DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 23     <-- 23 -->        PDF

M. Z. Ostrogović, K. Sever, I. Anić: UTJECAJ SVJETLANAPRIRODNO POMLAĐIVANJE HRASTA... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 115-123
Na ukupno 105 mjernih ploha, odabrana su 122 re-hove prosječne vrijednosti prikazane su u tablici 1.
prezentativna stabla hrasta lužnjaka u razvojnom sta-Mjerena stabla raspoređena su u dvije pomladne jezdiju
starijeg pomlatka i mladika (>50 cm) kojima se gre, od kojih prva obuhvaća 30, a druga 92 stabla.
mjerila visina, promjer pridanka i visinski prirast, a nji-


Tablica 1. Prosječne vrijednosti visine, promjera pridanka biljke i visinskog prirasta po pomladnim jezgrama


Table 1 Average height, ground level diameter and height increment sorted by regeneration gaps


Pomladna jezgra –Regeneration gap h (cm) dpr. (mm) ih (cm)
I. 210,5 21 11,0
II. 274,3 29 16,9
Prosjek –Average 258,6 27 15,5


Kvalitativne značajke mladog naraštaja koje su također
mjerene na prethodno spomenuta 122 lužnjakova
stabla iskazane su sumarno za obje jezgre.
Izmjerena hrastova stabalca odlikovala su se pravnim
deblom u 33,6 % slučajeva, jednostruko zakrivljenim
deblom u 36,1 % slučajeva i deformiranim deblom u


Tablica 2. Deskriptivna statistika mjerenih varijabli


Table 2 Descriptive statistics of measured variables


30,3 % slučajeva. Dobro razvijenu i simetričnu krošnju
imalo je 55,7 % stabala, dok je 44,3 % stabala imalo rašljavu
ili slabo razvijenu krošnju. U 80,3 % slučajeva
stabla su bila zdrava i vitalna, dok je 19,7 % stabala
bilo oštećeno ili suho. Ostale mjerene varijable prikaza
ne su u tablici 2.


N Mean Med Min Max SD SE
h (cm) –Height 122 258,6 232,5 56,0 624,0 147,4 13,3
d
pr
(mm) –Ground level diameter 122 27 25 5 76 16,9 1,5
i
h
(cm) –Height Increment 122 15,5 15,4 1,1 40,6 8,0 0,7
Pravnost debla –Verticality of stem (%) 122 89,1 92,1 57,1 99,3 8,7 0,8
Koef. vitkosti stabla –Tree Slenderness coeff. 122 97,7 96,6 55,1 177,8 22,2 2,0


Analiza svjetla – Light analysis
Becker i dr. (1989) navode kako su svjetlosni ISF) svjetla za svaku pojedinu fotografiju snimljenu na
uvjeti pod zastorom krošanja starih stabala izrazito he-
sjecištima mreže.Te vrijednosti predstavljaju procjenu
terogeni, stoga postavljanje guste i pravilne mreže na


udjela količine izravnog i difuznog svjetla u sastojini u
čijim se sjecištima mjere svjetlosni uvjeti osigurava re


odnosu na stupanj svjetla izvan sastojine (Anderson
prezentativan uzorak.


1964). Deskriptivnom statističkom analizom utvrđeno
Analizom hemisfernih fotografija dobivene su pro


je kako je svjetlo na površini pokusne plohe normalno
sječne godišnje relativne vrijednosti izravnog (eng.di-dis tribuirano, na što ukazuju približno jednake vrijednorect
site factor, DSF) i difuznog (eng.indirect site factor, sti aritmetičke sredine i medijane (tablica 3).


Tablica 3. Deskriptivne vrijednosti mjerenih komponenti svjetla


Table 3 Descriptive values of measured light components


N Mean Med Min Max SD SE
DSF (%) 105 25,51 26,89 2,95 59,63 12,93 1,26
ISF (%) 105 22,98 23,14 2,80 39,21 8,46 0,83


DSF(%)–relativne vrijednosti izravnog svjetla –direct site factor
ISF(%)–relativne vrijednosti difuznog svjetla – indirect site factor


S obzirom na vrijednosti medijane komponenti bolju procjenu centralne tendencije od aritmetičke sresvjetla,
određena su četiri mikrostaništa nazvanaA, B, dine (TerborghiMathews1999).
C i D (tablica 4). Medijana je korištena jer predstavlja


Tablica 4. Vrijednosti izravnog i difuznog svjetla za određena mikrostaništa


Table 4 Values of direct and diffuse light for microsite types


A B C D
DSF (%) . 26,89 > 26,89 . 26,89 > 26,89
ISF (%) > 23,14 > 23,14 . 23,14 . 23,14
N ploha –N plots 13 39 40 13


DSF(%)–relativne vrijednosti izravnog svjetla –direct site factor
ISF(%)–relativne vrijednosti difuznog svjetla – indirect site factor