DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 52     <-- 52 -->        PDF

M. Štimac: UTJECAJ NJEGE ŠUMA NA STRUKTURNE ZNAČAJKE LIČKIH PANJAČA Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 45-54


4.1. Pokusna ploha 2. – 2nd Test surfaces


Prijelazna struktura panjače karakteristika je sastojine
na plohi 2. Iza prorednog zahvata 2002. godine u
ovoj sastojini ustanovljeno je 965 stabala koja imaju
26,99 m2/ha temeljnice i 244,66 m3/ha drvnog volumena.
U ukupnoj strukturi stabla iz sjemena sudjelovala su u
količini 501 kom /ha, a ona iz panja 464 kom./ha. Kao
posljedica sušenja na plohi je odumrlo 47 stabala, čija je
temeljnica 1,03 m2/ha i 6,27 m3/ha drvni volumen. Glavnih
vrsta: posušilo se 19 stabala bukve, od toga 9 iz sjemena
te 10 stabala kitnjaka, od toga 7 iz sjemena.


Ova sastojina nakon obavljenih mjerenja 2007. go-
dine (tablica 5) izgrađena je od 979 stabala. Evidentirani
broj od 47 odumrlih stabala značajno je manji od prve
plohe, što rezultira relativno dobro određenim intenzitetom
prorede, ali i ukupno kvalitetnijim stanišnim prilikama.
Ustanovljen je podrast od 61 stabla, od toga iz
sjemena 9 te iz panja 52 stabla. Izračunom za petogodišnje
razdoblje, kao i na prethodnoj plohi, dolazimo do
produkcije ove sastojine i to: temeljnice 3,40 m2/ha, te
30,41 m3/ha drvnog volumena. Stabla iz sjemena producirala
su 1,91 m2/ha temeljnice i 18,51 m3/ha volumena,
a ona iz panja 1,49 m2/ha temeljnice, te 11,90 m3/ha drv nog
volumena. Na prosječnoj razini stabla iz sjemena
prirasla su 0,0379 m3/ha, a iz panja 0,0242 m3/ha, odno


sno sjemenopodrijetlo sastojine producira za 36,14 %
više volumena od dijela sastojine iz panja.


Visinsko razdvajanje generativnog u odnosu na vegetativni
dio sastojine na ovoj plohi posebno je izraženo.


U pogledu debljinskog i volumnog tečajnog prirasta
vidljivo je kod glavnih vrsta bukve i kitnjaka povećanje
razlika za stabla generativnog podrijetla, uspoređujući
ih s onima iz panja, posebice prema višim deljinskim
stupnjevima. Ukupni ustanovljeni tečajni godišnji volumni
prirast za plohu iznosi 6,08 m3/ha.


Konstruirane lokalne tarife pokazuju istoznačne
raz like, kao i visine. Može se zaključiti što je debljinski
stupanj veći, veća je i razlika u volumenu srednjeg stabla
toga debljinskog stupnja u prilog stablima generativnog
nastanka.


Prijelazna struktura ogleda se u broju stabala generativnog
podrijetla koja sudjeluju sa 49,84 % i dobrog su
prostornog rasporeda. Značajno je međutim da ova stabla
izgrađuju 18,40 m2 temeljnice i 174,89 m3 drvnog
volumena, što čini 65 % ukupnog drvnog volumena.


4.1. Pokusna ploha 3. – Trial flat 3rd


Panjača u regresiji s elementima zašikarene panjače,
kratak je opis plohe 3. Valja naglasiti da ova sastojina
nije tretirana proredom. Strukturne elemente
2002. godine izgrađivali su: broj stabala 2453 kom./ha,
čija je temeljnica iznosila 20,43 m2/ha, a drvni volumen
sastojine iznosio je 75,67 m3/ha. Odnos broja stabala iz
sjemena bilo je 136 kom/ha, a iz panja 2317 kom./ha.
Uslijed sušenja odumrla su 254 stabla i to 1 stablo iz
sjemena i 253 iz panja. Podrast stabala u sastojini je 7
stabala iz sjemena, te 101 stablo iz panja. Degradiranost
sastojine vidljiva je iz omjera smjese, tako je grab
u dominaciji i zauzimao je 70,92 %, dok je kitnjak sudje
lovao sa svega 12,67 %, te ostale prateće vrste maklen,
gorski javor, klen, divlja kruška, crni jasen,
bre kinja, lipa i bukva sa preostalih 16,41%. Nakon dru ge
inventure 2007. godine utvrđeno (tablica 6) je 2307
vitalnih stabala, koja imaju 21,48 m2/ha temeljnice i
84,67 m3/ha drvnog volumena. Iako je to najgušća od
istraživanih ploha, sastojina je ostvarila najmanje pomake
u smislu produkcije od svega 2,81 m2/ha temeljnice
te 14,88 m3/ha drvnog volumena. Stabla iz
sjemena od navedenih iznosa producirala su 0,22 m2/ha
temeljnice, a ona iz panja 2,59 m2/ha. Ostvareni drvni
volumen po podrijetlu iznosi 1,53 m3/ha iz sjemena i
13,35 m3/ha iz panja.


I glede prirasta, generativni dio u relativnom iznosu
daje bolje rezultate prirašćivanja od vegetativnog dijela
sastojine. Ukupan volumni godišnji prirast za plohu 3
iznosi 2,97 m3/ha, što je ujedno i najmanji tečajni prirast
od svih ploha.


Njega sastojine u ovom morfološkom tipu panjače
neophodan je uzgojni zahvat koji se sastoji od čišćenja,
koje glede dobi i stanja sastojine ima značajku zakašnjelog
čišćenja s elementima niske prorede te trijebljenja,
a odnosi se na uklanjanje prekobrojnih izbojaka iz
panja. Cilj navedenih radova je pokrenuti procese progresije,
a mogu se organizirati u obliku pruga na manjim
površinama okomitih na slojnice ili komunikacije.


U zašikarenom dijelu treba provoditi mjere zaštite
od požara, brsta i od nekontrolirane sječe, a uz trijebljenje
i čišćenje osigurat ćemo progresiju ovih sastojina
prema strukturi tipične panjače. Nakon obavljenih uzgojnih
zahvata njege u ovakvim sastojinama, te nakon
kratke ophodnje, metodom izravne konverzije prevesti
ih u sjemenjače, uz mjestimično popunjavanje sadnicama
autohtone provenijencije po potrebi.


Treba naglasiti da značajne količine drvnog volume
na nakon obavljenih navedenih radova svakako
treba iskoristiti kao biomasu za toplinsku energiju,
čime bi se preventivno djelovalo na mogućnost nastanka
i širenja šumskih požara.