73 1,75 10,32 86 2,07 12,40 1 0,02 0,14 160 3,84 22,8621 - 25 123 4,89 32,94 14 0,56 3,78 137 5,45 36,7226 - 30 57 3,38 24,68 2 0,12 0,89 59 3,50 25,57
31 - 35 20 1,66 12,84 20 1,66 12,84
. 290 11,89 81,76 278 4,84 26,88 631 3,34 9,94 1199 20,07 118,58
Hrast kitnjakSessile oak
6 - 10
3,10
2 0,01 0,03 12 0,05 0,18 14 0,06 0,21
11 - 15 5 0,06 0,28 9 0,11 0,53 3 0,03 0,17 17 0,20 0,98
16 - 20 7 0,16 0,97 2 0,04 0,26 9 0,20 1,23
21 - 25 1 0,04 0,26 1 0,04 0,26
26 - 30 2 0,12 0,71 2 0,12 0,71
. 15 0,38 2,22 13 0,16 0,82 15 0,08 0,35 43 0,62 3,39
Obični grabHornbean
6 - 10
5,91
2 0,01 0,02 58 0,25 0,52 60 0,26 0,54
11 - 15 3 0,04 0,16 11 0,14 0,58 1 0,01 0,05 15 0,19 0,79
16 - 20 4 0,10 0,52 4 0,10 0,5221 - 25 1 0,04 0,23 1 0,04 0,2326 - 30 1 0,06 0,36 1 0,06 0,36
31 - 35 1 0,08 0,53 1 0,08 0,53
. 6 0,22 1,28 17 0,25 1,12 59 0,26 0,57 82 0,73 2,97
Crni grabBlack hornbean
6 - 10
3,17
4 0,02 0,03 14 0,06 0,11 18 0,08 0,14
11 - 15 4 0,05 0,21 14 0,17 0,74 4 0,05 0,21 22 0,27 1,16
16 - 20 2 0,05 0,27 1 0,02 0,14 1 0,02 0,14 4 0,09 0,55
. 6 0,10 0,48 19 0,21 0,91 19 0,13 0,46 44 0,44 1,85
BrezaBirch
6 - 10
0,0711 - 15 1 0,01 0,01 1 0,01 0,01
. 1 0,01 0,01 1 0,01 0,01
Trešnja
Cherry
6 - 10
0,445 0,02 0,04 5 0,02 0,04
11 - 1516 - 2021 - 25 1 0,04 0,23 1 0,04 0,23
. 1 0,04 0,23 5 0,02 0,04 6 0,06 0,27
BrekinjaService Wild tree
6 - 10
0,1411 - 15 2 0,02 0,10 2 0,02 0,10
. 2 0,02 0,10 2 0,02 0,10
KruškaPear
6 - 10
0,79
5 0,02 0,04 5 0,02 0,04
11 - 15 1 0,01 0,05 1 0,01 0,0516 - 20 2 0,05 0,25 1 0,02 0,12 1 0,02 0,12 4 0,09 0,4921 - 25 1 0,04 0,23 1 0,04 0,23
. 3 0,09 0,48 1 0,02 0,12 7 0,05 0,21 11 0,16 0,81
Ukupno – Total .. 100 324 12,75 86,56 328 5,48 29,85 736 3,88 11,57 1388 22,11 127,98


N – broj stabala (kom./ha), G – temeljnica (m2/ha), V – drvni volumen (m3/ha) – N – number of trees (piece/ha), G – base (m2/ha), V – wood volume (m3/ha)


M. Štimac: UTJECAJ NJEGE ŠUMA NA STRUKTURNE ZNAČAJKE LIČKIH PANJAČA Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 45-54
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 52     <-- 52 -->        PDF

M. Štimac: UTJECAJ NJEGE ŠUMA NA STRUKTURNE ZNAČAJKE LIČKIH PANJAČA Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 45-54


