DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 10     <-- 10 -->        PDF

J. Vukelić, A.Alegro, V. Šegota:ALTIMONTANSKO - SUBALPSKASMREKOVAŠUMAS OBRUBLJENIM ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 211-228
Velebitu objavljuju 8 fitocenoloških snimaka predalpske
smrekove šume, pri čemu se u posljednjem radu raniji na ziv
Piceetum subalpinumzamijenjuje nazivom Lis te ro-
Piceetum abietis. Taj je naziv bez kritičkoga osvrta i
po trebne analize preuzet iz Fukarekova rada o šumskoj ve getaciji
Nacionalnoga parka Sutjeska (Fukarek1969).


U međuvremenu Trinajstić(1970) negira azonalni
karakter smrekovih šuma velebitske vršne zone
(iznad 1400 m) i ističe da se radi o klimatskozonskoj zajednici,
što je oprečno dotadašnjim shvaćanjima karaktera
i uloge smreke u šumskoj vegetaciji hrvatskih
dinarskih planina. U drugom člankuBertović(1975)
u subalpskom pojasu zavižanskoga skupa ustanovljuje
novu asocijacijuCalamagrosti(o)variae-Piceetum, ističući
njezinu samostalnost i razlike od Horvatove asocijacije
Piceetum subalpinum croaticum. Budući da
Bertovićev naziv nije validan (homonim ranije opisanoj


asocijaciji Calamagrostio variae-PiceetumSchwaingruber
1972 iz Švicarske), Trinajstićje(1995) asocijaciju
preimenovao u Clematido alpinae-Piceetum,
no u njezinu opsegu uz Bertovićevu obuhvaća i Horvatovu
asocijacijuPiceetum subalpinum. Tako novoimenovanu
asocijaciju navodi kao jedinstvenu za cijelu
Hr vatsku (Trinajstić1995, 2008), ali bez svih potrebnih
podataka koji izlaze iz primjene međunarodnoga
kodeksa fitocenološke nomenklature (Weber,
Moraveci Theurillat2000). Zbog nevažećega
imena zajednicaCalamagrostiovariae-Piceetumu daljem
je tekstu označena navodnicima.


Ovaj uvod pokazuje da je potrebno istražiti i definirati
subalpske smrekove šume u Hrvatskoj, međusobno
ih usporediti (Gorski kotar –Velebit) i usporediti sa susjednim
dinarskim područjima, ali i s predalpsko-alpskim
prostorom Slovenije iAustrije.


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA I METODE RADA– Research area and methods of research


Fitocenološko istraživanje altimontansko - subalps kih
smrekovih šuma sjevernogaVelebita provedeno je u
području Zavižana, Loma, Lubenovca i Katalinca.To je
tipično područje kontinentalnih padina dinarskoga krša,
nadmorskih visina od 1200 do 1600 metara. Prevladavaju
vapnenačke stijene koje su površinski mnogo manje
izražene u odnosu na grebene i područje Hajdučkih i Rožanskih
kukova iznad njih. U 2009. godini snimljeno je
dvanaest lokaliteta. U istraživanjima je primijenjena metoda
ciriško-monpelješke fitocenološke škole sa šestostupanjskom
skalom, a snimci su prikazani u analitičkoj
tablici (tablica I) s potrebnim općim podacima. Florni je
sastav razvrstan po socijalnoj pripadnosti vrsta, nomenklatura
biljaka usklađena je prema bazi podatakaFlora
Croatica(Nikolić2008), a mahovina premaKoperskomui
dr.(2000).


U 2. tablici sintetski je uspoređena novoutvrđena
smrekova asocijacija s obrubljenim gladcem s ostalim
subalpskim smrekovim šumama Hrvatske i susjednih
područja, od predalpskoga područja do središnjih Di narida.
U 1. i 2. stupcu unesene su dvije asocijacije iz Slovenije
(Zupančič 1999). Prva je značajna zonalna
asocijacija predalpskoga i alpskoga fitogeografskoga
područja Slovenije i južneAustrije (Adenostylo glabrae-
Piceetum M. Wraber ex Zukrigl 1973 corr. Zupančič
1999), a obuhvaća sastojine koje jeZupančič1976.


godine imenovao kao Piceetum subalpinum. Druga je
zajednica iz subalpskoga pojasa dinarskoga fitogeo grafskoga
područja Slovenije na karbonatnoj podlozi
(Lonicero caeruleae-Piceetum), prvobitno imenovana
Piceetum dinaricum montanumZupančič1976.


Potom su u dva stupca prikazani u uvodu navedeni
Horvatovi sintetski snimci asocijacijePicetum subalpinum
croaticum, uglavnom iz zapadne Hrvatske (3. stupac
iz Cestar 1964, 4. stupac iz Horvat, Glavač i
Ellenberg 1974). U 5. stupcu predstavljeno je 6 Bertovićevih
(1975) snimaka asocijacije “Calamagrostio variae-
Piceetum” iz zavižanskoga skupa, a u 6. stupcu 12
snimaka istraživane asocijacije Laserpitio krapfii-Piceetum.
Stupci 7–9 prikazuju subalpske smrekove
šume u Bosni i Hercegovini, pri čemu su dvije asocijacije
(stupac 7Sorbo-PiceetumFukarek 1964, stupac 8
Piceetum/illyricum/subalpinumHorvat 1950listeretosumethomogynetosumFukarek
1969) preuzete iz Zupančičeve
analize (1990), a stupac 9 donosi sedam
snimaka sVlašića (Lakušići dr.1982).


Budućidaistraživanazajednicaočekivanopokazuje
najvećesličnostisvelebitskomasocijacijom
“Calamagrostiovariae-Piceetum”, onesuistatistički
uspo ređene.PrimijenjenisubazapodatakaTurbovegi
programskipaketSyn-tax(Podani2001).


REZULTATI ISTRAŽIVANJAI RASPRAVA– Research results and discussion


a) Sinekološki uvjeti


Horvatov opis pretplaninske smrekove šuma u Hrvatskoj
(1950, 1962) samo djelomice odgovara istraživanoj
zajednici sjevernoga Velebita. Ona je pretežno
razvijena na strmim, sjevernim, hladnim i zatvorenim
padinama prema vrtačama i dolinama, u uvjetima visokoga
i dugotrajnoga snijega na visinama između 1200 i


1600 m. Za njezin je pridolazak presudna mikroklima
modificirana ponajprije reljefom, nadmorskom visinom
i ostalim geomorfološkim čimbenicima (Cindrić
1973). Makroklimatske značajke subalpskoga po jasa
sjevernoga Velebita pokazuju prosječnu godišnju temperaturu
3,5 °C, a prosječnu godišnju količinu obo rina
1898 mm (meteorološka postaja Vučjak, razdo blje