DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 67     <-- 67 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 65-68
UDK 630* 973 + 232.3


INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, OPLEMENJIVANJE
I RASADNIČARSTVO*


INTELECTUAL PROPERTY RIGHTS, PLANT BREEDING
AND NURSERY PRACTICE


Petar VRGOČ1


SAŽETAK: Termin Cultivar je skraćenica od engleskih riječi cultivated što
znači kultivirana i variety što znači vrsta. Cultivar nastaje oplemenjivanjem.
U povijesti čovječanstva stvarani su brojni cultivari žitarica, voća, povrća, industrijskog
bilja, ukrasnog bilja i šumskog drveća. Novi proizvodi ili novi cultivari
prodaju se na tržištu zbog zarade, a zaštita cultivara kao intelektualnog
vlasništva osigurava da dio zarade dobije inovator, odnosno oplemenjivač.
Cultivar može biti u formi klona ili u formi poboljšanog sjemena, pa se tako
na meću i dvije karakteristične strategije: zaštita intelektualnog vlasništva
ople menjivača (Plant Breeder’s Right, skraćeno PBR) i zaštita komercijalnog
imena (Trade Mark).


Ključne riječi: Cultivar, oplemenjivanje, rasadničarstvo, intelektual no
vlasništvo, PBR (Plant Breeder’s Right), Trade Mark, Plant Patent Act,
UPOV, Community Plant Variety Office (CPVO)


UVOD – Introduction


Termin Cultivar je skraćenica od dviju engleskih na tržištu zbog zarade, a zaštita intelektualnog vlasniriječi
cultivated variety, a što znači kultivirana vrsta. štva osigurava da dio zarade dobije inovator odnosno
Cultivar ima isto značenje, što i naziv sorta, porijeklom oplemenjivač.
iz njemačkog jezika. Vidaković (1993), Vidaković i


Dubois (2001) objašnjava da je Pariška Konvenci -
Fra njić (2004) kao i Fehr (1993) definiraju cultivar


ja iz 1983. godine obuhvatila 107 zemalja članica, koje una sličan način, kao skupinu biljaka razmnoženih vegeta


svojim zakonima štite industrijsko vlasništvo. Od togtivno ili iz sjemena, a koja sadržava biljke ujednačenih i


vre mena upotrebljava se i termin “pravo na intelektualno
poželjnih svojstava i po kojimu se upravo ta grupa bi


vlasništvo”, a stječući to pravo proizvodi ljudskog inteljaka
razlikuje od vrste (ili cultivara) od koje je razvijena. lekta štite se od neautorizirane eksploatacije.


U povijesti čovječanstva oplemenjivanjem su stva-


U Europskoj Zajednici i u drugim razvijenim zemrani
brojni cultivari žitarica, voća, povrća, industrij-ljama svijeta novi cultivari se mogu zaštititi kao intelekskog
bilja, ukrasnog bilja te šumskog drveća. Nastanak


tualno vlasništvo i to na sličan način kao i drugi
novog cultivara je ustvari proizvod intelekta opleme-industrijski patenti. Dubois (2001) navodi da su SAD
njivača. Slično kao što su druge industrijske inovacije


prve prepoznale intelektualno vlasništvo za vegetativ no
proizvodi inteligencije inovatora. Upravo taj dio inte


razmnožavane cultivare zakonom Plant Patent Act iz
lektualnog rada koji je sadržan u novom proizvodu,


1932. godine. Fehr, 1993. detaljnije iznosi i interpre ti nakon
postizanja pravne zaštite, postaje intelektualno


ra ovaj američki zakon.
vlasništvo. Novi proizvodi ili novi cultivari prodaju se


Nakon toga, 1938. godine osnovana je udruga ASSINSEL
(Association Internationale des Selectionneurs
Professionnels pour la Protection des Obtentions


Dr. sc. Petar Vrgoč, Hrvatske šume d.o.o., UŠP Senj,


Vegetales) u Švicarskoj u gradu Nyonu. Ova udruga


Šumarija Krk


ASSINSEL bila je vodeća kod kreiranja UPOV kon


*
Rad je izložen na Simpoziju 1200 godina crikveničkjog rasadnika
“Podbadanj” (Crikvenica 24. i 25. 10. 2008. vencije 1961. godine u Parizu. UPOV je skraćenica
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 68     <-- 68 -->        PDF

P. Vrgoč: INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, OPLEMENJIVANJE I RASADNIČARSTVO Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 65-68


francuskog naziva konvencije Union pour la Protection
des Obtentions Vegetales, a koja je revidirana
1972., 1978. i 1991. Prema europskoj uredbi Council
Regulation (EC) broj 2100/94, od 27. srpnja 1994. utemeljen
je sustav zaštite intelektualnog vlasništva oplemenjivača
koji se bazira na konvenciji UPOV. Sustav
administrira Community Plant Variety Office (CPVO),
u prijevodu, europski ured za biljne vrste. Dakle, u Europi
i u SAD-u zakonodavac na zahtjev oplemenjivača
dodjeljuje pravo na intelektualno vlasništvo koje vrijedi
na teritoriju svih država članica.


