DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 67     <-- 67 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 65-68
UDK 630* 973 + 232.3


INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, OPLEMENJIVANJE
I RASADNIČARSTVO*


INTELECTUAL PROPERTY RIGHTS, PLANT BREEDING
AND NURSERY PRACTICE


Petar VRGOČ1


SAŽETAK: Termin Cultivar je skraćenica od engleskih riječi cultivated što
znači kultivirana i variety što znači vrsta. Cultivar nastaje oplemenjivanjem.
U povijesti čovječanstva stvarani su brojni cultivari žitarica, voća, povrća, industrijskog
bilja, ukrasnog bilja i šumskog drveća. Novi proizvodi ili novi cultivari
prodaju se na tržištu zbog zarade, a zaštita cultivara kao intelektualnog
vlasništva osigurava da dio zarade dobije inovator, odnosno oplemenjivač.
Cultivar može biti u formi klona ili u formi poboljšanog sjemena, pa se tako
na meću i dvije karakteristične strategije: zaštita intelektualnog vlasništva
ople menjivača (Plant Breeder’s Right, skraćeno PBR) i zaštita komercijalnog
imena (Trade Mark).


Ključne riječi: Cultivar, oplemenjivanje, rasadničarstvo, intelektual no
vlasništvo, PBR (Plant Breeder’s Right), Trade Mark, Plant Patent Act,
UPOV, Community Plant Variety Office (CPVO)


UVOD – Introduction


Termin Cultivar je skraćenica od dviju engleskih na tržištu zbog zarade, a zaštita intelektualnog vlasniriječi
cultivated variety, a što znači kultivirana vrsta. štva osigurava da dio zarade dobije inovator odnosno
Cultivar ima isto značenje, što i naziv sorta, porijeklom oplemenjivač.
iz njemačkog jezika. Vidaković (1993), Vidaković i


Dubois (2001) objašnjava da je Pariška Konvenci -
Fra njić (2004) kao i Fehr (1993) definiraju cultivar


ja iz 1983. godine obuhvatila 107 zemalja članica, koje una sličan način, kao skupinu biljaka razmnoženih vegeta


svojim zakonima štite industrijsko vlasništvo. Od togtivno ili iz sjemena, a koja sadržava biljke ujednačenih i


vre mena upotrebljava se i termin “pravo na intelektualno
poželjnih svojstava i po kojimu se upravo ta grupa bi


vlasništvo”, a stječući to pravo proizvodi ljudskog inteljaka
razlikuje od vrste (ili cultivara) od koje je razvijena. lekta štite se od neautorizirane eksploatacije.


U povijesti čovječanstva oplemenjivanjem su stva-


U Europskoj Zajednici i u drugim razvijenim zemrani
brojni cultivari žitarica, voća, povrća, industrij-ljama svijeta novi cultivari se mogu zaštititi kao intelekskog
bilja, ukrasnog bilja te šumskog drveća. Nastanak


tualno vlasništvo i to na sličan način kao i drugi
novog cultivara je ustvari proizvod intelekta opleme-industrijski patenti. Dubois (2001) navodi da su SAD
njivača. Slično kao što su druge industrijske inovacije


prve prepoznale intelektualno vlasništvo za vegetativ no
proizvodi inteligencije inovatora. Upravo taj dio inte


razmnožavane cultivare zakonom Plant Patent Act iz
lektualnog rada koji je sadržan u novom proizvodu,


1932. godine. Fehr, 1993. detaljnije iznosi i interpre ti nakon
postizanja pravne zaštite, postaje intelektualno


ra ovaj američki zakon.
vlasništvo. Novi proizvodi ili novi cultivari prodaju se


Nakon toga, 1938. godine osnovana je udruga ASSINSEL
(Association Internationale des Selectionneurs
Professionnels pour la Protection des Obtentions


Dr. sc. Petar Vrgoč, Hrvatske šume d.o.o., UŠP Senj,


Vegetales) u Švicarskoj u gradu Nyonu. Ova udruga


Šumarija Krk


ASSINSEL bila je vodeća kod kreiranja UPOV kon


*
Rad je izložen na Simpoziju 1200 godina crikveničkjog rasadnika
“Podbadanj” (Crikvenica 24. i 25. 10. 2008. vencije 1961. godine u Parizu. UPOV je skraćenica