DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 57     <-- 57 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 55-64
UDK 630* 682 (001)


SPREMNOST PRIVATNIH ŠUMOPOSJEDNIKA U HRVATSKOJ,
SRBIJI I BOSNI I HERCEGOVINI NA SURADNJU PRI
IZGRADNJI I ODRŽAVANJU ŠUMSKIH CESTA


READINESS OF PRIVATE FOREST OWNERS IN CROATIA,
SERBIA AND BOSNIA-HERZEGOVINA TO COOPERATE IN
FOREST ROADS CONSTRUCTION AND MAINTENANCE


Mersudin AVDIBEGOVIĆ1, Nenad PETROVIĆ2, Dragan NONIĆ3,
Stjepan POSAVEC4, Bruno MARIĆ5, Dijana VULETIĆ6


SAŽETAK: Zbog specifičnih društveno-političkih i socio-ekonomskih prilika
u regiji, problematika udruživanja privatnih šumoposjednika u interesne
udruge do sada nije bila predmetom šireg istraživanja. Na osnovi navedenoga,
2008. godine pokrenuto je istraživanje stanja privatnog šumoposjeda i
formiranja udruga privatnih šumoposjednika u zemljama regije, u kojima se
povijesno razvijao podjednak model vlasništva. U radu su analizirani stavovi
privatnih šumoposjednika prema međusobnoj suradnji i udruživanju u svrhu
boljeg gospodarenja svojim posjedom, s posebnim naglaskom na izgradnju
šumskih cesta u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Provedeno istraživanje
ukazuje spremnost privatnih šumoposjednika na suradnju u aktivnostima
gospodarenja šumoposjedom, te ukazuje na željene usluge koje bi trebale pružiti
udruge privatnih šumoposjednika.


Ključne riječi: privatni šumoposjed, šumske ceste, udruge privatnih
šumoposjednika, šumarska politika


UVOD – Introduction


Specifični društveno-politički odnosi u Hrvatskoj, šumovlasnika, za razliku od istraživanja ekoloških i teh-
Srbiji i Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu B-H) kao i no loških gledišta, nije pridavalo posebno značenje. Podugo
razdoblje dominacije planske ekonomije imali su treba za izvođenjem političkih, eko nomskih i socioloških
za posljedicu relativno skroman obim znanstvenih istra-istraživanja problema privatnog šumoposjeda posebno je
živanja koja se odnose na privatni šumoposjed u ovim naglašena u zemljama u tranziciji, u kojima procesi prizemljama.
Nasuprot davanja prednosti gospodarenju dr-vatizacije, denacionalizacije i restitucije, postavljaju pižavnim
šumama, privatni šumposjed je tijekom socijali-tanje privatnog zemljišnog posjeda u sam vrh aktualnih
stičkog društvenog uređenja bio prilično zanemaren i od političkih rasprava.
strane kreatora nacionalnih šumarskih politi ka i od stra -


Znanstveno utemeljene preporuke za unapređenjene samih vlasnika. Iz istih razloga se is traživanjima poli


privatnog šumoposjeda, upravo su najnužnije kod gletičkog,
ekonomskog i sociološkog ka raktera privatnih


dišta za čije rješavanje vlasnici nemaju potrebne ekonomske,
organizacijske ili stručne kapacitete. Izgradnja i


1 Doc. dr. Mersudin Avdibegović, Šumarski fakultet Univerziteta u


Sarajevu, Zagrebačka 20, Sarajevo, mavdibegovic@gmail.com; održavanje šumske infastrukture, kao jedna od najskup 2
Mr. sc. Nenad Petrović, Šumarski fakultet Univerziteta u ljih investicija, ali i osnovna pretpostavka za ostvarenje


Beogradu, Kneza Višeslava 1, Beograd, nenad.petrovic@sfb.rs;


ekonomskih učinaka u privatnom šumoposjedu, ovisi u


3 Doc. dr. Dragan Nonić, Šumarski fakultet Univerziteta u


Beogra du, Kneza Višeslava 1, Beograd, dragan.nonic@sfb.rs; velikoj mjeri od podrške javne šumarske administracije,
4 Doc. dr. sc. Stjepan Posavec, Svetošimunska 25, Zagreb, ali i od spremnosti privatnih šumoposjednika da međuso


posavec@sumfak.hr;


5 b no surađuju po ovom pitanju. Iako privatni šumopo-


Bruno Marić, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu,


sjednici pripadaju uglavnom ruralnoj populaciji sa


Zagrebačka 20, Sarajevo, bruno.m.maric@gmail.com;
6 Dr. sc. Dijana Vuletić, Trnjanska 35, Zagreb, dijanav@sumins.hr zna čajnom razinom tradicionalnog znanja i iskustva u