OPLEMENJIVAČI KAO INOVATORI I RASADNIČARI KAO PROIZVOĐAČI
Plant breeders as innovators and nurserymen as producers


Certifikat o zaštiti intelektualnog vlasništva za novi
cultivar osigurava oplemenjivaču zaštićeno pravo proizvod
nje i prodaje neograničene količine primjeraka no vog
cultivara na definiranom teritoriju i pravo da proizvodnju
i/ili prodaju za cijelo ili dio tržišta prenese na drugog
ugovorom o ustupanju licence (Idžojtić, 2008.,
Fehr, 1993. i Dubois, 2001.). Sklapajući ugovor o
pre uzimanju licence, rasadničar postaje autorizirani pro iz
vođač. Ugovor o ustupanju, odnosno preuzimanju licen
ce definira: godišnju količinu proizvodnje sadnica,
teritorij na kojemu će se sadnice prodavati, razdoblje za
koji ugovor vrijedi i iznos novca koji će oplemenjivač
dobiti nakon prodaje sadnica, a za svaki prodani komad.
Taj dio novca koji ide oplemenjivaču sadržan je u cijeni
proizvoda, a na engleskom jeziku naziva se royalty.


Na primjer, ugovor o ustupanju licence definira
pravo proizvodnje za razdoblje od 10 godina, s tim da se
proizvođač obvezuje da će godišnje proizvesti 20000
komada sadnica za definirani teritorij na području Europe,
a da će do kraja svake kalendarske godine isplatiti
oplemenjivaču po 0,60 €
po sadnici (ukupno 12000 €),
u protivnom proizvođač gubi pravo na licencu. Tako rasadničar
stječe pravo proizvodnje i prodaje novog proizvoda
bez konkurencije, pa može formirati višu cijenu i
bolje zaraditi, a istovremeno je izložen pritisku da
ostvari dogovorenu količinu proizvodnje i prodaje, da
isplati oplemenjivača i zadrži licencu. Običaj je da rasadničari
s oplemenjivačem prvo sklope ugovor o probnoj
proizvodnji. Tijekom probne proizvodnje rasadničar
i oplemenjivač imaju mogućnost procijeniti troškove
proizvodnje, vidjeti reakcije kupaca na novi proizvod i
točnije procijeniti godišnju količinu sadnica koja bi se
mogla u budućnosti proizvoditi.


Segers (2001) ističe da je oplemenjivački cilj postići
poboljšanja koje će prepoznati i kupac i proizvođač.
Kupac prepoznaje kvalitetu i cijenu u odnosu na druge
slične proizvode koji već postoje na tržištu. Proizvođač
najčešće uspoređuje samo troškove proizvodnje u odnosu
na slične proizvode koje već proizvodi. Komercijalnu
eksploataciju završenog proizvoda moguće je
ostvariti uz suradnju oplemenjivača i rasadničara te drugih
stručnjaka za marketing, dizajn i slično. Upravo na
način multidisciplinarne suradnje moguće je postići najbolje
i u oplemenjivanju i u rasadničarstvu.


Dielman (2001) iz belgijske udruge rasadničara
objašnjava iskustva i mišljenja belgijskih rasadničara o
zaštićenim cultivarima ukrasnog bilja, navodeći: veće
cijene na tržištu zaštićenih cultivara ruža od cijena nezaštićenih,
načine informiranja kupaca o novim cultivarima,
iskustva oplemenjivanja i uzgoja azeleja te
razmatra i druga motrišta intelektualnog vlasništva na
tržištu. Interesantno je da Dielman (2001) tvrdi da
intelektualno vlasništvo za nove cultivare postoji samo
zbog toga što to trebaju oplemenjivači, a da mnogi rasadničari
još uvijek ne prepoznaju prednosti autorizirane
proizvodnje cultivara koji su zaštićeni kao
intelektualno vlasništvo. Autor smatra da će u predstojećim
godinama doći do poboljšanja u razvoju mišljenja
rasadničara.


