DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 80     <-- 80 -->        PDF

J. Roša: KORACI DO EKOZNAKAZA LJEKOVITO I AROMATIČNO BILJE Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 169-177
2.2. Drugikorak do ekoznaka za komercijalno sakupljanje ljekovitog i aromatičnog
bilja, ostalog samoniklog bilja i šumskih plodova
The second step to the eco-label for commercial collecting of therapeutical herbs and
aromatic plants, other wild plants and forests products


Nakon izbora područja za sakupljanje ljekovitog i
aromatičnog bilja te šumskih plodova i dobivanja suglasnosti
za sakupljanje od vlasnika zemljišta ili ovlaštenika,
potrebno je kontaktirati s jednom od nadzornih
stanica koja će utvrditi odgovara li to područje uvjetima
koje je potrebno zadovoljiti da bi sakupljeni plodovi
mogli dobitiekoznak.


Ljekovito i aromatično bilje te sakupljeni šumski
plodovi prema Zakonu o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda mogu biti njen dio.
Nadzorna stanica će u tom slučaju utvrditi odgovara li
područje s kojega se skuplja bilje uvjetima za ekološku
proizvodnju.Tada vrijedi isti uvjet kao i za utvrđivanje


proizvodnih površina za ekološki uzgoj ljekovitog i aromatičnog
bilja. Područja s kojih se skuplja ljekovito i
aromatično bilje trebaju biti udaljena najmanje 50 m od
prometnice opterećenja 100 vozila na sat ili 10 vozila u
minuti.Ako postoje živice ili neke druge vrste ograda
naj niže 1,5 m visine, udaljenost područja s kojega se
skup lja navedeno bilje od prometnice može biti manja,
najmanje 20 m.Također je potrebno osigurati potvrdu
od vlasnika ili ovlaštenika da područje nije tretirano kemijskim
sredstvima u posljednje tri godine.


Ako su propisani uvjeti zadovoljeni, skupljano ljekovito
i aromatično bilje te šumski plodovi moći će dobiti
ekoznak.


2.3.Treći korak do ekoznakaza komercijalno sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja,
ostalog samoniklog bilja i šumskih plodova
The third step to the eco-label for commercial collecting of therapeutical herbs and
aromatic plants, other wild plants and forests products


Za pravilno sakupljanje ljekovitog i aromatičnog namjeravamo sakupljati na popisu zaštićenih i strogo
bilja te šumskih plodova, prema Zakonu o zaštiti pri-zaštićenih biljnih vrsta.
rode vrlo je važno utvrditi nalaze li se biljne vrste koje


2.4.Četvrti korak do ekoznakaza komercijalno sakupljanje ljekovitog i aromatičnog
bilja, ostalog samoniklog bilja i šumskih plodova
The fourth step to the eco-label for commercial collecting of therapeutical herbs and
aromatic plants, other wild plants and forests products


Za postupak sakupljanja zaštićenog samoniklog i
aromatičnog bilja potrebno je dobiti odgovarajuće dopu
štenje koje odgovarajućim rješenjem izdaje Mini-
star stvo kulture, Uprava za zaštitu prirode. Dozvola se
može dobiti samo za lokacije na kojima nisu ugrožene
biljne vrste koje namjeravamo sakupljati.


Zahtjev za sakupljanje samoniklih biljaka treba sadržavati:1. podatke o podnositelju zahtjeva
2. hrvatske i latinske nazive biljnih vrsta
3. nazive dijelova samoniklih biljaka
4. količinu koja se želi sakupljati
5. područje sakupljanja
6. način i pribor sakupljanja
7. namjena sakupljenog bilja
Podnositelj zahtjeva za pribavljanje dopuštenja
dužan je uz zahtjev priložiti:


– dokaz o registriranoj djelatnosti za skupljanje samoniklih
biljaka radi prerade, trgovine i drugoga prometa,
odnosno o upisu u javni upisnik za pravne
osobe, obrtnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva
ili seljačka kućanstva;
– dokaz o vlasništvu zemljišta ili prethodnu suglasnost
vlasnika zemljišta ili ovlaštenika prava na prirodnom
dobrima.
Zahtjevu za skupljanje samoniklih biljaka prilažu se
državni biljezi u vrijednosti 70,00 kuna.


U nacionalnim parkovima, kao i u strogim i posebnim
rezervatima,zabranjeno je sakupljanje svih bi ljnih
vrsta, sakupljanje samoniklog ljekovitog i aromatičnoga
bilja te šumskih plodova.


U parkovima prirode dopušteno je sakupljanje svih
biljnih vrsta, sakupljanje samoniklog ljekovitog i aromatičnog
bilja te šumskih plodova,uz prethodnu suglasnost
javnih ustanova koje upravljaju tim zaštićenim
područjima.