DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 62     <-- 62 -->        PDF

M. Avdibegović, N. Petrović, D. Nonić, S. Posavec, B. Marić, D. Vuletić: SPREMNOST PRIVATNIH ... Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 55-64


organizacija koje bi im pružale podršku zbog različitih Na Grafikonu 2. prikazana su očekivanja privatnih
načina gospodarenja šumom. S druge strane, većina šu-šumoposjednika u Hrvatskoj, Srbiji i B-H, od njihovih
moposjednika koji su spremni na suradnju u izgradnji interesnih udruga.
šumskih komunikacija nisu članovi udruga šumoposjednika.
Izuzetak je donekle Hrvatska, u kojoj je 11 %
šumoposjednika učlanjeno u udruge.Grafikon 2. Usluge koje privatni šumoposjednici očekuju od udruga privatnih šumoposjednika


Graph 2 Services expected by the private forest owners from private forest owners’ associations


Na temelju ranije navedenih varijabli, identificirane
su karakteristične homogene podgrupe (klasteri) šumoposjednika
u svakoj od analiziranih zemalja. Veličina
podgrupa, te osnovne karakteristike njihovih članova
po pitanju spremnosti na suradnju i usluga koje očeku ju
od udruga, razlikuju se od zemlje do zemlje.


Najveću podgrupu u B-H (55 % šumoposjednika),
čine oni koji su jako zainteresirani za postojanje udru ga.
Oni uglavnom očekuju podršku u izgradnji i održava
nju šumskih cesta, kao i ostvarivanju prava na
poticaje za provođenje različitih aktivnosti gospodarenja.
Članovi ove podgrupe imaju izražen interes za međusobnu
suradnju u svim aktivnostima gospodarenja,
uključujući i izgradnju i održavanje šumskih cesta.
Dru ga karakteritična podgrupa (25 %) izrazila je umjerenu
potrebu za postojanjem udruga. Iako ne izražavaju
interes za suradnjom po pitanju zajedničkog korištenja
mehanizacije, izrade planova gospodarenja i zajedničkog
nastupa na tržištu, članovi ove grupe takođe su
spremni međusobno surađivati u izgradnji i održavanju
šumskih cesta, za to očekuju i podršku interesnih udru ga.
Članovi treće i najmanje podgrupe (20 %) nisu za in
teresirani ni za postojanje udruga, ni za međusobnu
suradnju po bilo kom pitanju.


Najveću podgrupu u Hrvatskoj (48 %) čine oni šumoposjednici
koji od udruga očekuju savjete u vezi uzgajanja
i iskorištavanja šuma. Članovi ove podgrupe ne
očekuju od udruga podršku za izgradnju i održavanje
šum skih cesta, niti su posebno spremni za međusobnu
suradnju po bilo kojem pitanju. Članovi druge podgrupe
(32 %) izražavaju jaku potrebu za postojanjem interes nih
udruga i uglavnom su zainteresirani za razne načine
po drške (savjeti u vezi uzgajanja i iskorištavanja šume i
podrška u izgradnji šumskih cesta). U trećoj podgrupi
(20 %), nalaze se šumoposjednici koji ne izražavaju posebnu
potrebu za postojanjem interesnih udruga.