DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 24     <-- 24 -->        PDF

M. Z. Ostrogović, K. Sever, I. Anić: UTJECAJ SVJETLANAPRIRODNO POMLAĐIVANJE HRASTA... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 115-123
Uz ovako definirana mikrostaništa, bitno je istaći da losne uvjete mikrostaništu C s obzirom na vrijednosti izje
mikrostanište B pod utjecajem višeg stupnja svjetlo-ravnoga svjetla, odnosno mikrostaništu B s obzirom na
snog zračenja, a mikrostanište C pod utjecajem nižeg vrijednosti difuznoga svjetla, dok mikrostanište D ima
stupanja svjetlosnog zračenja. MikrostaništaAi D pred-slične svjetlosne uvjete mikrostaništu B ako promastavljaju
intermedijarne tipove s obzirom na stupanj tramo vrijednosti izravnoga svjetla, odnosno mikrostasvjetlosnoga
zračenja. MikrostaništeAima slične svjet-ništu C ako promatramo vrijednosti difuznoga svjetla.


Odnos distribucije svjetla i razvojnih stadija mladog naraštaja hrasta lužnjaka


Relationship between distribution of light and young oak growth development stages


Distribucija svjetla na površini pokusne plohe re-Grupiranjem mjernih ploha prema prosječnoj visini
zultat je prostornog rasporeda matičnih stabala hrasta biljaka zabilježenih na pojedinoj plohi, utvrđena su čelužnjaka
i običnoga graba (slika 1). tiri razvojna stadija: ponik, mlađi i stariji pomladak te


mladik hrasta lužnjaka, dok je središnji dio pokusne
plohe obrastao korovskom vegetacijom. Zbog malog
broja ploha u razvojnom stadiju mlađeg pomlatka taj
razvojni stadij promatran je zajedno s ponikom.Tablica
5 prikazuje prosječne vrijednosti izravnoga i difuznoga
svjetla te mikrostaništa u kojima se trenutno nalaze pojedini
razvojni stadiji hrasta lužnjaka, odnosno korovska
vegetacija. Iz tablice je jasno uočljivo kako
razvojni stadiji ponika i mlađega pomlatka zauzimaju
mikrostanište s nižim stupnjem svjetlosnog zračenja.
Razvojni stadij starijega pomlatka nalazi se na mikro


staništu s nižim stupnjem izravnog, a višim stupnjem


Slika1. Prostorni raspored starih matičnih stabala hrasta lužnjaka
i običnog graba na površini pokusne plohe


difuznog svjetla. Razvojni stadij mladika i korovska
Figure 1Spatial distribution of old grown oak and hornbeam trees vegetacija zauzimaju isti tip mikrostaništa koje se odliat
experimental plot kuje višim stupnjem svjetlosnoga zračenja.


Tablica5.Prosječne vrijednosti izravnog i difuznog svjetla za pojedine razvojne stadije vegetacije


Table 5 Average values of direct and diffuse light for different development stages of vegetation


Svjetlosni uvjeti
Light conditions
Razvojni stadiji hrasta lužnjaka i korovska vegetacija
Development stages of Pedunculate Oak and weed vegetation
Ponik i mlađi pomladak
Seedlings and young saplings
(.50 cm)
Stariji pomladak
Saplings
(51 – 130 cm)
Mladik
Young trees
(> 130)
Korovska vegetacija
Weed vegetation
DSF (%) 16,37 24,00 35,15 27,31
ISF (%) 16,52 25,99 26,97 26,09
N ploha
N of plots 37 13 33 22
%
a
48 9 26 17
%
b
81 49 63 71
Mikrostanište
Microsite type C A B B


a – raspodjela ukupnog broja biljaka hrasta lužnjaka po razvojnim stadijima (. = 100 %)
b – udio hrasta u ukupnom broju biljaka zabilježenih unutar pojedinog razvojnog stadija


DSF(%)–relativne vrijednosti izravnog svjetla –direct site factor
ISF(%)–relativne vrijednosti difuznog svjetla – indirect site factor


Od ukupnog broja biljaka hrasta lužnjaka na poku-razvojni stadij starijeg pomlatka. U odnosu na ostale
snoj plohi najveći postotak (48 %) je u razvojnom stadi -vrste lužnjak je zastupljen preko 50 % u svim razvojnim
ju ponika i mlađeg pomlatka, a najmanje je zastupljen sta dijima osim u starijem pomlatku.


Utjecaj svjetla na brojnost i kvalitetu ponika, pomlatka i mladika hrasta lužnjaka


Influence of light on number and quality of seedlings, saplings and young oak trees


2


Ovisnost brojnosti biljaka hrasta lužnjaka u pojedi-testom (.= 337, st.sl. = 9, p<0,01). Ponik i mlađi pom


2


nom mikrostaništu o razvojnom stadiju testirana je .ladak promatrani su zasebno.