DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 34     <-- 34 -->        PDF

V. Jambreković, R. Despot, M. Hasan: PRIKAZ I OCJENA FITOSANITARNOG SUSTAVAU TVRTKAMA... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 125-138
TOPLINSKE KOMORE – Heating chambers
Ovlaštene tvrtke za sterilizaciju koriste više vrsta ca, univerzalnih komora, specijalnih komora do ostalih
ko mora, od klasičnih sušionica za drvo, preko parioni -(adaptiranih) komora (tabl. 2).


Tablica 2. Vrste i broj komora za toplinski tretman (HT).


Table 2 Types and number of chambers for heat treatment (HT).


Toplinske komore
Heating chambers
Sušionice
Drying
chambers
Parionice
Steaming
chambers
Univerzalne
HTkomore
Universal HT
chambers
Specijalne
HTkomore
Special HT
chambers
Ostale toplinske komore
Other HT chambers
Originalne
Originals
Vlastite
izvedbe
Own made
Sušenje i sterilizacija
Drying and sterilisation 51
Parenje i sterilizacija
Steaming and sterilisation 5
Sterilizacija i sušenje
Sterilisation and drying 12
Isključivo sterilizacija
Sterilisation only 4 9
Sterilizacija i ostalo
Sterilisation and other 3


Po jednu toplinsku komoru ima 29 tvrtki, a njih 55 Za razliku od sušionica, univerzalne komore za toplinimaju
više toplinskih komora (pet tvrtki koriste pario-ski tretman ponajprije su namijenjene sterilizaciji drva,
nice, iako imaju i sušionice). Šest tvrtki imaju prijeno-ali se mogu koristiti i kao klasične sušionice ukoliko ima snu
opremu za mjerenje temperature te po potrebi mogu ju instaliranu opremu za vođenje procesa sušenja.
koristiti bilo koju komoru za toplinski tretman.


ENERGETSKAPOSTROJENJA – Energy plants
U procesu sušenja drva u Republici Hrvatskoj kori-više energetskih postrojenja na ostale izvore toplinske
ste se isključivo energetska postrojenja na biomasu (pi-energije. Kao izvor toplinske energije, uz energiju doljevinu
i drvne ostatke iz proizvodnje). Evidentirane su bivenu izgaranjem drvnih ostataka koristi se električna
samo dvije sušionice i tri parionice na lož ulje te dvije energija, zemni plin gradskog voda, ukapljeni plin i lož
vakuumske sušionice grijane električnom energijom. ulje (tabl. 3).


Iako se i za toplinsku sterilizaciju drva koriste pretežito
energetska postrojenja na biomasu u uporabi je i
Tablica 3.Izvori energije za toplinsku sterilizaciju drvene ambalaže.


Table 3 Energy sources for sterilisation of wooden packaging with heat treatment.


Energetski izvor
Energy sources
Drvo –Wood Ostalo –Other
Drvni otpad
Waste wood
Piljevina
Sawdust
wood
Piljevina, sječka
Sawdust, chop
Drvni ostaci
Wood rest
Električna
energija
Electricity
Plin
Gas
Lož ulje
Petrol
Broj tvrtki
Number of Companies 2 18 14 37 4 7 2


Čak 71 tvrtka iskorištava energiju drvne biomase, no
samo dvije tvrtke koriste drvni otpad, odnosno drvnu
biomasu neupotrebljivu za druge svrhe (proizvodnju
materijala od usitnjenog drva, kemijsko iskorištenje).


Geografska distribucija ovlaštenih tvrtki pokazuje
da je Republika Hrvatska dobro pokrivena ovlaštenim
tvrtkama, što značajno doprinosi nesmetanom izvozu
proizvoda na međunarodno tržište (sl. 2).


Uz tvrtke ovlaštene za toplinske HTpostupke sterilizacije
drvenog materijala za pakiranje, ovlaštene su i


četiri tvrtke za MB postupak (fumigacija metil-bromidom)
te deset tvrtki ovlaštenih samo za označavanje drvene
ambalaže.