DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 55     <-- 55 -->        PDF

M. Štimac: UTJECAJ NJEGE ŠUMA NA STRUKTURNE ZNAČAJKE LIČKIH PANJAČA Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 45-54


5. RASPRAVA I ZAKLJUČCI – Discussion and conclusions


Prepoznatljive su četiri morfološke slike istraživanih
sastojina: prijelazne panjače, tipične panjače, panjače
u regresiji i zašikarene panjače.


Tečajni volumni prirasti su u granicama očekivanih,
s obzirom na kratko razdoblje od zahvata proredom (5
godina). Veći su za dio sastojine nastale iz sjemena u odnosu
na onaj iz panja.


Analogno navedenom, generativni dio sastojine na
prosječnoj razini srednje plošnog stabla pokazao je bolje
rezultate volumne produkcije u odnosu na vegetativni
dio. Izraženo u postocima, stabla iz sjemena više prirašćuju
od onih podrijetlom iz panja, i to: tipičnoj bukovoj
panjači (ploha 1) za 41,16 %, prijelaznoj: bukovo-kitnjakovoj
panjači (ploha 2) za 36,14 %, kitnjakovo-grabovoj
sastojini (ploha 4) za 63,37 %, a kitnjakovoj
sastojini (ploha 5) za 20,75 %.


Intenziteti i volumeni iduće prorede ovisit će o
ukupnom volumenu sastojine na kraju turnusa, o pro-
sječnom dobnom volumnom prirastu, te o dobi sastojine.
Radi povećanja temeljnog volumena, intenzitet ne
bi trebao biti veći od 40–45 % tečajnog volumnog prirasta
u desetgodišnjem razdoblju.


U tipičnim panjačama u kojima brojčano dominiraju
vegetativno nastala stabla uloga i zadatak proreda
je njega debala i krošanja najkvalitetnijih stabala iz
panja, a poglavito onih iz sjemena. Uz postepeno povećanje
udjela stabala iz sjemena, podržavajući pomoćni
dio podstojne etaže, te bioraznolikosti vrsta, treba oblikovati
optimalnu strukturu, te je krajem ophodnje pripremiti
za kvalitetnu prirodnu obnovu sjemenom.


Kod prijelaznih panjača u doznaci treba ponajprije
obuhvatiti stabala iz panja, a samo u nužnom dijelu stabala
iz sjemena. Na ovaj način pomoći ćemo njezi stabala
glavnih vrsta drveća generativnog podrijetla, a
eliminiranjem izbojaka, vodeći računa o stablimičnom
prostornom rasporedu i okomitom sklopu. Dovođenjem
svjetlosti treba pomoći formiranju pomoćnog
dijela sastojine uz očuvanje plemenitih i rijetkih bjelogoričnih
vrsta, te postupno oblikovati optimalnu sastojinsku
strukturu.


Kod panjača u regresiji i zašikarenih panjača osnov ni
je zadatak zaustaviti negativne procese čuvanjem od
požara, brštenja i nekontrolirane sječe. Kod sklopljenih
i visinski izdiferenciranih sastojina prorednim zahvatom
usmjeriti ih prema obliku tipičnih panjača, a čišćenjem
i trijebljenjem smanjiti broj jedinki i pomoći
visinskoj diferencijaciji zašikarenih panjača.


Primjenom navedenih šumskouzgojnih postupaka
postigli bi ciljeve koji se sastoje u poboljšanju strukture,
bioraznolikosti, te vitaliteta navedenih sastojina, a zahvatima
njege pridobila bi se drvna masa koja između
ostaloga može poslužiti i kao biomasa za energiju.


6. LITERATURA – References


Anić, M.,1933: O niskim prebirnim bukovim šuma ma,
Šum. list 4: 697–702, Zagreb.


Glavač, V., 1962: Prilog definiciji niske šume i tumačenje
njenog postanka u našoj zemlji. Šumarski
list LXXXVI (11–12): 406–407, Zagreb.


Gubka, K., 2000: Dinamika mladih sastojina hrasta
kitnjaka nakon čistih sječa prilikom konverzije
šu ma niskog uzgojnog oblika u južnoj Slovač koj.
Šumarski list 9–10: 495–502, Zagreb.


Klepac, D., 1963: Rast i prirast šumskih vrsta drveća
i sastojina, Znanje, 299 str. Zagreb.


Klepac, D., 1965: Uređivanje šuma, Znanje, 341 str.,
Zagreb.


Kosović, J., 1959: Stanje i značaj niskih šuma i šika ra
u privredi područja Like. Obavijesti 3–9, Ins ti
tut za šumarska i lovna istraživanja, Zagreb.


Lukić, N., 1992: Utjecaj strukturnih promjena jednodobnih
bukovih sastojina na visinski i debljinski
prirast. Glasnik za šumske pokuse 28: 1–48, Zagreb.


Matić, S., 1987: Gospodarski zahvati u panjačama
kao mjera povećanja produktivnosti i stabilnosti
šuma. Šumarski list 3–4: 143–148, Zagreb.


Matić, S.,1989: Intenzitet prorede i njegov utjecaj na
stabilnost, proizvodnost i pomlađivanje sastojina
hrasta lužnjaka. Glasnik za šumske pokuse 25:
261–278, Zagreb.


Matić, S., J. Skenderović, 1992: Uzgajanje šuma,


U: Rauš, Đ., J. Dundović (ur.) Šume u Hrvatskoj,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i “Hrvatske
šume” p o. Zagreb,81–92, Zagreb.


Matić, S., I. Anić, M. Oršanić, 2001: Intenzitet i
na čin prorede u mladim, srednjedobnim i starijim
sastojinama.


Meštrović, Š., G. Fabijanić, 1995: Priručnik za
ure đivanje šuma, Ministarstvo poljoprivrede i
šu marstva Hrvatske, 100–101, Zagreb.


Pintarić, K., 2002: Problem prevođenja bukovih panjača
u visoke šume. Šumarski list 3–4: 119–128,
Zagreb.


Štimac, M., 2002: Strukturne osobine i uzgojni zahvati
u sastojinama niskog uzgojnog oblika na području
Like. Magistarski rad, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, 95 str., Zagreb.


Vukelić, J., M. Harapin, 1993: Zaštita i očuvanje
europskih šuma. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
Republike Hrvatske, 55 str., Zagreb.