DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 27     <-- 27 -->        PDF

M. Z. Ostrogović, K. Sever, I. Anić: UTJECAJ SVJETLANAPRIRODNO POMLAĐIVANJE HRASTA... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 115-123
štu C. U razvojnom stadiju mlađeg pomlatka dolazi do
izražaja lužnjakova heliofilnost, što potvrđuje najveća
brojnost biljaka tog razvojnog stadija na mikrostaništu


D. Stariji pomladak najbrojniji je na mikrostaništuA,
dok je lužnjakov mladik najbrojniji na mikrostaništu B.
Hrastov ponik je u izravnoj opasnosti od agresivne korovske
vegetacije (Matić 1996) stoga njegova brojnost
i opstanak u velikoj mjeri ovisi o zasjeni u kojoj
mu korov ne konkurira, što odgovara mikrostaništu C.
Matić (1996) ističe da je nakon naplodnog sijeka potrebno
ostaviti dovoljan broj matičnih stabala da štite
ponik i zaustavljaju bujanje korova.
Prirodno pomlađivanje ove šumske zajednice otežava
lako i obilno pomlađivanje običnoga graba, stoga
je u procesu pomlađivanja potrebno potpomagati lužnjak
koji je uzgojno najslabiji (Dekanić 1979). U tablici
7 može se primijetiti da u uvjetima svjetla C i D
hrast nema konkurenciju u odnosu na ostale vrste.
Prevlast hrasta u uvjetima niskog stupnja svjetlosnog
zračenja (mikrostanište C) objašnjava tolerancija hrasta
na zasjenu u stadiju ponika (tablica 6). Na mikrostaništu
D najzastupljeniji je razvojni stadij mlađeg
pomlatka (tablica 6). Prevlast lužnjaka u tom razvojnom
stadiju može se objasniti činjenicom da je lužnjak
heliofit i da u uvjetima većeg stupnja svjetlosnog zračenja
brzo odgovara visinskim prirastom (tablica 8 i tablica
9) te nadrasta ostale primiješane vrste. Na nekim
mjernim plohama, koje odgovaraju mikrostaništu B
uočen je visok udio korovske vegetacije (tablica 5).To
može biti posljedica prejakog otvaranja stare sastojine
te naglog prekida sklopa, gdje je prejaki intenzitet
svjetla pogodovao konkurentnim vrstama koje su na


djačale hrast u razvojnom stadiju ponika. Budući da
lužnjak ima usku ekološku valenciju glede svjetla
(Matić 1994) uspjeh i kvaliteta pomlađivanja ovise o
zadovoljavanju navedenih zahtjeva.


Ako promatramo ovisnost prosječnih vrijednosti
kva litativnih značajki starijeg pomlatka i mladika hras ta
lužnjaka o mikrostaništima (tablica 8), bitno je istaći
da je od ukupno 122 mjerena stabla čak 70 stabala zabilježeno
na mikrostaništu B, stoga je potrebno uzeti s rezervom
lošije prosječne vrijednosti mjerenih varijabli
zabilježenih u ostalim mikrostaništima. No, ako promatramo
kvalitetu mladog naraštaja pod sklopom (mikrostanište
C) i u progali (mikrostanište B) može se uočiti
da mikrostanište B izrazito povoljno utječe na prosječni
visinski prirast i prosječnu vrijednost pravnosti debla
(tablica 9). Koeficijent vitkosti stabla na mikrostaništu
B kreće se oko 100, što se može objasniti međudjelovanjem
visoke gustoće biljaka koje ne dopuš taju debljinski
prirast i istovremeno velike količine svjetla koje
potiču visinski prirast.


Uočena je i ovisnost prosječnog visinskog prirasta o
svjetlu. Hrast lužnjak je vrsta koju karakterizira endogeni
periodični rast (Le Hir 2005) što znači da unutar
jedne vegetacije ostvaruje nekoliko visinskih prirasta
(Trinajstić iFranjić 1996;Idžojtić 2005). Mjerenjem
zadnjih pet visinskih prirasta te izračunavanjem
njihovog prosjeka (5ih/5) dobivena je vjerodostojna
slika o ostvarenom visinskom prirastu za vrijeme opažanih
svjetlosnih uvjeta. Uočena jaka pozitivna korelacija
prosječnog visinskog prirasta o vrijednostima izravnog
svjetla ukazuje na važnost istraživanja utjecaja svjetla
na rast i razvoj hrasta lužnjaka.


ZAKLJUČCI – Conclusions


Na temelju istraživanja strukture i kvalitete mladoga
naraštaja na pomladnim jezgrama koje su nastale
u procesu pomlađivanja maksimirske šume oplodnim
sječama na malim površinama u obliku krugova te analize
svjetlosnih prilika , donose se sljedeći zaključci:


Prirodno pomlađivanje oplodnim sječama na malim
površinama u obliku krugova u park-šumi Maksimir
pokazalo se uspješnom metodom izmjene generacija.
Na to ukazuju visoka gustoća i vitalitet mladih biljaka.
Omjer smjese mladoga naraštaja je povoljan. Dominira
hrast lužnjak.


Na brojnost ponika povoljno utječe niži stupanj izravnog
i difuznog svjetla (mikrostanište C), mlađem
pomlatku odgovara viši stupanj izravnog i niži stupanj
difuznog svjetla (mikrostanište D), stariji pomladak
najbrojniji je u uvjetima nižeg stupnja izravnog i višeg
stupnja difuznog svjetla (mikrostanište A), dok mladiku
odgovara viši stupanj direktnog i difuznog svjetla
(mikrostanište B). Na mikrostaništima C i D hrast lužnjak
nema konkurencije.


Kvaliteta mladog naraštaja u razvojnim stadijima
starijeg pomlatka i mladika bolja je na mikrostaništu B.
Mladi hrastov naraštaj uzrastao u uvjetima višeg stupnja
izravnog i difuznog svjetla ostvario je veći prosječni
visinski prirast i veći postotak pravnosti debla.
Prosječan visinski prirast starijeg pomlatka i mladika
pozitivno i jako korelira sa stupnjem izravnog svjetla.


Visoka gustoća biljaka na pomladnoj površini rezultirala
je visokim prosječnim koeficijentom vitkosti starijeg
pomlatka i mladika.Vitkost pogoduje deformaciji
debala mladog naraštaja hrasta lužnjaka. Sve to je posljedica
izostanka njege na pomladnoj površini. Redo-
vita njega pomlatka neophodna je za osiguravanje
razvoja kvalitetnog mladog naraštaja.