STRATEGIJA ZAŠTITE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA OPLEMENJIVAČA
Strategies of the intellectual property rights of the plant breeder


Ako se novi cultivar razmnožava samo vegetativno proizvod. Stoga, ovdje opisane dvije strategije treba
onda proizvodnja i prodaja uvijek polazi iz rasadnika. shva titi samo kao dvije ideje.
No, ako se primjerci novog cultivara mogu uzgojiti iz
hibridnog sjemena, tada oplemenjivač proizvodi poboljšano
sjeme, a marketing i prodaju može raditi i
netko drugi. Shodno načinu na koji se cultivar razmnožava,
nameću se i dvije osnovne strategije zaštite intelektualnog
vlasništva oplemenjivača.


Teorija i praksa prava kao znanosti u području intelektualnog
vlasništva je opsežna i nudi mogućnost kreativnosti
kod promišljanja strategije za svaki novi
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 69     <-- 69 -->        PDF

P. Vrgoč: INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, OPLEMENJIVANJE I RASADNIČARSTVO Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 65-68


STRATEGIJA ZAŠTITE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA ZA VEGETATIVNO
RAZMNOŽAVANI CULTIVAR – The strategy of protection of intellectual
property rights for cultivar produced by vegetative means


Segers (2001) specifičnosti oplemenjivanja ukrasnog
bilja obrazlaže mogućnostima da se uslijed već
velikog broja cultivara postigne i izuzetno velika varija
bilnost hibridnog potomstva, a da vegetativno razmnožavanje
u komercijalne svrhe najčešće postane
jedina opcija, s obzirom da je uniformnost proizvoda
krajnje poželjna. Dakle ovdje autor naglašava potrebu
da novi ornamentalni cultivar svakako bude klon. Za
stjecanje intelektualnog vlasništva za vegetativno razmnožavani
cultivar (klon) europski oplemenjivači se
najčešće opredjeljuju za oplemenjivačko pravo (PBR,
skraćenica od Plant Breeder’s Right). PBR za cultivar
voća, vinove loze, ukrasnog drveća i grmlja i šumskog
drveća dodjeljuje se za predloženo ime konkretnog,
novog, klona za razdoblje od 30 godina, a po isteku
istoga zaštita se ne može produžiti. Prije dodjele PBR-a
skupina primjeraka predloženog klona mora proći
DUS test (test originalnosti, uniformnosti i stabilnosti
karakteristika predloženog klona). S obzirom na vegetativni
način razmnožavanja, neovlaštenu proizvodnju
može početi bilo tko, čim se primjerci novog klona pojave
u prodaji. Ukoliko rasadničar ilegalno proizvodi i
prodaje sadnice zaštićenog cultivara, tada oplemenjivač
može dogovorom ili tužbom tražiti odštetu od ilegalnog
proizvođača.


STRATEGIJA ZAŠTITE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA ZA GENERATIVNO
RAZMNOŽAVANI CULTIVAR – The strategy of protection of intellectual
property rights for cultivar produced by generative means


Trade Mark je način zaštite intelektualnog vlasniš tva
koji se dodjeljuje za ime, zaštitni znak ili logo, a ne
za proizvode na koje se ime odnosi. Dodjeljuje se na
vri jeme od 10 godina, sa mogućnošću obnavljanja
novog razdoblja od 10 godina. Tako zaštićeni Trade
Mark može trajati vječno. Ovaj oblik zaštite pogodan je
za zaštitu novog cultivara koji se proizvodi iz hibridnog
sjemena, a posebno u slučaju kada oplemenjivač jedini
posjeduje roditelje za proizvodnju hibridnog sjemena.
Tako je neovlaštenu proizvodnju nemoguće započeti, a
sličan proizvod nije moguće ilegalno prodavati pod
poznatim imenom, s obzirom da ime nosi zaš ti tu. Na
ovaj način često je zaštićivano hibridno sjeme žitarica.
U šumarstvu upravo na ovaj način bilo bi najprikladnije
zaštititi poboljšano sjeme šumskih vrsta.


Gioia, (2001) temeljito objašnjava načine i mode le
zaštite intelektualnog vlasništva oplemenjivača, kao
i strategije zadržavanja ekskluzivnog prava na proizvod
nju ili dodjelu licence drugima.


