DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 60     <-- 60 -->        PDF

M. Avdibegović, N. Petrović, D. Nonić, S. Posavec, B. Marić, D. Vuletić: SPREMNOST PRIVATNIH ... Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 55-64


okviru interesnih udruga, surađuju u izgradnji i održavanju
šumskih komunikacija. Uz to, utvrđene su karakteristike
homogene grupe privatnih šumoposjednika,
koji su izrazili spremnost na suradnju u izgradnji i održavanju
šumskih cesta, te su analizirana očekivanja
vlasnika od njihovih interesnih udruga. Za metodu
istraživanja korištena je anketa (Neuman 2006) provedena
među slučajno odabranim privatnim šumoposjednicima.
Popis analiziranih općina na državnim
razinama utvrđen je na temelju preklapanja područja s
najvećim postotkom šumovitosti i najvećim udjelom
privatnih šuma. Metodom slučajnog uzorka izabrano je
35 naselja, a u svakom od njih 10 ispitanika (privatnih
šumoposjednika), što je rezultiralo veličinom uzorka od
350 ispitanika u svakoj od tri zemlje (Malhotra
2007). Pitanja u anketnom upitniku obuhvaćala su različita
gledišta navedenih teorija interesnih grupa, kao i pitanja
o socio-demografskim karakteristikama privatnih
šumoposjednika, podatke o šumskom posjedu i odnos
prema interesnim udrugama. Istraživanje je provedeno
u ožujku i travnju 2008. godine. Podaci dobive ni istraživanjem,
upisani su u odgovarajuću bazu podataka pog
o d nu za daljnju statističku analizu korištenjem pro-
grama SPSS, verzija 16. U ovom radu prikazane su ras po
djele frekvencija po pitanju spremnosti privatnih
šumoposjednika na suradnju u izgradnji i održavanju
šumskih cesta, kao i rezultati provedenih klaster analiza.
Korištenjem dvostupanjske klaster analize nastojalo
se identificirati karakteristične klastere vlasnika
privatnih šuma po osnovi cjelokupnog seta varijabli
(zahtjevi prema interes nim udrugama po pitanju podrš ke
u procesu gospodare nja, lobiranja kod kreatora šu-
mar ske politike i očekivanih usluga, spremnost za
aktivno čanstvo u interesnim udrugama, podrška obaveznom
članstvu, veličina privatnog šumoposjeda, ekonomski
učinci od šume i udio u prihodu kućanstva,
spremnost na suradnju, ograničenja zakonskog okvira
i razina obrazovanja šumoposjednika). Prikaz rezultata
usmjeren je na homogene podgrupe (klastere) šumoposjednika,
identificirane na temelju dvije varijable:


spremnost privatnih šumoposjednika na suradnju u
različitim aktivnostima gospodarenja (posebno u izgradnji
i održavanju šumskih putova) i usluge koje privatni
šumoposjednici očekuju od interesnih udruga.


REZULTATI – Results
U ovom poglavlju prikazani su rezultati istraživanja nostima gospodarenja. Uz to, prikazane su specifičnosti
koji se odnose na spremnost privatnih šumoposjednika pri vatnog šumoposjeda i sociološko-demografske kau
Hrvatskoj, Srbiji i B-H na suradnju u različitim aktiv-rak teristike vlasnika koji su izrazili spremnost na surad -


Grafikon 1. Spremnost privatnih šumoposjednika da surađuju u aktivnostima gospodarenja


Graph 1 Readiness of private forest owners to cooperate in forest management activities