4.1. Pokusna ploha 2. – 2nd Test surfaces


Prijelazna struktura panjače karakteristika je sastojine
na plohi 2. Iza prorednog zahvata 2002. godine u
ovoj sastojini ustanovljeno je 965 stabala koja imaju
26,99 m2/ha temeljnice i 244,66 m3/ha drvnog volumena.
U ukupnoj strukturi stabla iz sjemena sudjelovala su u
količini 501 kom /ha, a ona iz panja 464 kom./ha. Kao
posljedica sušenja na plohi je odumrlo 47 stabala, čija je
temeljnica 1,03 m2/ha i 6,27 m3/ha drvni volumen. Glavnih
vrsta: posušilo se 19 stabala bukve, od toga 9 iz sjemena
te 10 stabala kitnjaka, od toga 7 iz sjemena.


Ova sastojina nakon obavljenih mjerenja 2007. go-
dine (tablica 5) izgrađena je od 979 stabala. Evidentirani
broj od 47 odumrlih stabala značajno je manji od prve
plohe, što rezultira relativno dobro određenim intenzitetom
prorede, ali i ukupno kvalitetnijim stanišnim prilikama.
Ustanovljen je podrast od 61 stabla, od toga iz
sjemena 9 te iz panja 52 stabla. Izračunom za petogodišnje
razdoblje, kao i na prethodnoj plohi, dolazimo do
produkcije ove sastojine i to: temeljnice 3,40 m2/ha, te
30,41 m3/ha drvnog volumena. Stabla iz sjemena producirala
su 1,91 m2/ha temeljnice i 18,51 m3/ha volumena,
a ona iz panja 1,49 m2/ha temeljnice, te 11,90 m3/ha drv nog
volumena. Na prosječnoj razini stabla iz sjemena
prirasla su 0,0379 m3/ha, a iz panja 0,0242 m3/ha, odno


sno sjemenopodrijetlo sastojine producira za 36,14 %
više volumena od dijela sastojine iz panja.


Visinsko razdvajanje generativnog u odnosu na vegetativni
dio sastojine na ovoj plohi posebno je izraženo.


U pogledu debljinskog i volumnog tečajnog prirasta
vidljivo je kod glavnih vrsta bukve i kitnjaka povećanje
razlika za stabla generativnog podrijetla, uspoređujući
ih s onima iz panja, posebice prema višim deljinskim
stupnjevima. Ukupni ustanovljeni tečajni godišnji volumni
prirast za plohu iznosi 6,08 m3/ha.


Konstruirane lokalne tarife pokazuju istoznačne
raz like, kao i visine. Može se zaključiti što je debljinski
stupanj veći, veća je i razlika u volumenu srednjeg stabla
toga debljinskog stupnja u prilog stablima generativnog
nastanka.


Prijelazna struktura ogleda se u broju stabala generativnog
podrijetla koja sudjeluju sa 49,84 % i dobrog su
prostornog rasporeda. Značajno je međutim da ova stabla
izgrađuju 18,40 m2 temeljnice i 174,89 m3 drvnog
volumena, što čini 65 % ukupnog drvnog volumena.


4.1. Pokusna ploha 3. – Trial flat 3rd


Panjača u regresiji s elementima zašikarene panjače,
kratak je opis plohe 3. Valja naglasiti da ova sastojina
nije tretirana proredom. Strukturne elemente
2002. godine izgrađivali su: broj stabala 2453 kom./ha,
čija je temeljnica iznosila 20,43 m2/ha, a drvni volumen
sastojine iznosio je 75,67 m3/ha. Odnos broja stabala iz
sjemena bilo je 136 kom/ha, a iz panja 2317 kom./ha.
Uslijed sušenja odumrla su 254 stabla i to 1 stablo iz
sjemena i 253 iz panja. Podrast stabala u sastojini je 7
stabala iz sjemena, te 101 stablo iz panja. Degradiranost
sastojine vidljiva je iz omjera smjese, tako je grab
u dominaciji i zauzimao je 70,92 %, dok je kitnjak sudje
lovao sa svega 12,67 %, te ostale prateće vrste maklen,
gorski javor, klen, divlja kruška, crni jasen,
bre kinja, lipa i bukva sa preostalih 16,41%. Nakon dru ge
inventure 2007. godine utvrđeno (tablica 6) je 2307
vitalnih stabala, koja imaju 21,48 m2/ha temeljnice i
84,67 m3/ha drvnog volumena. Iako je to najgušća od
istraživanih ploha, sastojina je ostvarila najmanje pomake
u smislu produkcije od svega 2,81 m2/ha temeljnice
te 14,88 m3/ha drvnog volumena. Stabla iz
sjemena od navedenih iznosa producirala su 0,22 m2/ha
temeljnice, a ona iz panja 2,59 m2/ha. Ostvareni drvni
volumen po podrijetlu iznosi 1,53 m3/ha iz sjemena i
13,35 m3/ha iz panja.


