DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Š. Pezdevšek Malovrh, L. Zadnik Stirn, J. Krč: INFLUENCE OF OWNERSHIPAND PROPERTYSTRUCTURE ... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 139-149


several owners share common household (p=0.007).The
discrepancy between the willing to cooperate and the unwilling
is most strongly pronounced in the size of forest
property (p=0.000) and age (p=0.006) while no such differences
can be observed between the associated owners
and those willing to cooperate.


REFERENCES
Albright,S.C.,W. L. Winston, C. J.Zappe,2000:
Managerial statistics. Duxburry, Thomson learning,
Pacific Grove, 937 pp.
Avdibegović, M., N. Petrović, D. Nonić, S.
Posavec, B. Marić, D. Vuletić, 2010:
Sprem nost privatnih šumoposjednika u Hrvatskoj,
Srbiji i Bosni i Hercegovini na suradnju pri
izgradnji i održavanju šumskih cesta, Šum. list
1–2/2010, str. 55–64, Zagreb.
Backhaus,K.,Erichson,B.,Plinke,W.,Weiber,
R., 1994: MultivariateAnalysemethoden.
Berling, SpringerVerlag, 575 str, Berlin.
Feliciano, M. S.D., 2006: Effectiveness Assessment
of Forest Owners Organisations from the North
and Centre of Portugal, U: S.Wall (ur)., Small-
scale forestry and rural development, Galway-
Mayo Institute of technology, 51–61., Galway.
Field,A., 2009: Discovering statistics using SPSS,
Sage Publication, 821 str., London.
Grimm, L. G., P. R. Yarnold, 2002: Reading and
understanding multivariate statistics. American
Psychological Association, Washington, DC.,
373 pp.
Hosmer, D.W., S.Lemeshow,2000: AppliedLogistic
Regression,AWiley-Interscience Publication,
375 str., New York.
Jesenko,J., M.Jesenko,2007: Multivariatne statistič
ne metode, Moderna organizacija, 345 str,
Kranj.
Kittredge, D. B, 2005:The cooperation of private
forest owners on scale larger than one individual
property: international examples and potential
application in the United States, Forest Policy
and Economics, 7: 671–688.
Košmelj, K., 2001a: Osnove logistične regresije


(1. del), Zb. Bioteh. Fak, 77. (2): 271–238., Ljub ljana.

Košmelj, K., 2001b: Osnove logistične regresije


(2.del), Zb. Bioteh.Fak, 77. (2): 239–245., Ljubljana.

Košmelj,K., K. Vadnal,2003: Uporaba modelov
lo gistične regresije za analizo povpraševanja po
socialnih storitvah kot dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji, Zb. Bioteh. Fak, 81. (2): 221–232., Ljub ljana.It can be concluded that private forest owners who
are the most willing to cooperate in forestry associations
are younger than 50 years, own more than 10 ha
of forest land and live in common household with the
co-owners.


– Literatura
Lindestav,G., C. Berlin, T.Nordfjell,2003:
Swedish non-industrial private forest owners in
transformation, U: R. Robek (ur.), Forest Operation
Improvments in Farm Forestry in Slovenia,
129–137 str., Rome.
Medved,M., 1991:Vključevanje lastnikov gozdov v
gozdno proizvodnjo, Magisterij, Univerza v
Ljub ljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo
in obnovljive gozdne vire.
Medved, M., 2000: Gozdnogospodarske posledice
posestne sestave slovenskih zasebnih gozdov.
Di sertacija, Univerza v Ljubljani, Biotehniška
fa kulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire.
Mendes,A. M. S. C.M., 2006: Forest Owners Organizations
in Portugal, U: S.Wall (ur), Small-scale
forestry and rural development, Galway-Mayo
Institute of technology, 289–304, Galway.
Mori,J., I.Kotnik,T.Lesnik,2006: Možnosti so-
de lovanja Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije in Zveze
lastnikov gozdov Slovenije za razvoj povezovanja
lastnikov gozdov, Gozdarski vestnik, 64. (10):
476–502, Ljubljana.
Norman, G. R., 2000: Biostatistics. Decker Inc.,
Lon don, 324 pp.
Pezdevšek Malovrh,Š., 2005: Pomen povezovanja
lastnikov gozdov za razvoj podeželja (študij
p rimera: Društvo lastnikov gozdov mirenske do-
line.), Gozdarski vestnik, 63. (5–6): 269–280,
Ljubljana.
PezdevšekMalovrh,Š., 2006: Povezovanje lastnikov
gozdov kot ukrep za povečanje konkurenčnosti
v zasebnih gozdovih ob uvajanju sodobnih
tehnologij, Gozdarski vestnik, 64. (10): 451–462,
Ljubljana.
Poje,A., 2003: Ekonomska svoboda in gospodarska
uspešnost v tranzicijskih državah. Diplomsko
delo, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.
Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih za
leto 2007., 2008: Zavod za gozdove Slovenije,
Ljubljana.
Sennblat,G., 1989: Small-Scale Operations in Private
Forestry, Small Scale Forestry, 89. (1): 3–13.