DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 76     <-- 76 -->        PDF

J. Roša: KORACI DO EKOZNAKAZA LJEKOVITO I AROMATIČNO BILJE Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 169-177
Slika 1. Lavanda (Lavandula angustifolia) Slika 2. Stolisnik (Achillea millefolium)
Figure 1(Lavandula angustifoliaMill.) Figure 2(Achillea millefoliumL.)


EKOLOŠKAPROIZVODNJA– Ecological production


Ekološka proizvodnja je poseban sustav održivog
gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhva ća
uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i
prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda,
uklju čujući sve ekološki i društveno opravdane proizvod
no-tehnološke metode. Njena svrha je zaštita
zdrav lja i života ljudi, zaštita prirode i okoliša i zaštita
proizvođača.


Ljekovito i aromatično bilje ima posebno mjesto u
ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Iskorištavanje lje kovitoga
bilja u medicinske svrhe zahtijeva proizvo de
koji nisu onečišćeni pesticidima irazličitim rezidu a ma,te
nisu u vezi s genetski modificiranim organizmima. Za ljekovitim
biljem ne zaostaje ni aromatično bilje. Njego ve
aktivne mirisne tvari primjenjuju se u prehrambenoj industriji,
industriji mirisa i sapuna ili ih ljudi konzumiraju
u svježem stanju. Često iste biljne vrste imaju i ljekovita i
aromatična svojstva, i zbog toga ih je teško odvajati.


Da bi neki proizvod bio potvrđen kao ekološki,
mora ispunjavati sve kriterije propisane posebnim zako
nima navedenim u dodacima. Postupak ishođenja
eko znaka može se podijeliti u nekoliko koraka.


Koraci do ekoznaka zaproizvodnju ljekovitog i aromatičnoga
biljadijele se u dvije kategorije (Pohajda
i dr. 2009).


1. Koraci do ekoznaka za proizvodnju ljekovitog i aromatičnoga
bilja –Steps to the eco- label for production
of therapeutical herbs and aromatic plants.
2. Koraci do ekoznaka za komercijalno sakupljanje ljekovitog
i aromatičnog bilja, ostalog samoniklog bilja i
šumskih plodova –Steps to the eco-label for commercial
collecting of therapeutical herbs and aro matic
plants, other wild plants and forests products.
1.1 Prvi korak do ekoznaka za proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja
The first stepto the eco-label for production oftherapeutical herbs and aromatic plants


Ekološka proizvodnja ljekovitog i aromatičnoga
bilja određena je Zakonom o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda i Pravilnikom


o ekološkoj proizvodnji u uzgoju bilja i proizvodnji
biljnih proizvoda,a dobiveni proizvodi certificiraju se i
nose znak “ekoproizvod”.
Usklađivanjem ekoloških i ekonomskih načela pos toje
održive osnove razvoja tog oblika proizvodnje ljeko
vitog i aromatičnoga bilja. Povećanje ekološke
proizvodnje sirovina i kvalitetnih prerađevina znatno
uključuje ljekovito i aromatično bilje, a navedena načela
odnose se na racionalno iskorištavanje i zaštitu prirodnih
resursa, povećanje zaposlenosti, osiguravanje
izvoza te druge oblike međunarodne suradnje radi povećanja
proizvodnje i poboljšanja kvalitete proizvoda.


Ekološkom proizvodnjom ljekovitog i aromatičnoga
bilja nastoji se održati biološka raznolikost očuvanjem
samoniklih biljnih vrsta, korisnih kukaca, ptica i druge
faune, koja održava stabilnost prirodnih staništa.


Nakon upoznavanja sa zakonskom regulativom
koja regulira ekološku poljoprivrednu proizvodnju i
preradu, potrebno je osigurati odgovarajuće uvjete uzgoja
ljekovitog i aromatičnoga bilja, a proizvodne parcelemoraju
biti udaljene najmanje 50 m od prometnice
opterećenja 100 vozila po satu ili 10 vozila u minuti.
Ako su osigurane živice ili neke druge vrste ograda najniže
visine 1,5 m, udaljenost nasada ljekovitog i aromatičnoga
bilja od prometnice može biti manja, a
najmanje iznositi 20 m.