I glede prirasta, generativni dio u relativnom iznosu
daje bolje rezultate prirašćivanja od vegetativnog dijela
sastojine. Ukupan volumni godišnji prirast za plohu 3
iznosi 2,97 m3/ha, što je ujedno i najmanji tečajni prirast
od svih ploha.


Njega sastojine u ovom morfološkom tipu panjače
neophodan je uzgojni zahvat koji se sastoji od čišćenja,
koje glede dobi i stanja sastojine ima značajku zakašnjelog
čišćenja s elementima niske prorede te trijebljenja,
a odnosi se na uklanjanje prekobrojnih izbojaka iz
panja. Cilj navedenih radova je pokrenuti procese progresije,
a mogu se organizirati u obliku pruga na manjim
površinama okomitih na slojnice ili komunikacije.


U zašikarenom dijelu treba provoditi mjere zaštite
od požara, brsta i od nekontrolirane sječe, a uz trijebljenje
i čišćenje osigurat ćemo progresiju ovih sastojina
prema strukturi tipične panjače. Nakon obavljenih uzgojnih
zahvata njege u ovakvim sastojinama, te nakon
kratke ophodnje, metodom izravne konverzije prevesti
ih u sjemenjače, uz mjestimično popunjavanje sadnicama
autohtone provenijencije po potrebi.


Treba naglasiti da značajne količine drvnog volume
na nakon obavljenih navedenih radova svakako
treba iskoristiti kao biomasu za toplinsku energiju,
čime bi se preventivno djelovalo na mogućnost nastanka
i širenja šumskih požara.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Tablica 5. Struktura sastojine po debljinskim stupnjevima, broju stabala, temeljnici i drvnom volumenu – ukupno (stanje 2007. god.)


Table 5 The structure stands by diameter class, number of trees, basal and timber volume – the total (state 2007th year).


