DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 38     <-- 38 -->        PDF

V. Jambreković, R. Despot, M. Hasan: PRIKAZ I OCJENA FITOSANITARNOG SUSTAVAU TVRTKAMA... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 125-138
Tri tvrtke ne vrše brtvljenje mjernih sondi tijekom mje renju temperature tijekom postupaka toplinske
HTtretmana (sl. 4 a), a jedna tvrtka koristi mjerne sen-obra de metala (sl. 4 b).
zo re na vrhovima konekcijskih kablova prilagođene


a) b)
Slika 4. Mjerne sonde za HTtretman: a) brtvljenje mjerne sonde nije izvršeno, b) neadekvatna mjerna sonda


Figure 4Measuring probes for HT treatment: a) sealing of measuring probe isn’t made, b) inadequate measuring probe


ODGOVORNE OSOBE – Responsible persons
Dvije ovlaštene odgovorne osobe nisu pohađale dru -za ovlaštenje. Jedna tvrtka ima dvije stručne osobe koje
gi fitosanitarni seminar te nemaju zadovoljene uvje te za su položile fitosanitarne seminare i u potpunosti udovoovlaštenje.
Promjena stručne odgovorne osobe izvršena ljavaju svim propisanim zahtjevima za odgovorne
je u 16 tvrtki. Od novih odgovornih osoba 8 nema uvjete osobe u stručnom smislu.


DIJAGRAMI TOPLINSKIH PROCESA – Diagrams of thermal processes
U sedam tvrtki dijagrami nisu u računalnoj bazi, u skladu s naputcima. U jednoj tvrtci evidentiran je ne14
tvrtki dijagrami nisu pohranjeni kao ispis u registra-pravilan prikaz temperature jedne mjerne sonde uzrotorima,
a u 11 tvrtki dijagrami nisu uredni. Neki dija-kovan neispravnim konekcijskim kablovima (sl. 5).
grami toplinskih procesa nisu dobro fokusirani, te nije Nepravilnost je uočena i u jednoj tvrtci koja referentnu
vidljiv u potpunosti tridesetminutni toplinski tretman temperaturu od 56
oC u središtu najdebljeg drvenog
HT. Neki toplinski procesi nisu u potpunosti evidenti-elementa izračunava kao aritmetičku sredinu tempera-
rani zbog ograničenog broja zapisa prijenosne opreme. ture svih mjernih sondi, a ne kao temperaturu mjerne
Na nekim dijagramima vidljivi su zapisi samo tri son -sonde s najmanjom vrijednošću.
de. Zaglavlja dijagrama kod ni jedne tvrtke nisu u


Slika 5. Nepravilan prikaz temperature mjerne sonde


Figure 5Improper display of temperature measuring probe