DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 77     <-- 77 -->        PDF

J. Roša: KORACI DO EKOZNAKAZA LJEKOVITO I AROMATIČNO BILJE Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 169-177
1.2.Dugi korak do ekoznakaza proizvodnjuljekovitog i aromatičnog bilja
The second step to the eco-label for production of therapeutical herbs and aromatic plants


Obavljanje prvog stručnog nadzora širega područja
gdje se biljke sakupljaju ili uzgajaju, osnova je za utvrđivanje
ekološkog proizvoda.


Nadzor ekološke poljoprivredne proizvodnje određen
je Pravilnikom o stručnom nadzoru u ekološkoj
pro izvodnji. Za nadzor u Republici Hrvatskoj ovlašte no
je pet nadzornih stanica.


Izborom jedne od navedenih nadzornih stanica nje ni
djelatnici obavljaju prvi stručni nadzor i izrađuju odgovarajući
zapisnik i izvješće.


Ekološka proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja
uspostavlja se podizanjem novih nasada ljekovitog i aro


matičnog bilja, ili prelaskom s konvencionalne proizvodnje
na ekološku proizvodnju u već postojećim višegodišnjim
nasadima ljekovitog i aromatičnog bilja. U tom
slučaju nadzorna stanica odredit će prijelazno razdoblje,
odnosno preusmjerenje koje može trajati od jedne do tri
godine. Visina troškova stručnog nadzora određena je
Pravilnikom o visini naknade troškova za provedbu
stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom i troškova
utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima.


1.3.Treći korak do ekoznaka za proizvodnjuljekovitog i aromatičnog bilja
The third step to the eco-label for production of therapeutical herbs and aromatic plants


Proizvođač ljekovitog i aromatičnog bilja ponajprije
treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Zakonom o poljoprivredi propisano je ustrojavanje
Upisnika seljačkih gospodarstava ili obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava i Upisnika trgovačkih
društava, zadruga i obrtnika u poljoprivredi. Upis u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava obavljaju uredi
državne uprave pri županijama – službe za gospodarstvo
i njihove ispostave. Nakon upisa u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava, proizvođač ljekovitog i aromatičnog
bilja za upis u Upisnik proizvođača u ekološkoj
proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,
treba podnijeti zahtjevsa zapisnikom nadzorne stanice
za ekološku proizvodnju o obavljenom prvom stručnom
nadzoru.Navedeni zahtjev i zapisnik podnosi se Ministarstvu
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a
ustrojavanje ovog upisnika regulirano je Pravilnikom o
uvjetima i načinu upisa u upisnike ekološke proizvodnje
i prehrambenih proizvoda.


Uz zahtjev za upis u Upisnik prilažu se sljedeći prilozi:1. Rješenje o upisu u registar za pravnu osobu, obrtnica
ili rješenje o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstava;
2. Izvadak iz zemljišne knjige i /ili ugovor o korištenju
zemljišta i/ili izjava vlasnika zemlje o ustupanju
zem ljišta na korištenje kao dokaz o vlasništvu, odnos
no pravu korištenja zemljišta, a za prerađivače
ugovor o korištenju preradbenih kapaciteta;
3. Potvrdu pravne osobe ili izjavu proizvođača da je
upoznat s propisima i pravilima ekološke proizvodnje,
kao oblikom posebnog povjerenja između
proizvođača i potrošača;
4. Zapisnik nadzorne stanice za ekološku proizvodnju
o obavljenom prvom stručnom nadzoru;
5. Državni biljeg u iznosu 70,00 kuna.
Prilozi se podnose u izvorniku, prijepisu ili preslici.
1.4. Četvrti korak do ekoznaka za proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja
The fourth step to the eco-label for production of therapeutical herbs and aromatic plants


Ekološka proizvodnja na poljoprivrednom gospodarstvu
podliježe stručnom nadzoru u svim dijelovima
proizvodnje, i to prema Pravilniku o ekološkoj proizvodnji
u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda.


Prema Pravilniku o preradi u ekološkoj proizvodnji
i upreradi ekoloških proiz voda namijenjenih ljudskoj i
životinjskoj prehrani, upotrebljavaju se pomoćne tvari i
ostali proizvodi nepoljoprivrednoga podrijetla te proizvodi
poljoprivrednoga podrijetla koji nisu ekološki
proizvedeni, a obuhvaćaju sastojke, aditive i pomoćne
tvari koje je dopušteno rabiti u preradi namirnica, osim
za vino, a sastoje se od jednog ili više sastojaka biljnoga
podrijetla i primijenjuju se sukladno važećim propisima
o proizvodnji namirnica.


Ekološki proizvod mora biti propisano označenda
se ne bi pomiješao ili zamijenio s drugim (konvencionalnim)
proizvodom.


Proizvođač ljekovitog i aromatičnog bilja dužan je
voditi zapise o proizvodnji i knjigovodstvo temeljeno na
upisima i/ili potvrdama na osnovi kojih nadzorna stanica
može provjeravati podrijetlo, vrstu i količinu svih kupljenih
i rabljenih materijala te njihovu uporabu.


Nakon svakog obavljenog stručnog nadzora,nad zor na
stanica mora dostaviti izvješće pravnoj osobi za proved
bu postupka potvrđivanja, a godišnje izvješće
Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.