Vrste drveća
Trees
DebljinskistupanjDiameterstage
Omjersmjese (%)
Mixture
ratio (%)
Etaže – Floors
Ukupno – TotalA B C+D
N G V N G V N G V N G V
Obična bukvaCommon beeach
6 - 10
59,85
81 0,36 0,95 81 0,36 0,95
11 - 15 7 0,09 0,49 44 0,54 3,08 51 0,62 3,57
16 - 20 17 0,41 3,24 12 0,29 2,30 29 0,70 5,54
21 - 25 10 0,40 3,73 41 1,63 15,23 1 0,04 0,38 52 2,07 19,33
26 - 30 44 2,61 27,27 19 1,13 11,81 63 3,75 39,09
31 - 35 43 3,57 40,22 2 0,17 1,93 45 3,74 42,15
36 - 40 27 2,98 35,41 27 2,98 35,41
41 - 45 4 0,57 7,05 4 0,57 7,05
46 - 50 2 0,35 4,78 2 0,35 4,78
51 - 55 1 0,22 3,02 1 0,22 3,02
. 131 10,71 121,47 86 3,42 32,70 138 1,22 6,70 355 15,35 160,87
Hrast kitnjakSessile oak
6 - 10
25,74
1 0,00 0,01 1 0,00 0,01
11 - 15 1 0,01 0,08 4 0,05 0,31 5 0,06 0,39 10 0,12 0,77
16 - 20 18 0,43 3,31 18 0,43 3,30 1 0,02 0,18 37 0,88 6,82
21 - 25 23 0,92 7,77 18 0,72 6,09 41 1,64 13,83
26 - 30 30 1,78 16,37 4 0,24 2,18 34 2,02 18,56
31 - 35 21 1,74 16,90 21 1,74 16,90
36 - 40 8 0,88 8,93 8 0,88 8,93
41 - 45 1 0,14 1,48 1 0,14 1,48
46 - 50 1 0,18 1,90 1 0,18 1,90
. 103 6,08 56,74 44 1,44 11,89 7 0,09 0,57 154 7,61 69,20
Javor gluhaćMaple
6 - 10
3,95
23 0,10 0,31 23 0,10 0,31
11 - 15 13 0,16 0,84 16 0,20 1,04 29 0,36 1,88
16 - 20 9 0,22 1,46 4 0,10 0,65 13 0,31 2,12
21 - 25 5 0,20 1,52 8 0,32 2,47 1 0,04 0,31 14 0,56 4,30
26 - 30 4 0,24 1,99 4 0,24 1,99
. 5 0,20 1,52 34 0,93 6,78 44 0,43 2,31 83 1,56 10,61
Obični grabHornbeam
6 - 10
5,22
1 0,00 0,01 75 0,33 0,68 76 0,33 0,68
11 - 15 29 0,36 1,79 42 0,52 2,59 71 0,87 4,38
16 - 20 40 0,96 6,60 2 0,05 0,33 42 1,01 6,93
21 - 25 3 0,12 0,92 2 0,08 0,61 5 0,20 1,53
26 - 30 1 0,06 0,50 1 0,06 0,50
. 3 0,12 0,92 70 1,32 8,40 122 1,03 4,71 195 2,47 14,03
Crni jasenBlack ash
6 - 10
1,19
7 0,03 0,12 63 0,28 1,11 70 0,31 1,23
11 - 15 14 0,17 0,79 16 0,20 0,89 30 0,37 1,7016 - 20 1 0,02 0,12 1 0,02 0,1221 - 25 1 0,04 0,15 1 0,04 0,15
. 23 0,26 1,19 79 0,48 2,01 102 0,74 3,20
Brekinja
Service Wild tree
6 - 10
4,05
6 0,03 0,10 21 0,09 0,34 27 0,12 0,44
11 - 15 21 0,26 1,43 6 0,07 0,41 27 0,33 1,84
16 - 20 4 0,10 0,65 15 0,36 2,43 2 0,05 0,32 21 0,51 3,40
21 - 25 5 0,20 1,50 6 0,24 1,79 11 0,44 3,29
26 - 30 2 0,12 0,96 2 0,12 0,96 4 0,24 1,92
. 11 0,42 3,11 50 1,01 6,71 29 0,21 1,07 90 1,64 10,89
Ukupno - Total .. 100 253 17,53 183,76 307 8,38 67,67 419 3,45 17,37 979 29,36 268,80


M. Štimac: UTJECAJ NJEGE ŠUMA NA STRUKTURNE ZNAČAJKE LIČKIH PANJAČA Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 45-54


N – broj stabala (kom./ha), G – temeljnica (m2/ha), V – drvni volumen (m3/ha) – N – number of trees (piece/ha), G – base (m2/ha), V – wood volume (m3/ha)
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Tablica 6. Struktura sastojine po debljinskim stupnjevima, broju stabala, temeljnici i drvnom volumenu – ukupno (stanje 2007. god.)


Table 6 The structure stands by diameter class, number of trees, basal and timber volume – the total (state 2007th year).


