DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 58     <-- 58 -->        PDF

M. Avdibegović, N. Petrović, D. Nonić, S. Posavec, B. Marić, D. Vuletić: SPREMNOST PRIVATNIH ... Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 55-64


korištenju šumskih resursa, usitnjenost privatnog šumoposjeda
te nedostatak minimuma financijsko-tehničkih
sredstava predstavljaju veliku prepreku za izgradnju
šum skih cesta, intenzivnije korištenje šumskih resursa i
una pređenje stanja u privatnom šumoposjedu općenito.


Udruživanje privatnih šumoposjednika u interesne
udruge na način koji je poznat u većini šumarski relevantnih
europskih zemalja, nameće se kao najlogičnije
rješenje za svladavanje trenutno nepovoljnog stanja. Pa
ipak, trenutačno niti u jednoj od analiziranih zemalja ne
postoje udruge privatnih šumoposjednika na nacional noj
razini koje okupljaju velik broj članova u svrhu
ostvarivanja zajedničkih interesa (osim Hrvatske, gdje
su započeti procesi udruživanja). U posljednjih nekoli ko
godina pojavile su se određene lokalne i regionalne
inicijative za osnivanje interesnih udruga privatnih šumoposjednika,
međutim one po brojnosti i ostvarenim
rezultatima (osim donekle u Hrvatskoj) nisu značajnije
utjecale na unapređenje stanja privatnog šumoposjeda.


Šume i šumarstvo će u kontekstu promjena druš tve no-
političkog i ekonomskog sustava, te globalnih procesa
kao što su uključivanje u europske integracije,
klimatske promjene, jačanje nevladinog sektora i demo
kratizacija društva, biti sve više u fokusu javnosti i
političara. Potencijali privatnih šuma u analiziranim državama,
kako ekonomski, tako i neekonomski, nisu dovoljno
iskorišteni, a zahtjevi društva u odnosu na šumske
resurse (drvni i nedrvni šumski proizvodi, energija
iz biomase, čist zrak i voda, reguliranje klime, biodiverzitet,
rekreacija i turizam) postaju sve izraženiji. Ove činjenice
ukazuju na potrebu žurnog djelovanja gle de
unapređenja stanja privatnog šumoposjeda.


Privatni šumoposjed u Hrvatskoj, Srbiji i B-H u prosjeku
je sitan, vlasnici nisu organizirani u interesne
udruge, a ekonomski učinci gospodarenja privatnim šumoposjedom
skromni su (Glueck i dr. 2009). U takvim
uvjetima gospodarenja, jedan od glavnih preduvjeta
za unaprijeđenje stanja u tim šumama je povezivanje
privatnih šumoposjednika na interesnoj osnovi. U ovo me
radu nastoji se utvrditi da li financijski zahtjevne aktivnosti,
kao što su izgradnja i održavanje šumskih cesta,
predstavljaju dovoljno jak motiv za osnivanje interesnih
udruga i povezivanje šumoposjednika radi ostvarivanja
njihovih zajedničkih ciljeva. Prikazani rezultati prikupljeni
su u okviru PRIFORT projekta, koje je financiralo
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, okoliša i vodopri
vrede Republike Austrije, usmjerenog na istraživanje
pri vatnog šumoposjeda i formiranje udruga vlasnika privatnih
šuma u regiji Jugoistočne Europe.


ŠUMSKE KOMUNIKACIJE U PRIVATNOM ŠUMOPOSJEDU
U HRVATSKOJ, SRBIJI I BOSNI I HERCEGOVINI
Forest roads in private forests in Croatia,
Serbia and Bosnia-Herzegovina


Povijesni razvoj i struktura privatnog šumoposjeda


Historical development and structure of private forests


Iako su kroz povijest Hrvatska, Srbija i B-H prolazile
kroz slične društvene, političke i ekonomske okolnosti,
razvoj i stanje privatnog šumoposjeda značajno se razlikuje
u svakoj od njih. Struktura šumoposjeda u Hrvatskoj
prije II svjetskog rata pokazuje da je samo jedna četvrtina
šuma bila u državnom vlasništvu. Na privatni šumoposjed
otpadala je približno ista površina (24 %), dok su
ostali oblici šumoposjeda (imovne općine, zemljišne zajednice,
općinske i seoske šume, crkvene šume itd.)
obuhvaćali oko polovice ukupnih površina pod šumom.
Današnja struktura šumoposjedovnih odnosa u kojoj dominira
državno vlasništvo nad šumom (oko 80 %), posljedica
je agrarne reforme provedene poslije II svjetskog
rata. Po Zakonu o agrarnoj reformi od 23. 8. 1945. go-
dine, u brdskim područjima određen je maksimum od
15–30 ha šume, odnosno 8–15 ha šume u ostalim područjima
(Sabadi 1994).


Sadašnja struktura šumoposjeda u Srbiji uvjetovana
je specifičnom zemljišnom politikom u ranim fazama
nastanka samostalne srpske države. U cilju što bržeg
zau zimanja teritorija koje su do tog vremena bile pod
turskom vlašću, velike zemljišne površine su polovicom
XIX stoljeća davane seljacima u trajno vlasništvo
(Simeunović 1957). Ovakva zemljišna politika ima la
je za posljedicu relativno visok i stabilan udio pri vatnih
šuma kao vlasničke kategorije koji se održao do
danas. U razdoblju nakon 2000. godine, donošenjem
niza zakonskih odredbi otpočeo je proces vraćanja imovine
bivšim vlasnicima. Prema Nacionalnoj inventuri
šuma iz 2008. godine, udio privatnih šuma u Srbiji iznosi
47 % (Banković i dr.2009).


Zakonsku osnovu šumoposjedovnih odnosa u B-H za
vrijeme vladavine otomanskog carstva, predstavljalo je
šerijatsko pravo i kanonsko zakonodavstvo, po kojima
šume nisu mogle biti predmet privatnog vlasništva (B e gović
1960). Privatni šumoposjed je tek 1858. go dine
prepoznat kao mogući zakonski oblik vlasništva nad
šumom (Šumarska enciklopedija 1980). Na temelju podataka
katastarskog snimanja zemljišta (1880–1885. go-
dine), na privatne šume otpadalo je 21,6 % ukupne
površine pod šumom (Šumarska enciklopedija 1980).
Sadašnji udio privatnih šuma u B-H iznosi oko 20 % i
vjerojatno neće biti značajnije promijenjen provedbom
procesa restitucije i denacionalizacije.