DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 31     <-- 31 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 125-138
UDK 630* 841 (001)


PRIKAZ I OCJENA FITOSANITARNOG SUSTAVAU TVRTKAMA
OVLAŠTENIM ZATRETIRANJE I OZNAČAVANJE DRVENOG
MATERIJALAZA PAKIRANJE U MEĐUNARODNOM PROMETU


THE OVERVIEWAND EVALUATION OF PHYTOSANITARY SYSTEM IN
COMPANIES AUTHORISED FOR THE TREATMENTAND MARKING OF
WOODEN MATERIAL FOR PACKAGING IN INTERNATIONALTRADE


1 11


Vladimir JAMBREKOVIĆ, Radovan DESPOT, Marin HASAN


SAŽETAK: Zbog mogućnosti prijenosa karantenskih štetnika daleko od
svojih uobičajenih areala, pod okriljem Svjetske trgovinske organizacije WTO
(World Trade Organisation) i Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu
FAO (Food and Agriculture Organisation), izrađen je i prihvaćen Međunarod ni
standard ISPM 15. Njime su predviđeni postupci tretiranja drvene ambalaže
u međunarodnom prometu primjenom kojih se smanjuje rizik od unošenja i/ili
širenja karantenskih štetnih organizama putem navedenog materijala. Donošenjem
Pravilnika o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drve ni
materijal za pakiranje u međunarodnom prometu (NN 14/06), Repu blika
Hrvatska je također usvojila standard ISPM 15 u svoje za konodavstvo. Tijekom
petogodišnjih aktivnosti fitosanitarni sustav je ustrojen, a 84 tvrtke su
ovlaštene za samostalno provođenje toplinskog tretiranja (HT) i označavanja
dr venog materijala za pakiranje. Tvrtke su dobro distribuirane po cijeloj Hrvatskoj,
što omogućuje hrvatskom gospodarstvu neometani međunarodni pro-
met roba. Tijekom fitosanitarnog pregleda u 67 ovlaštenih tvrtki ustanovljeno
je da sve tvrtke pravilno provode toplinske tretmane, dok se glavni problemi
javljaju u izradi Priručnika ovlaštene tvrtke, sljedivom vođenju dokumentacije,
održavanju i ovjeravanju mjerne opreme te označavanju drvenog materijala za
pakiranje u međunarodnom prometu. Uočeni nedostaci su uglavnom internog
karaktera te do sada nisu uzrokovali negativne učinke u međunarodnom prometu.
Slijedom zapisnika fitosanitarnog pregleda tvrtke su dužne do sljedećeg
pregleda otkloniti uočene nedostatke.


Ključne riječi:fitosanitarni sustav, ISPM 15, drveni materijal za paki
ranje, toplinski tretman (HT), označavanje, fitosanitarni pregled


1. UVOD – Introduction
Posljednjih petnaestak godina sve češća je pojava materijal za pakiranje (Clarke 2004). Dva su naj važraz
ličitih vrsta karantenskih štetnika daleko od svojih nija i najopasnija karantenska štetna organizma:
uobičajenih areala.Tako su vrste karakteristične za sre


– Anoplophora glabripennis(Motschulsky), zvjezda dišnju
i istočnuAziju otkrivene na istoku SAD-a i Kano
nebo
na de, vrste iz Europe i Afrike uAustraliji, na Novom


– Bursaphelenchus xylophilus(Steiner & Buhrer), bo -
Ze landu i sl. Uočeno je da je glavni prijenosnik – drveni


rova nematoda.


Širenje ova dva štetnika izvan njihovog prirodnog
Izv. prof. dr. sc. Vladimir Jambreković,


areala bio je povod za aktiviranje mehanizama suzbija-


Izv. prof. dr. sc. Radovan Despot,


nja njihovog širenja na međunarodnoj razini, u što su


Mr. sc. Marin Hasan, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
jambrekovic@sumfak.hr


uklju čeni Međunarodna konvencija za zaštitu bilja IPPC