Vrste drveća
Trees
DebljinskistupanjDiameterstage
Omjersmjese (%)
Mixture
ratio (%)
Etaže – Floors
Ukupno – TotalA B C+D
N G V N G V N G V N G V
Obični grabHornbean
6 - 10
70,21
121 0,53 1,09 346 1,53 3,11 514 2,27 4,61 981 4,33 8,81
11 - 15 326 4,00 16,63 262 3,21 13,36 90 1,10 4,59 678 8,32 34,58
16 - 20 78 1,88 9,88 24 0,58 3,04 8 0,19 1,02 110 2,64 13,9421 - 25 6 0,24 1,36 1 0,04 0,23 7 0,28 1,5926 - 3031 - 35 1 0,08 0,52 1 0,08 0,52
. 532 6,73 29,48 633 5,36 19,74 612 3,56 10,22 1777 15,65 59,44
Hrast kitnjakSessile oak
6 - 10
12,67
1 0,00 0,02 5 0,02 0,07 8 0,04 0,13 14 0,06 0,22
11 - 15 18 0,22 1,11 14 0,17 0,82 4 0,05 0,25 36 0,44 2,18
16 - 20 31 0,74 4,21 2 0,05 0,28 33 0,79 4,4921 - 25 12 0,48 3,02 1 0,04 0,24 13 0,52 3,2626 - 3031 - 35 1 0,08 0,58 1 0,08 0,58
. 63 1,52 8,94 22 0,28 1,41 12 0,09 0,38 97 1,89 10,73
MaklenMaple
6 - 10
13,12
16 0,07 0,14 49 0,22 0,44 138 0,61 1,24 203 0,90 1,82
11 - 15 45 0,55 2,11 45 0,55 2,11 24 0,30 1,13 114 1,40 5,3516 - 20 22 0,53 2,35 5 0,12 0,54 1 0,02 0,11 28 0,67 3,0021 - 25 5 0,20 0,94 5 0,20 0,94
. 88 1,35 5,54 99 0,89 3,09 163 0,93 2,48 350 3,17 11,11
Gorski javorSycamore Maple
6 - 10
0,94
1 0,00 0,01 1 0,00 0,01 5 0,02 0,05 7 0,03 0,07
11 - 15 2 0,02 0,11 0 2 0,02 0,1116 - 20 1 0,02 0,14 0 1 0,02 0,1421 - 25 2 0,08 0,48 0 2 0,08 0,48
. 6 0,12 0,74 1 0,00 0,01 5 0,02 0,05 12 0,15 0,80
KlenCommon Maple
6 - 10
0,09
2 0,01 0,02 1 0,00 0,01 3 0,01 0,03
11 - 15 1 0,01 0,05 1 0,01 0,05
. 1 0,01 0,05 2 0,01 0,02 1 0,00 0,01 4 0,02 0,08
KruškaPear
6 - 10
0,57
2 0,01 0,03 2 0,00 0,03
11 - 15 1 0,01 0,06 1 0,01 0,0616 - 20 1 0,02 0,14 1 0,02 0,1421 - 25 1 0,04 0,25 1 0,04 0,25
. 1 0,04 0,25 2 0,03 0,20 2 0,01 0,03 5 0,07 0,48
Crni jasenAsh
6 - 10
1,46
2 0,01 0,02 8 0,04 0,08 24 0,11 0,24 34 0,16 0,34
11 - 15 8 0,10 0,39 5 0,06 0,25 3 0,04 0,15 16 0,20 0,79
16 - 20 1 0,02 0,10 1 0,02 0,10
. 11 0,13 0,51 13 0,10 0,33 27 0,15 0,39 51 0,38 1,23
Brekinja
Service Wild tree
6 - 10
0,20
2 0,01 0,02 2 0,01 0,02
11 - 15 3 0,04 0,15 3 0,04 0,15
. 5 0,05 0,17 5 0,05 0,17
LipaLinden
6 - 10
0,57
2 0,01 0,04 2 0,01 0,04
11 - 15 1 0,01 0,06 1 0,01 0,0616 - 20 1 0,02 0,14 1 0,02 0,1421 - 25 1 0,04 0,25 1 0,04 0,25
. 3 0,07 0,45 2 0,01 0,04 5 0,08 0,49
Obična bukvaCommon beeach
16 - 20 0,17 1 0,02 0,14 1 0,02 0,14
. 1 0,02 0,14 1 0,02 0,14
Ukupno – Total .. 100 711 10,05 46,27 772 6,66 24,80 824 4,77 13,60 2307 21,48 84,67


