DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 61     <-- 61 -->        PDF

M. Avdibegović, N. Petrović, D. Nonić, S. Posavec, B. Marić, D. Vuletić: SPREMNOST PRIVATNIH ... Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 55-64


nju u izgradnji i održavanju šumskih cesta, kao i karakteristike
homogenih grupa vlasnika (klasteri) u odnosu
na njihovu spremnost na suradnju i vrstu usluga koje
očekuju od interesnih udruga.


Kako je prikazano na Grafikonu 1, spremnost na suradnju
između privatnih šumoposjednika u sve tri zemlje,
najizraženija je kod izgradnje i održavanja šumskih
cesta. Približno podjednak broj ispitanika u sve tri zemlje
(jedna trećina), izražava spremnost u zajedničkom
korištenju strojeva za iskorištavanje šuma (traktori i sl.).
Ipak, izgradnja i održavanje šumskih cesta, kao osnovna
pretpostavka za korištenje šuma, predstavlja prioritet
kada je u pitanju njihovo interesno povezivanje.


Interesno povezivanje privatnih šumoposjednika
ovi si od mnogo čimbenika. Za razumijevanje ovih pret postavki,
neophodno je poznavati osnovne sociološkodemografske
karakteristike šumposjednika, kao i
specifičnosti njihovog šumoposjeda. Prikazani i analizirani
podaci u radu, odnose se samo na homogenu
grupu šumoposjednika u Hrvatskoj, Srbiji i B-H koji su
izrazili spremnost na suradnju u izgradnji i održavanja
šumskih cesta.


Za razliku od Srbije i B-H gdje vlasnici u većini slučajeva
poznaju veličinu svog šumoposjeda, u Hrvatskoj
je taj postotak nešto niži i iznosi 76 %. Uz to, naj bolje
poznavanje granica šumoposjeda utvrđeno je kod vlasnika
u B-H (97 %) dok u Srbiji iznosi 88 %, a u Hrvatskoj
84 %. U usporedbi s većinom država EU, gdje
privatni šumoposjed ima prosječnu veličinu 13 ha (European
Commission 2009), prosječna veličina privatnog
šumoposjeda u Hrvatskoj je 2,9 ha, Srbiji 4,3 ha i
B-H 3,1 ha (Glueck i dr. 2009). Privatni šumoposjed
je u navedene tri zemlje jako usitnjen, s velikim brojem
malih pojedinačnih parcela, što otežava organiziranje
vlasnika u interesne udruge.


Kad su u pitanju šumoposjednici koji su izrazili
spremnost za suradnju u izgradnji i održavanju šumskih
cesta, stanje je nešto povoljnije. U Srbiji njih jedna
četvrtina posjeduje više od 5 ha šume, dok u Hrvatskoj
oko polovine posjeduje 1-5 ha šume. Jedino u B-H, čak
i među šumoposjednicima koji su spremni surađivati u
izgradnji i održavanju šumskih cesta, dominira sitni
privatni šumoposjed (61 % vlasnika posjeduje manje
od 1 ha šume). Rascjepkanost privatnog šumoposjeda
izuzetno je visoka. U B-H i Hrvatskoj se samo oko jed ne
četvrtine šuma u privatnom posjedu nalazi u sastavu
jedne parcele, dok je u Srbiji taj postotak još i manji.
Uz to, individualni privatni šumoposjed je kod skoro
40 % vlasnika u Srbiji rascjepkan u više od 5 parcela, a
prosječna veličina pojedinačnih parcela je u sve tri
zemlje u više od 80 % slučajeva ispod 1 ha.


Glede korištenja drveta, privatni šumoposjednici u
sve tri države (oni koji su izrazili spremnost na suradnju
u izgradnji i održavanju šumskih komunikacija), u
veći ni slučajeva nisu tržišno orijentirani i koriste šumu
uglav nom za proizvodnju drva za ogrjev za osobne potrebe
(87 % u Hrvatskoj – 98 % u Srbiji). Drvo iz privatnih
šuma donekle se koristi i za proizvodnju drvne
građe za vlastite potrebe (oko 30 % u Hrvatskoj i B-H –
48 % u Srbiji). Značajnija orijentiranost prema tržištu,
utvrđena je jedino kod šumoposjednika u Srbiji, koji
proizvode ogrjevno drvo za tržište (27 %) te koriste
šu mu za proizvodnju sporednih šumskih proizvoda
(23 %) i lov (22 %). Ovakav obrazac uporabe proizlazi
iz tipa šume i najzastupljenijih vrsta drveća u privatnim
šuma koji utječu na sortimentnu strukturu. U Srbiji dominiraju
panjače (57 %), a od vrsta drveća listače
(87 %). Postotak visokih šuma u privatnom vlasništvu
niti u jednoj od analiziranih zemalja ne prelazi 25 %.
Mješovite šume listača i četinjača najzastupljenije su u
privatnom šumoposjedu u Hrvatskoj (53 %) a čiste šume
četinjača u B-H (14 %). Potrebno je još jednom napomenuti,
da se navedeni podaci odnose samo na dio ispitanika
(vlasnika privatnih šuma) koji su izrazili interes za
suradnju u izgradnji i održavanju šumskih cesta.


Unatoč svemu, značajan udio šumoposjednika (44 %
u Hrvatskoj, 58 % u Srbiji, 53 % u B-H) ocjenjuje da im
šuma donosi određene koristi. Pod tim ponajprije podrazumijevaju
prihod ostvaren korištenjem ogrijevnog drva
u vlastitom kućanstvu. Ovo je posebno izraženo u Srbiji
i Hrvatskoj u kojima oko 50 % ispitanika smatra da prihod
od ogrijevnog drva za vlastite potrebe značajno
utje če na prihod njihovog kućanstva. Kad je u pitanju
prihod od prodaje drva, rezultati su mnogo skromniji.
Postotak šumoposjednika koji smatraju prihod od prodaje
drveta značajnim kreće se u Srbiji i Hrvatskoj oko
10 %, a u B-H svega 3 %.


Rapodjela šumovlasnika po spolu je uvjerljivo na
muškoj strani, uz izuzetak Hrvatske gdje na žene otpada
jedna četvrtina šumoposjednika. Uglavnom se radi o
starijem stanovništvu (oko 40 % šumoposjednika u sve
tri zemlje starije je od 57 godina, a samo 10 % mlađe od
36 godina), relativno niskih primanja (60–70 % su nezaposleni,
umirovljenici i poljoprivrednici) i nižeg stupnja
formalnog obrazovanja (oko jedne trećine vlasnika
privatnih šuma ima završenu samo osnovnu školu ili
čak ni to). Na činjenicu da se radi o pretežno ruralnoj
populaciji, ukazuje i podatak da više od dvije trećine šumoposjednika
u sve tri zemlje živi u naseljima s manje
od 1.000 stanovnika (najveći postotak je u B-H, gdje iznosi
čak 86 %). U Hrvatskoj 98 % šumoposjednika
spremnih na suradnju u izgradnji i održavanju šumskih
cesta, posjeduje šumu na udaljenosti manjoj od 4 kilo-
metra od mjesta stanovanja. U Srbiji taj postotak iznosi
56 %, a u B-H 72 %.


Uzimajući u obzir ranije navedene činjenice, ne
čudi relativno visok postotak privatnih šumoposjednika
(u Srbiji i Hrvatskoj oko 60 %, a u B-H gotovo
90 %) koji su izrazili nedostatak postojanja interesnih