DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 26     <-- 26 -->        PDF

M. Z. Ostrogović, K. Sever, I. Anić: UTJECAJ SVJETLANAPRIRODNO POMLAĐIVANJE HRASTA... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 115-123
odgovara svjetlosnim uvjetima mikrostaništa B, dok Prosječne vrijednosti mjerenih varijabli s obzirom na
sklop odgovara svjetlosnim uvjetima mikrostaništa C. progalu ili sklop iskazane su u tablici 9.
Tablica 9. Prosječne vrijednosti mjerenih varijabli pod sklopom i u progali


Table 9 Average values of measured variables under cover and in the gap


Broj ploha –Number of plots
Progala –Gap Sklop –Cover
57 48
Broj stabala –Number of trees 96 26
h (cm) –Height 286,2 156,4
d
kor
(mm) –Ground level diameter 30 16
i
h
(cm) –Height Increment 16,7 11,1
Pravnost debla -Verticality of stem (%) 89,5 87,7
Koeficijent vitkosti stabla –Tree Slenderness coefficient 99,3 92,2
Deblo –Stem(%)
a
34 31
Krošnja –Crown (%)
a
54 62
Zdravstveno stanje –Health(%)
a
80 81
DSF (%) 31,96 17,85
ISF (%) 27,73 17,34
Mikrostanište –Microsite type B C


a – udio pravilno razvijenih i zdravih stabala (ocjena 0) u ukupnom broju zabilježenih stabala u progali ili pod sklopom


DSF(%)–relativne vrijednosti izravnog svjetla –direct site factor
ISF(%)–relativne vrijednosti difuznog svjetla –indirect site factor


Kvalitativna značajka je i visinski prirast mladog
naraštaja hrasta lužnjaka. Ovisnost prosječnog visinskog
prirasta o udjelu izravnog svjetla izjednačena je
li nearnom funkcijom i = 0.316 * DSF + 4.6903. Pri in-


h


tervalu pouzdanosti 0.95 koeficijent korelacije iznosi


2


r = 0.5809, a koeficijent determinacije R = 0.3374, što


ukazuje na jaku ovisnost prema Roemer-Orphalovoj tablici.
Linearna korelacija prosječnog visinskog prirasta
i udjela difuznog svjetla također je pozitivna, ali sa


2


nižim koeficijentima; r = 0.4812, R = 0.2316 i prema
navedenoj tablici ukazuje na srednju ovisnost.


RASPRAVA– Discussion


Struktura, brojnost i kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka


Structure, number and quality of young oak growth


Mješovite sastojine hrasta lužnjaka i običnog graba
stabilne su i produktivne (Lončar 1950), a optimalan
broj biljaka po jedinici površine u mladim sastojinama
ove šumske zajednice, koji osigurava dobru gospodarsku,
ekološku i socijalnu budućnost, je 40 000 kom/ha
(Matić 1994). Gustoća biljaka hrasta na pokusnoj
plohi iznosi 57 778 kom/ha, a od toga je čak 80,3 %
zdravih i vitalnih stabala.Vitalnost biljaka ogleda se i u
prosječnom visinskom prirastu od 15,5 cm. Sve navedeno
ukazuje na vrlo dobar uspjeh pomlađivanja. Sastojine
u stadiju pomlatka i mladika vrlo su guste
(Matić 2003). Gustoća sastojine pozitivno korelira s
koe ficijentom vitkosti (Wang 1998). Posljedica viso ke
gustoće biljaka na pomladnoj površini je visok pro


sječni koeficijent vitkosti stabala koji iznosi 97,7.Vitkost
stabala preko 100 u starijim sastojinama smatra se
kao visoki rizik od vjetroizvala (Wang 1998). Kod
mladog naraštaja vitkost stabala pogoduje deformaciji
debla, što potvrđuje činjenica da čak trećina stabala
(30,3 %) ima deformirano deblo. Prevelika gustoća
ogleda se i u velikom postotku slabo razvijenih i rašljavih
krošnji (44,3 %).Vitka stabla slabo razvijene kroš nje
neotporna su na abiotske i biotske čimbenike
(Matić2003). Opstanak ponika, pomlatka te kvaliteta
mladog naraštaja ovisi o pravodobnim zahvatima njege
(Matić 1996), a upitna kvaliteta mladog naraštaja
hrasta lužnjaka vjerojatno je posljedica izostanka čiš će
nja na površini pokusne plohe.


Ovisnost brojnosti i kvalitete hrasta lužnjaka u različitim razvojnim
stadijima o svjetlosnim uvjetima mikrostaništa


Number and quality dependence of oak trees in different development
stages on microsite type light condition s


Hrast lužnjak je heliofilna vrsta, ali mu je u prvimMatić1996). Tablica 6 potvrđuje da poniku hrasta
godinama života potrebna zaštita krošanja matičnih sta-luž njaka odgovara mikrostanište C, dok je najmanje zabala
(Dekanić1979), odnosno do četvrte godine pod-stup ljen na mikrostaništu B. U svim ostalim razvojnim
nosi zasjenu i manje količine svjetla (Matić1994,stadijima, brojnost lužnjaka je najmanja na mikrostani