M. Štimac: UTJECAJ NJEGE ŠUMA NA STRUKTURNE ZNAČAJKE LIČKIH PANJAČA Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 45-54


N – broj stabala (kom./ha), G – temeljnica (m2/ha), V – drvni volumen (m3/ha) – N – number of trees (piece/ha), G – base (m2/ha), V – wood volume (m3/ha)
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 56     <-- 56 -->        PDF

M. Štimac: UTJECAJ NJEGE ŠUMA NA STRUKTURNE ZNAČAJKE LIČKIH PANJAČA Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 45-54


SUMMARY: Our research determined structural elements of different coppice
types in Lika five years after they were tended with thinning. Coppices in
the region of Lika are characterized by a low degree of applied tending operations
and inaccessibility caused by the lack of forest roads. Four morphological
types can be differentiated: transitional coppices, typical coppices, coppices in
regression and thickets. Field measurements were undertaken in five permanent
sample plots. Structural stand elements in these plots were measured at the end
of the vegetation period in 2007. Total measurements of breast diameters of all
trees were performed by diameter class, storey, tree species and origin (generative,
vegetative), and height samples were recorded and increment cores taken
for increment assessment separately for seed trees and sprouts from stumps.
Seed trees show significantly higher values of structural elements. The fact that
seed trees manifest higher productivity and vitality clearly indicates that they
should be silviculturally favored regardless of coppice type. Intensities and volumes
of the next thinning operation will depend on the average age volume increment
and stand age, as well as on the total stand volume at the end of the
thinning cycle. In order to increase the basic volume and achieve stand stability,
the volume of the next thinning operation should amount to 40–45 % of the ten-
year current volume increment.


Key words:Forest tending, coppice, stand structure, Lika
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 55     <-- 55 -->        PDF

M. Štimac: UTJECAJ NJEGE ŠUMA NA STRUKTURNE ZNAČAJKE LIČKIH PANJAČA Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 45-54


5. RASPRAVA I ZAKLJUČCI – Discussion and conclusions


Prepoznatljive su četiri morfološke slike istraživanih
sastojina: prijelazne panjače, tipične panjače, panjače
u regresiji i zašikarene panjače.


Tečajni volumni prirasti su u granicama očekivanih,
s obzirom na kratko razdoblje od zahvata proredom (5
godina). Veći su za dio sastojine nastale iz sjemena u odnosu
na onaj iz panja.


Analogno navedenom, generativni dio sastojine na
prosječnoj razini srednje plošnog stabla pokazao je bolje
rezultate volumne produkcije u odnosu na vegetativni
dio. Izraženo u postocima, stabla iz sjemena više prirašćuju
od onih podrijetlom iz panja, i to: tipičnoj bukovoj
panjači (ploha 1) za 41,16 %, prijelaznoj: bukovo-kitnjakovoj
panjači (ploha 2) za 36,14 %, kitnjakovo-grabovoj
sastojini (ploha 4) za 63,37 %, a kitnjakovoj
sastojini (ploha 5) za 20,75 %.


Intenziteti i volumeni iduće prorede ovisit će o
ukupnom volumenu sastojine na kraju turnusa, o pro-
sječnom dobnom volumnom prirastu, te o dobi sastojine.
Radi povećanja temeljnog volumena, intenzitet ne
bi trebao biti veći od 40–45 % tečajnog volumnog prirasta
u desetgodišnjem razdoblju.


U tipičnim panjačama u kojima brojčano dominiraju
vegetativno nastala stabla uloga i zadatak proreda
je njega debala i krošanja najkvalitetnijih stabala iz
panja, a poglavito onih iz sjemena. Uz postepeno povećanje
udjela stabala iz sjemena, podržavajući pomoćni
dio podstojne etaže, te bioraznolikosti vrsta, treba oblikovati
optimalnu strukturu, te je krajem ophodnje pripremiti
za kvalitetnu prirodnu obnovu sjemenom.


