DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 49     <-- 49 -->        PDF

M. Štimac: UTJECAJ NJEGE ŠUMA NA STRUKTURNE ZNAČAJKE LIČKIH PANJAČA Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 45-54


Temeljnica stabala iz sjemena pojedine vrste (G)
jed naka je sumi umnožaka srednje temeljnice pojedinog
debljinskog stupnja (g) i odgovarajućeg broja stabala
u debljinskom stupnju (N), G = N · g


Dob sastojine preuzeta je iz magistarskog rada
(Štimac 2002). Tada je utvrđena brojanjem godova
na panjevima srednjeplošnih stabala.


Izvrtci u papiru na kojemu se upisivao broj plohe,
vrsta drveća, debljinski stupanj i način postanka, poslani
su u Šumarski institut u Jastrebarskom na analizu.
Izmjera izvrtaka izvršena je s instrumentom koji se
zove Digital positiometar, pomoću kojega se godovi
oči tavaju optički i automatski unose u računalo. Debljin
ski i volumni prirast određivan je pojedinačno za
sva ku plohu i to za svaku vrstu, posebno za stabla iz
sjemena i iz panja.


4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA – Research results


U rezultatima istraživanja morfoloških i strukturnih
značajki karakterističnih sastojina panjača prikazani su
podaci s trajnih pokusnih ploha na kojima je (osim
plohe 3) 2002. godine obavljena doznaka, te je izvršena
njega sastojina proredom prema intenzitetima i ciljevima
proreda po Matiću (1996), a metodom po De ka
niću (1962). Prema toj se metodi u skladu sa
socijalnim položajem stabala u proizvodnom dijelu sastojine
od ukupnog volumena prorede doznači najmanje
onoliko koliko taj dio sastojine sudjeluje u njenoj
ukupnoj drvnoj zalihi. U pomoćnom dijelu sastojine
može se doznačiti najviše onoliko koliko taj dio sudjeluje
u ukupnom drvnom volumenu sastojine. Tijekom
prorednih zahvata eliminirana su ponajprije stabla vegetativnog
podrijetla uz minimalni zahvat u generativnom
dijelu sastojine, s ciljem postupnog prevođenja u
sjemenjače, i to za sastojine prijelaznih panjača prikazanih
plohom 2. Za tipične panjače, panjače u regresiji
i zašikarene panjače prezentirane plohama 1 i 3, predviđena
je metoda direktne konverzije.


Na kraju vegetacijskog perioda 2007. godine na
plohama su izmjerene varijable koje daju strukturu sastojina:
totalna klupaža svih stabala po debljinskim
stup njevima, etažama, vrstama, snimljeni su uzorci vi-
si na i uzeti izvrtci za određivanje prirasta za generativ ni
i vegetativni dio sastojine.


Na opisani način rada u uredu, konstrukcijom lokalnih
tarifa, ustanovljena je značajna razlika u drvnom
volumenu, koja je veća za stabla generativnog podrijetla
od vegetativno nastalih stabala. U pravilu, što je
broj stabala iz sjemena veći, značajno je i veći ukupni
drvni volumen sastojine u odnosu na način rada kada se
drvni volumen obračuna po jednoj srednjoj tarifi. Razlog
navedenom je u činjenici da su stabla sjemenog postanka
postigla značajno veće visine i promjere od onih
iz panja, a što je uvjetovano dugotrajnim debljinskim i
visinskim prirastom stabala iz sjemena te bržom kulminacijom
volumnog prirasta kod stabala iz panja, kako
je i uočljivo iz tabeličnih i grafičkih prikaza srednjih
sastojinskih visina, debljinskih i volumnih prirasta, te
konstruiranih tarifnih nizova.


Velika je vjerojatnost da stabla iz sjemena i iz panja
na jednoj plohi imaju istu genetsku predispoziciju.


Kako bismo iz navedenoga izveli odgovarajuće zaključke,
u rezultatima rada prikazani su pomaci usporedbom
strukture istraživanih sastojina nakon pos ljednje
prorede i danas.


Tablica 1. Analiza broja stabala u razdoblju 2002–2007. godine


Table 1 Analysis of the number of trees in the period 2002nd–2007th yr.


Broj plohe
Broj stabala (2002. godine)
Number of tress (2002nd year)
Broj stabala (2007. godine)
Number of tress (2007nd year)
Broj sušaca
Number of dead tress
Number of surfaces Sjeme
Seed
Panj
Stump
Ukupno
Total
Sjeme
Seed
Panj
Stump
Ukupno
Total
Sjeme
Seed
Panj
Stump
Ukupno
Total
1 200 1197 1397 210 1178 1388 8 164 172
2 501 464 965 488 491 979 22 25 47
3 136 2317 2453 142 2165 2307 1 253 254


Tablica 2. Prikaz drvnog volumena prije prorede, inteziteta prorede 2002. godine, i drvnog volumena 2007. god.


Table 2 Review of wood volume before thinning, thinning intensity 2002nd and wood volume 2007th yr.


Drvni volumen prije Intezitet prorede Drvni volumen poslije Drvni volumen Drvni volumen
Broj plohe prorede 2002. godine Thinning intensity prorede 2002. godine
Woods volume before
sušaca
Woods volume
2007. godine
Woods volume Number of Woods volume before Zadani Ostvareni
surfaces thinning 2002nd year Given Realised thinning 2002nd year of of dead tress 2007nd year
m3/ha % % m3/ha m3/ha m3/ha
1 140,20 27,77 17,71 115,36 9,43 127,98
2 290,20 21,27 15,69 244,66 6,27 268,80
3 75,67 --75,67 5,88 84,67