DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 63     <-- 63 -->        PDF

D. Posarić: NAJVAŽNIJI RAZLOZI GUBITKA HRASTALUŽNJAKA(Quercus robur L.) IZ SASTOJINA... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 151-158
treba pratiti stanje u sastojini i njegu planirati u godini
kada je potrebna.Voluharice u ovom stadiju malo utječu
na gubitak hrastovih biljaka, dok vegetacija konkurentskih
drvenastih vrsta na taj gubitak jako utječe.


U stadiju koljika najštetniji utjecaj ostvaruje konkurentska
vegetacija. Budući da su visinski prirasti većine
vrsta vrlo izraženi, sastojinu treba obići i provjeriti njezino
stanje barem dva puta tijekom vegetacijskoga razdoblja.
Ako se u ovom stadiju zakasni sa zahvatom
njege sastojine čišćenjem, šteta se više ne može popraviti,
jer preraštena stabla ostaju u zasjeni i ne mogu se
vratiti u dominantnu etažu, te ostaju potištena ili odumi


ru. Zbog toga se iznova naglašava važnost i potreba obilas
ka sastojina na terenu i pravovremenih zahvata u
njima. Ovaj čimbenik jako utječe na gubitak hrastovih
bi ljaka iz sastojina.


Općenito se može reći da je u stadijima mladika i
koljika ključna uloga stručnoga šumarskog kadra, napose
revirnika i lugara. Oni bi trebali nekoliko puta godišnje
obići svaki odsjek mlađi od dvadesetak godina i
pratiti stanje sastojine te pravodobno planiranim i struč no
vođenim zahvatima doprinijeti da omjer vrsta i njihov
položaj u sastojini bude dobar.


ZAKLJUČAK – Conclusion


Štetni čimbenici koji utječu na smanjenje broja hras tovih
biljaka od stadija ponika do stadija koljika brojni
su. Neki su opasni tijekom kratkoga razdoblja, dok drugi
ugrožavaju hrast gotovo neprestano.


Najveća opasnost u stadiju ponika prijeti od hras tove
pepelnice, glodavaca, divljači (divljih svinja) i stagniraju će
površinske vode. Budući da se ponik od prvih triju utjecaja
intenzivno štiti (tretiranjem fungicidom, trovanjem i
ograđivanjem površine), od njih u pravilu ne strada va
mnogo. Od stagnirajuće površinske vode pak, u godini
kada je visoka i posebice dugotrajno prisutna, može stradati
ponik na velikoj površini. Ovaj pro blem nije od struke
dovoljno prepoznat, jer se povre mena izlije vanja vode u
šumskim kompleksima sma traju normalnima. Ona to i
jesu, i na većem dijelu po vršine ne čine štetu. Međutim, u
sastojini u stadiju po nika stagnirajuća voda može uništiti
hrastove biljke na velikoj površini. Zato u slučaju njezine
obilnije pojave treba iskopati kanaliće za njezino odvođenje
s pomladne površine te istodob no osiguravati protočnost
mreže okolnih odvodnih kanala.


Pomladak pod zastorom krošanja stare sastojine najviše
ugrožavaju mišoliki glodavci, a na pojedinim lokacijama
velik problem može predstavljati zeljasta biljka
rukodrž i površinska voda. Pepelnica i divljač također su
opasni, ali manje nego što su bili za ponik. Potreban je
sta lan nadzor stanja na plohi, izlaganje otrovnih mamaca
u cijevi glodavcima, prskanje pepelnice kad se
uoči opasnost, kontrola stanja zaštitne ograde i tragova
divljači te istjerivanje iz plohe (ako se utvrdi da je divljač
ušla), uz sanaciju ograde.Ako se rukodrž pojavi i
ugrozi hrast, tretira ga se čim zazeleni (koncem kalendarske
zime), prije početka hrastove vegetacije s tri litre
herbicida na bazi glifosata po hektaru. Površinska voda
je opasna i ako se pojavi treba je odvesti s plohe. Uzrastu
li šaševi i barska vegetacija gusto i postanu opasni za
hrastove biljke, mora ih se krajem ljeta požeti ili izgaziti
oko hrastića da zimi ne polegnu po njima.


LITERATURA


Nakon uklanjanja stare sastojine dovršnim sijekom
pomladak nastavlja samostalan razvoj. Na njega i dalje
djeluje niz štetnih čimbenika, ali nažalost svijest struke o
potrebi daljnjega intenzivnog praćenja stanja te sastoji ne
nije uvijek dovoljno visoka. Često se smatra da je “najgore
prošlo” i da gubitak hrasta u budućnosti više ne
može biti velik, što je opasna zabluda.Već tijekom sječe
starih stabala dovršnim sijekom i privlačenja izrađenih
sortimenata nastaju štete na hrastovom pomlatku. Da bi
bile što manje, treba razmjeriti i obilježiti iz vozne putove
forvarderima i kontrolirati pridržavaju li ih se, ograničiti
veličinu tovara, posebice na tlima sla bije nosivosti, a
oštećenja tla nakon privlačenja popra viti. Štetan utjecaj
voluharica i konkurentskih drvenastih vrsta može u velikoj
mjeri reducirati broj hrastovih biljaka, pa stanje sastojine
treba pregledavati i tijekom vegetacije i u njezinu
mirovanju.Ako se primijete štete od voluharica treba ih
suzbijati, a nepovoljan utjecaj drvenastih korova spriječiti
pravodobnom njegom. Pojava površinske vode još
uvijek može biti uzrokom propasti mnogih biljaka pa,
ako se uoči njezina pojava, treba omogućiti otjecanje.


U stadijima mladika i koljika konkurentska vegetacija
ostaje gotovo jedini “neprijatelj” hrastu, pa najviše
po zornosti treba obratiti pravodobnim i kvalitetnim nje gama
i čišćenjima, jer ostali utjecaji više nisu značajni.
Zahvate treba provesti kada su potrebni (u slučaju preranoga
zahvata hrastovim se biljkama usporava rast, a
zbog prekasnoga zahvata propadaju).


Zbog svega navedenoga, kao konačni se zaključak
navodi potreba stalnoga stručnog nadzora sastojina i
pravodobnoga reagiranja na primijećene štetne utjecaje.
Ta je skrb uglavnom dobra dok se sastojine nalaze
u fazi obnove, a nakon završetka obnove ona slabi.
Zbog toga bi učestalost nadzora stanja sastojina u stadijima
pomlatka i mladika, a posebice koljika, trebalo
povećati, jer opasnost za hrastove biljke postoji i tada.


– References
Arnup, R.W.1999:The extent, effect and manage-reference to implications for the Clay Belt: a litement
of forestry-related soil disturbance, withrature review. Ontario Ministry of Natural Re