DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 32     <-- 32 -->        PDF

V. Jambreković, R. Despot, M. Hasan: PRIKAZ I OCJENA FITOSANITARNOG SUSTAVAU TVRTKAMA... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 125-138
(International Plant Protection Convention), Svjetska trgovinska
organizacija WTO (World Trade Organisation),
Svjetska organizacija za hranu i poljoprivredu
FAO (Food and Agriculture Organisation) i devet regionalnih
Organizacija za zaštitu bilja. Aktivnošću Tajništva
međunarodne konvencije za zaštitu bilja izrađen je
Međunarodni standard za fitosanitarne mjere ISPM 15
(In ternational Standard for Phytosanitary Measures
No.15):Vodič za regulirani materijal za pakiranje u međunarodnom
prometu (Guidelines for RegulatingWood
Packaging Material in InternationalTrade). Standardom
se određuju fitosanitarne mjere, čijom se primjenom
smanjuje rizik od unošenja i/ili širenja karantenskih štetnih
organizama putem drvenog materijala za pakiranje.
Godine 2002. standard je usvojila Komisija za fitosanitarne
mjere FAO-a. Tijekom 2004. godine sve zemlje
članice Europske unije (EU, EuropeanUnion) i mnoge
druge zemlje članice FAO-a ugradile su standard u svoje
nacionalne propise (Videc 2005).


Međunarodnim standardom ISPM 15 predviđeni su
postupci tretiranja drvene ambalaže u međunarodnom
prometu primjenom kojih se smanjuje rizik od unošenja
i/ili širenja karantenskih štetnih organizama putem
navedenog materijala. Predviđeni su sljedeći postupci:


1. Toplinsko tretiranje (HT, heat treatment) – zagrijavanje
drva dok se ne postigne u sredini drvenog elementa
minimalna temperatura od 56 °C u trajanju od
najmanje 30 minuta.
2. Fumigacija metilbromidom (MB, methyl bromide) –
vrši se tretiranjem drvenih elemenata propisanim dozama
metilbromida, ovisno o temperaturi i trajanju
fu migacije.
3. Drugi postupci (KD, kiln-drying; CPI, chemical pre s sure
impregnation) – postupci kojima se postižu uvjeti
jednaki onima propisanim za toplinsko tretiranje.
Prema standardu ISPM 15 dozvoljeni su i ostali postupci
tretiranja drvene ambalaže kao što su: fumigacija
kemijskim sredstvima (fosforom, sumpornim-fluoridom,
ugljičnim-sulfidom), kemijska impregnacija pod
tlakom CPI (visokotlačno-vakuumski proces, dvostruki
vakuumski proces, postupak vruće-hladnog otvorenog
bazena, metoda zamjene biljnih sokova), zračenja
(gama zračenje, zračenje X-zrakama, mikrovalno zračenje,
infracrveno zračenje, elektronsko zračenje) te kontrolirana
atmosfera.


Toplinsko tretiranje (HT) je najčešće i najprihvatljivije
s obzirom na već postojeću opremu u drvnoindustrijskim
tvrtkama, jednostavnost postupka, ekonomsku
prihvatljivost, razdoblje tretmana te učinkovitost postup
ka(Illman 2005).


Označavanje tretirane drvene ambalaže propisano je
standardom ISPM 15. Najčešće se vrši gumenim žigom,
upaljivanjem ili pomoću matrica. Oznake moraju biti
jasno vidljive i neizbrisive (Sela 2005).


Sukladno tomu, europska tijela nadležna za fitosani


tarno zakonodavstvo donijela su smjernicu 2000/29/EC


kojom se propisuju sigurnosni zahtjevi u pogledu unosa
štetnih organizama u EU i mjere za sprječavanje njihova
širenja unutar EU. Zbog opasnosti unosa borove nematode
ili nekih drugih karantenskih štetnih organizama 5.
listopada 2004. godine smjernica 2000/29/EC dopunjena
je sa smjernicom 2004/102/EC u koju je ukomponiran
međunarodni standard za fitosanitarne mjere
ISPM 15. Obvezna primjena navedene smjernice započe
la je 1. ožujka 2005. godine. Europsko fitosanitarno
za konodavstvo donijelo je 28. veljače 2005. godine
smjer nicu 2005/15 EC, s obveznom primjenom od 1.
ožuj ka 2006. godine, kojom se proširuju zahtjevi smjernice
2004/102/EC. Navedena smjernica propisuje da na
drvenom materijalu za pakiranje obavezno mora biti uz
kraticu primijenjenog postupka tretiranja i kratica DB
(Debarking), koja ozna čava da je drveni materijal za pakiranje
izrađen od okoranog drva.Cerambycidae(strizibube)
iScolytidae(mušice) skloni su zaraziti i razviti se
u stablima sa korom i nakon toplinskog tretmana
(HaackiPetrice2009).


S ciljem smanjenja rizika od uvoza štetnika u drvu,
Ministarstvo poljoprivrede Sjedinjenih američkih država
(USDA, United States DepartmentAgricultural)
također je usvojilo i ukomponiralo u svoje propise međunarodni
standard za drveni materijal za pakiranje
(drvenu ambalažu) ISPM 15. Novi fitosanitarni propisi
za drveni materijal za pakiranje (WPM,Wood Packaging
Material) koji ulazi u SAD stupili su na snagu 16.
rujna 2005. godine.


Obrasle šumske površine Republike Hrvatske iznose
2,4 milijuna ha, a ukupna drvna zaliha preko 400 mili


3


juna m, s tendencijom daljnjeg rasta obraslih šumskih
površina i ukupne drvna zalihe (Bončinai Čavlović
2009). Iznimni šumski potencijal daje dobru pretpostavku
za intenzivan razvoj drvne industrije, ali i
velike količine drvnih ostataka za uporabu u energetske
svrhe (Risović2008).


Donošenjem Pravilnika o fitosanitarnim zahtjevima
kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje
u međunarodnom prometu (NN 14/06; NN 122/07), Re publika
Hrvatska je kao članica Europske organizacije
za zaštitu bilja, a time i Međunarodne konvencije o zaštiti
bilja prihvatila i implementirala u svoje zakonodavstvo
smjernice međunarodnog standarda ISPM 15.


Tehničke mogućnosti implementacije ISPM 15 u Re publici
Hrvatskoj bazirane su na već instaliranoj opremi
u drvoprerađivačkim tvrtkama, a to su toplinske komore
(su šionice, parionice), energetska postrojenja i ostala
opre ma potrebna za provođenje toplinskih (HT, KD) tretmana,
koji su najčešći u primjeni, a ujedno i ekološki naj


prihvatljiviji. Svaka drvnoindustrijska tvrtka u Hrvatskoj


koja ima sušionicu ili parionicu te energanu, uz neznatna


investicijska ulaganja može provoditi fi tosanitarni tret