DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 48     <-- 48 -->        PDF

M. Štimac: UTJECAJ NJEGE ŠUMA NA STRUKTURNE ZNAČAJKE LIČKIH PANJAČA Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 45-54


2. PODRUČJE ISTRAŽIVANJA – Research results


U širem smislu istraživano područje smješteno je između
44° 37´ 30” i 44° 52´ 30” sjeverne zemljopisne širine,
te 15° 15´ 00” i 15° 22´ 30” istočne zemljopisne
dužine. To je sjeveroistočni nastavak masiva Velebita i
izrazito krško područje na kojemu su zastupljeni svi fenomeni
krša. Na krajnjem jugoistoku smješteno je mjesto
i istoimena općina Perušić, dok zapadni rub ocrtava
rijeka Lika na kojoj je formirano umjetno akumulacijsko
jezero Krušćica. Istočni rub omeđen je željezničkom
prugom Zagreb-Split. Istraživano područje nalazi
se u gospodarskoj jedinici: “Risovac – Grabovača”, u
kojoj su postavljene 3 trajne pokusne plohe.


U vertikalnom smislu raspon ide od 510 m nadmorske
visine (Kosinjski most) do 1101 m nad morem (Korenski
vrh). Teren je vrlo razveden, od zaravni i blago
nagnutih kosa, do strmih gorskih uspona. Prostor okružu
ju krševite glavice između kojih se protežu udoline i
dolci. Različitost konfiguracije terena ogleda se u razno
likim ekspozicijama i inklinacijama, karakteriziraju ći
na taj način razvijenost krškoga reljefa, koji zajedno s
klimatskim i geološko-litološkim značajkama značajno
pridonosi izraženoj heterogenosti pedosfere, a isto tako
uzrokuje i složenost biljnoga pokrova.


3. MATERIJALI I METODE – Material and methods


3.1. Rad na terenu – Field work


Terenska mjerenja za izradu ovoga rada obavljena
su u studenom 2007. godine, na pet trajnih pokusnih
ploha postavljenih 2001. godine.


Na plohama je izvršena totalna klupaža svih stabala
po vrstama drveća, te klasificiranje stabala po etažama
(Dekanić 1962) i načinu postanka. Mjereni su opsezi
u prsnoj visini (1,30 m) svim stablima, čiji je prsni promjer
veći od 5 cm. Stabla su svrstavana u debljinske
stupnjeve širine 5 cm po vrstama drveća. Nakon izmjerenog
opsega, svakom stablu se određivao način postanka
i etaža. S obzirom na način postanka, stabla su
razvrstavana na stabla iz sjemena (S) i stabla iz panja
(P). Na plohama sva stabla su klasificirana prema Dekanićevoj
(1962) metodi na dominantnu (A), nuzgrednu
(B) i podstojnu (C) etažu. Posebno su evidentirana suha
stabla (D) etaža. Podstojna (C) etaža i suha stabla (D)
etaža čine pomoćni dio sastojine (C+D). Nakon dobivene
distribucije stabala po vrstama drveća, debljinskim
razredima i načinu postanaka, pristupilo se izmjeri
visina i uzimanju izvrtaka. Mjereno je oko tridesetak
visina po vrsti drveća i načinu postanka, tako da svi
deb ljinski razredi unutar distribucije budu podjednako
zastupljeni izmjerom.


Unutar ploha istoj vrsti drveća posebno su uzimani
izvrtci stablima iz sjemena i stablima iz panja. U prsnoj
visini stabala pomoću Presslerovog svrdla bušeni su izvrtci
na kojima je trebalo biti najmanje pet godova. Bušeno
je 4–5 izvrtaka po debljinskom stupnju.


3.2. Analiza podataka – Data Analysis


Nakon izvršene izmjere na plohama obavljena je
obra da podataka. Podaci su obrađivani pomoću osobnog
računala, primjenom aplikacija Microsoft XP Excel
i Urel. Promjer stabala dobiven je dijeljenjem izmjerenog
opsega u prsnoj visini s brojem . (pi)


d1,30 =


Dobiveni promjeri svrstavaju se u debljinske stupnjeve
širine 5 cm.
Za izjednačenje visinske krivulje upotrebljena je
Mihajlova funkcija:
h = b0·e –b1/ d + 1,30


Izjednačena visinska krivulja i vrijednost parametara
b0 ib1 dobiveni su u aplikaciji Urel. Izjednačene visinske
krivulje i parametri b0 ib1 određeni su po jedinačno za
svaku plohu i to za svaku vrstu, posebno za stabla iz sjemena
i iz panja.


Pri konstrukciji tarifa potrebno je ustanoviti način
promjene volumena s promjenom prsnog promjera i vi-
sine. Pomoću dobivene izjednačene visinske krivulje,
prsnog promjera i parametara za pojedinu vrstu drveća


(a, b, c) konstruirali smo Schumacher-Hallovim regresijskim
modelom lokalne tarife:


V = a·db·hc


gdje je V = volumen


d = prsni promjer


h = izjednačena visina Mihajlovom funkcijom


Kako parametri a, b, c, Schumacher-Hallove funkcije
ne postoje za stabla iz panja, tarifni niz za bukvu
panj, hrast kitnjak panj, o.grab panj određen je iz drv no gromadnih
tablica krupnog drva (Špiranec). Ulazi za tablice
su vrsta drveća, prsni promjer (d) i izjednačena
visina (h). Vrste (brekinja, crni grab, maklen, crni jasen)
za koje ne postoje parametri Schumacher-Hallove funkcije,
niti drvnogromadne tablice, supstituirane su s obič nim
grabom i gorskim javorom, da bi se dobio tarifni
niz. Pojedinačno za svaku plohu, nakon dobivenih tari fa,
pristupilo se izračunu drvne zalihe posebno za stabla
iz sjemena i iz panja, po vrstama i etažama.


Drvna zaliha stabala iz sjemena pojedine vrste (V)
jednaka je sumi umnožaka volumena očitanog iz tarifa
u određenom debljinskom stupnju (v) s brojem stabala
tog debljinskog stupnja (N), V = N · v