DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 63     <-- 63 -->        PDF

M. Avdibegović, N. Petrović, D. Nonić, S. Posavec, B. Marić, D. Vuletić: SPREMNOST PRIVATNIH ... Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 55-64


Ista analiza u Srbiji ukazala je na postojanje tri podgrupe
približno iste veličine. U prvoj su šumoposjednici
s većim šumposjedima i spremni na suradnju samo u izgradnji
i održavanju šumskih cesta. Drugu grupu čine
oni koji od udruga očekuju savjete u vezi uzgajanja i
iskorištavanja šuma, te informacije o tržištu šumskih
proizvoda. Članovi ove grupe spremni su na suradnju u
izgradnji i održavanju šumskih cesta i zajednič kom
korištenju šumske mehanizacije. Treća identificirana
podgrupa je vrlo slična najmanjoj podgrupi u B-H, čiji
čla novi pokazuju minimalna interes za postojanje udru ga
i međusobnu suradnju.


DISKUSIJA I ZAKLJUČCI – Discussion and Conclusions


Na temelju navedenih rezultata istraživanja za sve
tri zemlje, potvrđena je početna hipoteza prema kojoj
aktivnosti sa znatnim investicijskim ulaganjima, kao
što su izgradnja i održavanje šumskih komunikacija,
predstavljaju, kod većine ispitanika, dovoljno jak mo tiv
za osnivanje interesne udruge privatnih šumoposjed
nika kako bi ostvarili zajednički cilj. Ovu činjenicu
potvrđuje i relativno niska spremnost na suradnju privatnih
šumoposjednika u aktivnostima, za čije obavljanje
su potrebna manja ili neznatna financijska sredstva
(pro daja šumskih proizvoda i izrada planova gospodare
nja u privatnim šumama).


Udruživanjem u svrhu izgradnje zajedničkih šumskih
cesta, mogla bi se na povoljniji način osigurati potrebna
sredstva i provesti učinkovitija izgradnja šumskih
komunikacija u širem području, što pojedinačni šumopo
sjednici nisu u mogućnosti ostvariti. Kao dobar primjer
može poslužiti udruga privatnih šumovlasnika
Podgorac iz istočne Srbije, koja je dobila potporu Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
za izgradnju šumskih cesta u 2008. godini, te se natječu
za nova sredstva u 2009. godini (Nonić i Milijić
2008). Investiranje u šumske ceste predstavlja najveću
investiciju u šumarstvu i podrazumijeva ulaganje znatnih
financijskih sredstava u kratkom vremenskom razdoblju
(Ranković i dr. 2002), koja privatni šumoposjednici
najčešće nemaju. S obzirom da izgradnja primarne cestovne
mreže u šumama, bez obzira na vlasničku strukturu,
ima širi društveni značaj, privatni šumoposjednici
mogu se nametnuti i drugim investitorima, kao što je
država, jedino ako su udruženi.


Izgradnjom šumskih cesta i otvaranjem šuma stvaraju
se i pretpostavke za uspješnije gospodarenje, zaštitu
i očuvanje šuma, kao i povećanje vrijednosti individualnih
šumskih posjeda, a time i prihoda koji se u njima
ostvaruju. Naime, dovoljno gusta i pravilno raspoređena
mreža šumskih cesta predstavlja osnovni preduvjet za
intenzivno gospodarenje šumama, a time i pravilan uz goj
šuma i kompleksno iskorištavanje drvne zalihe i
spo rednih šumskih proizvoda. Isto tako, primarna i sekun
darna mreža šumskih prometnica s odgovarajućim
teh ničkim karakteristikama, omogućava učinkovit rad u
šumarstvu kroz primjenu moderne mehanizacije. Poveza
nost pojedinog šumskog kompleksa sa centrima proda
je ili prerade drva, stvara mogućnost za brže i
učinkovitije pojavljivanje šumskih proizvoda na tržištu.


Uz to, “izgradnjom novih šumskih cesta smanjiti će se
troškovi proizvodnje šumskih sortimenata, posebno troškovi
privlačenja, pa može biti isplativo iznošenje na tržište
i manje vrijednog drva” (Ranković i dr.2002).


Glede činjenice da se radi o jednom od početnih is tra
živanja ove vrste u regiji, prikazene su i osnovne informacije
o socio-demografskim karateristikama onih
privatnih šumoposjednika koji su izrazili spremnost za
sudjelovanje u osnivanju interesnih udruga radi izgrad nje
i održavanja šumskih cesta. Socio-demografske ka rakterisitke
šumoposjednika u regiji (prosječna starost,
ruralni stil života, udaljenost posjeda) predstavljaju
važne informacije pri kreiranju šumarske politike u
svr hu podrške privatnim šumoposjednicima prilagođe ne
njihovim stvarnim stavovima i motivima.


Osnovne karateristike privatnog šumoposjeda kod
is pitanika spremnih na suradnju u izgradnji cesta su
mala prosječna površina šumoposjeda u sve tri zemlje
(od 2,9–4,1 ha), uz veliku rascjepkanost postojećih parcela,
koja predstavlja smetnju održivom gospodarenju
šumom. Ukoliko se nastavi daljnje cijepanje parcela u
sve tri zemlje, šumposjedovni odnosi mogli bi imati pri je
karakteristike zajedničkog nego privatnog vlasništva,
te će zahtijevati znatno drukčije mjere šumarske politike
u svakoj zemlji. Ovako ustinjen i rascjepkan privatni
šumoposjed onemogućava isplativo gospodarenje, pa
sto ga interesno udruživanje ostaje jedina stvarna moguć
nost za unapređenje ekonomičnosti gospodarenja
pri vatnim šumoposjedom. Ovakve ocjene daju i drugi
istraživači, koji predlažu udruživanje kao preduvjet rješenja
postojećeg stanja (Hirsch i dr. 2007).


Prosječna starost šumoposjednika u regiji slična je
europskom prosjeku (Hirsch i dr. 2007) i iznosi oko
60 godina. U pogledu omjera spolova, Hrvatska se nalazi
u europskom prosjeku (75 %) dok Srbija (92 %) i
B-H (99 %) imaju znatno više vlasnika muškog spola
(Hirsch i dr.2007).


Za razliku od mnogih zemalja EU, gdje posjedovanje
šume podrazumijeva značajan ekonomski prihod,
šumoposjednici u ove tri zemlje, uglavnom koriste
drvo za vlastite potrebe, ili za ogrjev ili za drvenu gra đu.
Može se pretpostaviti da bi privatni šumoposjedni ci,
pogotovo oni s većim posjedom, bili zainteresirani
za ekonomsko korištenje svoje šume, ukoliko bi se zajedničkim
naporima izgradile odgovarajuće šumske
ces te radi lakšeg iskorištavanja drva u neotvorenim