DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 22     <-- 22 -->        PDF

M. Z. Ostrogović, K. Sever, I. Anić: UTJECAJ SVJETLANAPRIRODNO POMLAĐIVANJE HRASTA... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 115-123
Matić (1984) je istraživao utjecaj svjetla na prirodno
pomlađivanje, stavljajući u odnos količinu užitog svjet la
u sastojini i broj biljaka po visinskim klasama. Mikaci
dr. (2007–2008) istražuju uspješnost pomlađivanja s obzirom
na mikrostanišne svjetlosne uvjete. Poznavanje
reakcija ponika i pomlatka na svjetlo ključno je pri određivanju
stupnja tolerancije pojedinih vrsta na zasjenu
(Kobe i dr.1995). Uvid u stupanj skiofitnosti mladih
biljaka omogućuje nam da smišljenim radom mijenjamo
intenzitet svjetla u šumskoj sastojini i na taj način ostva


rimo uspješno i kvalitetno prirodno pomlađivanje, a
time i optimalnu kvantitativnu i kvalitativnu proizvod nju
drva.


Cilj ovog istraživanja bio je dobiti uvid u kojoj
mjeri kvantitativne značajke svjetla na pomladnoj površini
utječu na brojnost mladog naraštaja hrasta lužnjaka
u razvojnom stadiju ponika, mlađeg i starijeg
pomlatka te mladika kao i na kvalitetu starijeg pomlatka
i mladika u procesu prirodnog pomlađivanja na
malim površinama u obliku krugova.


MATERIJAL I METODE – Material and Methods


Istraživanje je obavljeno u park-šumi Maksimir, u
mješovitoj sastojini hrasta lužnjaka i običnoga graba
(Carpino betuli-Quercetum roboris /Anić 1959/ Rauš
1969), u razdoblju 2006–2007. godine. U sjeveroistočnom
dijelu parka, postavljena je pokusna ploha površine


2


71,5 x 31,5 m (2252,25 m). Plohom su se obuhvatile
dvije pomladne jezgre s mladim hrastovim naraštajem u
razvojnim stadijima ponika, pomlatka i mladika te površina
između njih obrasla korovskom vegetacijom.


Unutar plohe postavljena je kvadratna mreža 5 x 5 m.
Na sjecištima mreže postavljeno je 105 mjernih ploha,
1,5 x 1,5 m. Na njima su podaci prikupljeni u dva navrata,
u zimu 2006. godine i u proljeće 2007. godine. Za
vrijeme mirovanja vegetacije zabilježen je broj biljaka
po vrstama i razvojnim stadijima koji su definirani visinskim
klasama na sljedeći način: ponik .20 cm, mlađi
pomladak 21–50 cm, stariji pomladak 51–130 cm i mladik
>130 cm. U hrastovom naraštaju višem od 50 cm
(stariji pomladak i mladik) izabrana su tri reprezentativna
primjerka na svakoj mjernoj plohi i izmjerene su
im sljedeće značajke: promjer pridanka biljke (dpr) u
mm, visina biljke (H) u cm, dužina biljke (D) u cm i pet
posljednjih visinskih prirasta vršnog izbojka (5ih) u cm.
Nadalje, ocjenjivao im se oblik debla, oblik krošnje te
zdravstveno stanje cijele biljke. Oblik debla određen je
ocjenama 0–2, gdje je ocjena 0 označavala pravno
deblo, 1 jednostrano zakrivljeno, a 2 deformirano. Oblik
krošnje ocijenjen je sa 0 za dobro razvijenu ili simetričnu
krošnju i 1 za rašljavu, slabo razvijenu ili asimetričnu
krošnju. Zdravstveno stanje biljke određeno je
ocjenama 0 za vitalno stablo i 1 za oštećeno ili suho
sta blo. Na mjernim plohama bilježena je i prisutnost
korova. Na površini čitave pokusne plohe snimljen je
prostorni raspored matičnih stabala i izrađena je projekcija
krošanja. U proljeće, nakon početka listanja, na


mjernim plohama snimljene su hemisferene fotografije
fotoaparatom Nikon F601 s lećom Sigma 8 mm, tzv.
“riblje oko” (eng.fisheye). Fotografije su snimljene u
jutarnjim satima, jer se najbolje fotografije izraženog
kontrasta mogu ostvariti u uvjetima ujednačenog pozadinskog
svjetla, odnosno neposredno pred svitanje, od mah
po zalasku sunca ili za oblačnih dana (Diaci i dr.
1999,Jelaska2004).


Prikupljeni podaci obrađeni su računalnim programima
Excel 2003, STATISTICA6.0,ArcGIS,WinSVS
iWinSCANOPYPro 2006 a.


Struktura pomladnih jezgri izražena je kroz vrstu
smjese, omjer smjese po broju stabala, gustoću sastojine
(N/ha) te prosječn u visinu (h) i promjer na pridanku (dpr)
mladog hrastovog naraštaja. Kvaliteta po mlađivanja
procijenjena je na temelju pravnosti debla (H / D x 100),
koeficijenta vitkosti stabla (H / (dpr/ 10)), prosječnog visinskog
prirasta (5ih/ 5) u cm te postotnog udjela pravilno
razvijenih i zdravih stabala hrasta lužnjaka (i.e.
postotni udio ocjena 0 za oblik debla, krošnje i zdravstveno
stanje). Grupiranjem ploha prema prosječnoj visini
biljaka utvrđena je raspodjela razvojnih stadija na
površini pokusne plohe. Iskazane su prosječne vrijednosti
pojedinih komponenti svjetla s obzirom na razvojni
stadij vegetacije. S obzirom na vrijednosti medijane izravnog
i difuznog svjetla, određena su četiri mikrostaništa
nazvanaA (dir.Med, dif>Med), B (dir>Med,
dif>Med), C (dir.Med, dif.Med) i D (dir>Med,
dif.Med)(Diacii dr. 1999). Obavljeno je i grupiranje
ploha s obzirom da li se nalaze pod sklopom ili u progali,
te su iskazane prosječne vrijednosti mjerenih varijabli
glede mikostaništa i progale/sklopa.Analizirana je
i ovisnost prosječnog visinskog prirasta o vrijednostima
mjerenih komponenti svjetla.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA– Results
Struktura i kvaliteta mladog hrastovog naraštaja


Structure and quality of young oak growth


Površina obuhvaćena pokusnom plohom predstavlja
reprezentativni uzorak mlade mješovite sastojine hrasta
lužnjaka i običnoga graba s primjesama divlje trešnje,
klena, lipe i mliječa, gdje udio hrasta lužnjaka u omjeru


smjese po broju stabala iznosi 69,6 %. Od ostalih vrsta
više od 90 % čini obični grab. Gustoća biljaka na pokusnoj
plohi preračunata na hektar iznosi 82 963 kom/ha
od čega na hrast otpada 57 778 kom/ha.