RASPRAVA I ZAKLJUČAK – Discussion and Conclusion


Rasprave o oplemenjivanju ukrasnog bilja i finan cij
skim očekivanjima od ove djelatnosti, otvaraju pros tor
raznim idejama. Baudoin (2007) iznosi ideju
otvaranja radnih mjesta i zaradu novca proizvodnjom i
izvozom ukrasnog bilja u zemljama u razvoju. Autor
ističe prednosti nerazvijenih nad razvijenim zemljama i
to u prirodnom biodiverzitetu egzotičnih biljaka, što
predstavlja nezamjenjiv resurs za stvaranje novih cultivara.
Istovremeno autor ističe da je FAO u jedinstvenoj
poziciji da potakne i nadzire Svjetski Plan Zaštite i
Održivog Razvoja Biljnih Genetskih Resursa Za Hranu
i Poljoprivredu, a spomenuti Svjetski Plan je usvojen
1996. među 150 zemalja članica.


Cilj intelektualnog vlasništva je stvaranje profita.
Cadic & Widehem (2001) procjenjujući ponudu i
po tražnju za ukrasnim biljkama navode da svjetsko tržište
rezanog cvijeća raste godišnje 6 do 9 %. Ukupna prodaja
1985. procijenjena je na 13 milijardi €, a da bi
2001. dosegla 37 milijardi €. Trendovi su slični i s ukras
nim biljkama u posudama, gdje se prodaja iz 1985. procjenjuje
na 12,5 milijardi €, a da bi u 2000. prodaja dosegla
23,5 milijardi €.


Europa i SAD su već dugo najbogatije i najrazvijenije
tržište. Postojanje intelektualnog vlasništva, kao
područja u okviru pravnih znanosti, omogućava autoru
i proizvođaču novog cultivara proizvodnju i prodaju na
teritoriju velikog tržišta, bez konkurencije, zaradu
novca te sigurnost investicija u oplemenjivanje bilja i
rasadničarstvo.


Glede mogućnosti stvaranja novih cultivara samo
na dva načina: u formi klonova ili u formi poboljšanog
sjemena, jasno su prepoznatljive i dvije praktične strategije
zaštite intelektualnog vlasništva oplemenjivača,
strategija zaštite oplemenjivačkih prava za cultivar koji
se vegetativno razmnožava (Plant Breeder’s Right ili
skraćeno PBR) i strategija zaštite imena proizvoda
(Trade Mark) za generativno razmnožavani cultivar.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 70     <-- 70 -->        PDF

P. Vrgoč: INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, OPLEMENJIVANJE I RASADNIČARSTVO
Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 65-68


LITERATURA – References


Baudoin, O., 2007: Floriculture for Food Security, Gioia, V., 2001: Managing Trademarks And Plant Va-
Acta Horticulturae 743: 25–32, Leuven, Belgium. riety Protection Of Ornamentals For Profit, Acta
Horticulturae 552: 225–236, Leuven, Belgium.


Cadic, A. & C. Widehem, 2001: Breeding Goals
For New Ornamentals, Acta Horticulturae 552: Idžojtić, M., 2008: Prvi patentirani hrvatski kultivari
75–86, Leuven, Belgium. alepskoga i crnoga bora, Pinus halepensis ‘Lucia’


Dielman, P., 2001: The Growers Viev On Novelty
i P. nigra ‘Lara’, Šumarski List 132, (1–2): 74–75,
Zagreb.


Protection, Acta Horticulturae 552: 237–241,
Leuven, Belgium. Segers, Th., A., 2001: How to Breed Ornamentals?
Acta Horticulturae 552: 15–21, Leuven, Belgium.


Dubois, L., 2001: Intelektual Property Rights on
Plants With Special Reference to Vegetatively Vidaković, M. & J. Franjić,2004: Golosjemenja Pro
pagated Ornamentals, Acta Horticulturae 552: če. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Za207–
214, Leuven, Belgium. greb.


Fehr, W.,1993: Principles of Cultivar Development, Vidaković,M., 1993: Četinjače. Grafički Zavod Hr-
Walter Fehr Department of Agronomy Iova State vatske, Zagreb.
University, Ames, Iova.


SUMMARY: The term Cultivar is an abbreviation of the English words cultivated
and variety. A Cultivar is the result of plant breeding. In the history of
man numerous Cultivars have been created of cereal grains, fruit, vegetables,
industrial plants, ornamental plants and forest trees. New products or new
Cultivars are sold on the market for profit. Protection of the Cultivar as intellectual
property ensures a part of the profit goes to the innovator, i.e. the plant
breeder. A Cultivar can be in the form of a clone or in the form of improved
seed, and therefore two characteristic strategies are deployed: protection of
the intellectual ownership of the plant breeder (Plant Breeder’s Right, PBR)
and protection of the commercial name (Trade Mark, TM).


Key words:Cultivar, plant breeding, nursery plant production, intellectual
ownership, PBR (Plant Breeder’s Right), Trade Mark, Plant Patent Act,
UPOV, Community Plant Variety Office (CPVO)