Kod prijelaznih panjača u doznaci treba ponajprije
obuhvatiti stabala iz panja, a samo u nužnom dijelu stabala
iz sjemena. Na ovaj način pomoći ćemo njezi stabala
glavnih vrsta drveća generativnog podrijetla, a
eliminiranjem izbojaka, vodeći računa o stablimičnom
prostornom rasporedu i okomitom sklopu. Dovođenjem
svjetlosti treba pomoći formiranju pomoćnog
dijela sastojine uz očuvanje plemenitih i rijetkih bjelogoričnih
vrsta, te postupno oblikovati optimalnu sastojinsku
strukturu.


Kod panjača u regresiji i zašikarenih panjača osnov ni
je zadatak zaustaviti negativne procese čuvanjem od
požara, brštenja i nekontrolirane sječe. Kod sklopljenih
i visinski izdiferenciranih sastojina prorednim zahvatom
usmjeriti ih prema obliku tipičnih panjača, a čišćenjem
i trijebljenjem smanjiti broj jedinki i pomoći
visinskoj diferencijaciji zašikarenih panjača.


Primjenom navedenih šumskouzgojnih postupaka
postigli bi ciljeve koji se sastoje u poboljšanju strukture,
bioraznolikosti, te vitaliteta navedenih sastojina, a zahvatima
njege pridobila bi se drvna masa koja između
ostaloga može poslužiti i kao biomasa za energiju.


6. LITERATURA – References


Anić, M.,1933: O niskim prebirnim bukovim šuma ma,
Šum. list 4: 697–702, Zagreb.


Glavač, V., 1962: Prilog definiciji niske šume i tumačenje
njenog postanka u našoj zemlji. Šumarski
list LXXXVI (11–12): 406–407, Zagreb.


Gubka, K., 2000: Dinamika mladih sastojina hrasta
kitnjaka nakon čistih sječa prilikom konverzije
šu ma niskog uzgojnog oblika u južnoj Slovač koj.
Šumarski list 9–10: 495–502, Zagreb.


Klepac, D., 1963: Rast i prirast šumskih vrsta drveća
i sastojina, Znanje, 299 str. Zagreb.


Klepac, D., 1965: Uređivanje šuma, Znanje, 341 str.,
Zagreb.


Kosović, J., 1959: Stanje i značaj niskih šuma i šika ra
u privredi područja Like. Obavijesti 3–9, Ins ti
tut za šumarska i lovna istraživanja, Zagreb.


Lukić, N., 1992: Utjecaj strukturnih promjena jednodobnih
bukovih sastojina na visinski i debljinski
prirast. Glasnik za šumske pokuse 28: 1–48, Zagreb.


Matić, S., 1987: Gospodarski zahvati u panjačama
kao mjera povećanja produktivnosti i stabilnosti
šuma. Šumarski list 3–4: 143–148, Zagreb.


Matić, S.,1989: Intenzitet prorede i njegov utjecaj na
stabilnost, proizvodnost i pomlađivanje sastojina
hrasta lužnjaka. Glasnik za šumske pokuse 25:
261–278, Zagreb.


Matić, S., J. Skenderović, 1992: Uzgajanje šuma,


U: Rauš, Đ., J. Dundović (ur.) Šume u Hrvatskoj,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i “Hrvatske
šume” p o. Zagreb,81–92, Zagreb.


Matić, S., I. Anić, M. Oršanić, 2001: Intenzitet i
na čin prorede u mladim, srednjedobnim i starijim
sastojinama.


Meštrović, Š., G. Fabijanić, 1995: Priručnik za
ure đivanje šuma, Ministarstvo poljoprivrede i
šu marstva Hrvatske, 100–101, Zagreb.


Pintarić, K., 2002: Problem prevođenja bukovih panjača
u visoke šume. Šumarski list 3–4: 119–128,
Zagreb.


Štimac, M., 2002: Strukturne osobine i uzgojni zahvati
u sastojinama niskog uzgojnog oblika na području
Like. Magistarski rad, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, 95 str., Zagreb.


Vukelić, J., M. Harapin, 1993: Zaštita i očuvanje
europskih šuma. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
Republike Hrvatske, 55 str., Zagreb.