DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 64     <-- 64 -->        PDF

M. Avdibegović, N. Petrović, D. Nonić, S. Posavec, B. Marić, D. Vuletić: SPREMNOST PRIVATNIH ... Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 55-64


šumskim područjima. Slične preporuke dale su i međunarodne
organizacije, gdje je jasno navedena uloga države
i industrije u unapređenju i izgradnji šumskih
ces ta u privatnim šumama zbog lakšeg pristupa šums kim
resursima (UNECE-FAO 2007).


Potrebno je naglastiti i značaj izgradnje šumskih
cesta za infrastrukturalno povezivanje ruralnih područja.
Izgradnjom šumskih cesta ne osigurava se samo
lakši pristup šumi, već se i znatno unapređuju uvjeti života
u ruralnim područjima. Zbog blizine šumoposjeda
mjestu stanovanja, izgradnja šumskih komunikacija
praktično znači i infrastrukturalno otvaranje ruralnih
područja, što ima veliko sociološko značenje i u velikoj
mjeri objašnjava spremnost šumoposjednika za saradnju
u izgradnji i održavanju šumskih komunikacija.
Ovo je posebno važno ako se uzme u obzir prosječna
životna dob šumoposjednika, kao i karakteristike ruralnih
područja u kojima oni žive.


Na temelju svega navedenog u ovom radu izvode se
sljedeći zaključci:potvrđena je početna hipoteza: “aktivnosti sa znatnim
ekonomskim ulaganjima (kao što su izgradnja i
održavanje šumskih cesta) predstavljaju dovoljno jak
motiv kod većine ispitanika za pokretanjem osnivanja
interesnih udruga privatnih šumoposjednika”,motivi za interesno povezivanje u izgradnji i održava
nju šumskih cesta ovise o veličini privatnog šumoposjeda.
Veći šumoposjednici vide u udruživanju
pri liku za povećanje prihoda od šume, dok manji
vlas nici vide svoj interes u smanjenju troškova izgradnje
šumskih cesta,

izgradnja šumskih komunikacija predstavlja jedan
od važnih preduvjeta za pristup šumskim resursima u
privatnom posjedu, ponajprije zbog zadovoljenja sve
veće potrebe za drvetom, ali, isto tako, i radi osiguranja
ostalih koristi od šuma.


Spremnost za zajedničke aktivnosti u izgradnji i održavanja
šumskih cesta mogla bi utjecati na značajno unapređenje
ostalih oblika gospodarenja, koji bi, na duži
rok, rezultirali unapređenjem i ostalih funkcija koje
šuma pruža društvu u cjelini. Rezultati do kojih se došlo
u ovom radu, mogu poslužiti donositeljima političkih
odluka i državnoj šumarskoj administraciji kao osnova
za razvoj sustavne podrške privatnim šumoposjednici ma,
u formi pokretanja i unaprijeđenja aktivnosti interes nih
udruga. Državna šumarska administracija ima
priliku da preko udruga privatnih šumoposjednika dobije
pouzdanog partnera u osiguranju legitimiteta donesenih
političkih odluka i njihovom učinkovitom provođenju.


LITERATURA – References


Bajrić, M., 2005: Mogućnost konverzije glavnih traktorskih
puteva nagiba do 12 % u prilazne kamionske
puteve, Magistarski rad, Šumarski fakultet
Univerziteta u Sarajevu, str. 16–18, Sarajevo.


Banković, S., M. Medarević, D. Pantić, N.
Pet rović, 2009: Nacionalna inventura šuma
Republike Srbije, Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije –
Uprava za šume, str. 44, Beograd.


Begović, B., 1960: Strani kapital u šumskoj privredi
Bosne i Hercegovine za vrijeme Otomanske vladavine,
Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta
za šumarstvo i drvnu industriju, str. 5, Sarajevo.


European Commission 2009: Main characteristics of the
EU forest sector. DG Agriculture and Rural Development,
http://ec.europa.eu/agriculture /fore/characteristics/
index_en.htm, Brussels.


Glück, P., M. Avdibegović, A. Čabaravdić,


D. Nonić, N. Petrović, S. Posavec, M.
Sto janovska, S. Imočanin, S. Krajter,


N. Lozanovska, B. Marić, V. Milijić, A.
Mr kobrada, S. Trninić, 2009: Final report
on the research results, Volume 1: Main results.
Project: Research into the Organizations of private
forest owners associations in the Western
Balkan region (PRIFORT), p. 211, Vienna.


Dugoročni program razvoja šumarstva u Bosni i Hercegovini
za period od 1986. do 2000 godine, 1986:
Republički komitet za poljoprivredu, šumarstvo
i vodoprivredu, str. 23, Sarajevo.


Hirsch, F., A. Korotkov, M. Wilnhammer,
2007: Private forest ownership in Europe, Unasylva
2132, Vol. 554, 2007, str. 23–25, Rome.


Malhotra, N. K., 2007: Marketing Research: An Applied
Orientation. Upper Saddle River, Pearson
Prentice Hall, New Jersey.


Marwell, G., P. Oliver, 1993: The Critical Mass in
Collective Action. A Micro-Social Theory. Cambridge.


Matić, V., P. Drinić, V. Stefanović, M. Ćirić,
1971: Stanje šuma u SR Bosni i Hercegovini
pre ma inventuri na velikim površinama u 1964 –
1968 godini, Posebna izdanja Šumarskog fakulteta
i Instituta za šumarstvo, No. 7, str. 144, 173,
Sarajevo.


Neuman, W. L., 2006: Social Research Methods. Qua litative
and Quantitative Approaches. Boston.


Nikolić, S., 1986: Stanje, problemi i unapređenje
gazdovanja šumama na koje postoji pravo svojine.
Zbornik radova sa “Savetovanja o unapredjenju
gazdovanja šumama na koje postoji pravo