DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 104     <-- 104 -->        PDF

L’ ITALIA FORESTALE E MONTANA


(časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima-izdanje
Akademije šumarskih znanosti – Firenze)


Iz broja 1 siječanj-veljača 2010. godine izdvajamo:


Grupa autora:Gospodarenje prirodnim i polu pri rodnim
površinama uz tok rijeke Arno


Zaštita vlažnih područja, koja se na međunarodnoj
razini smatraju najbogatijim i biološki najraznolikijim
sta ništem biljnog i životinjskog svijeta, postala je neupitna
primarna zadaća. Mnoge zemlje potpisale su
me đunarodne dogovore i konvencije za očuvanje tih
zona, s istom važnošću kojom se zaštićuju razna kultur na
nasljeđa.


Obalna područja su zemljani sustavi redovito pod
utje cajem vode iz riječnog toka. Oni imaju važnu ekološko-
prostornu ulogu, jer tvore prijelaz vodnog područja
prema kopnenom. Obalna područja doprinose izgledu
okružja, te stvaraju povoljne uvjete za odmor i rekreaciju.
To su područja koja obilježavaju snažni energetski
režimi, heterogenost staništa i multidimenzionalni ekološki
procesi.Iz toga proizlazi da su ta područja, a posebice
njihova biološka komponenta, objekt posebne brige
pažljivog planiranja održivog gospodarenja. Posebna
važnost ovih sustava je kapacitet utjecaja na kvalitetu
vode filtriranjem krutih tvari i ostalih zagađivača raznog
porijekla.Radi planiranja gospodarenja obalnim područjima
s različitim karakteristikama vegetacije i pod
utjecajem mnogih čimbenika, treba uzeti u obzir kompleksnost
toga sustava. Iz tih razloga gospodarenje
obalnom šumskom vegetacijom treba biti oprezno. Po
postojećim regionalnim propisima specifično gospodarenje
pri mjenjuje se na pojasu od 10 m obale rijeke, jezera
bara i laguna.


U provinciji Firenca, gospodarenje obalom rijeke
Arno zasniva se na osiguranju sigurnog protoka vode, s
intenzivnom sječom vegetacije radi izravnanja toka, te
uklanjanje otoka i pješčanih nakupina. Za regionalnu
administraciju često je problem odrediti pojas koji pripa
da vodenom toku, te planiranje adekvatnog gospodare
nja koje bi jamčilo održivu ekologiju i očuvalo
vrijednost tog specifičnog ekosustava.


Provincija Firenca u suradnji sa Sveučilištem Firen ce
i Odjelom za ekonomiju, inženjerstvo i poljoprivredno-
šumarsku znanost, predložili su metodologiju za
gospodarenje ovim područjima, koji bi trebao u budućnosti
ostati Park rijekeArno. Dužina tog parka iznosila
bi 61 km duž rijeke, s vrlo različitim obilježjima.


Teritorij Parka dijeli se na Zonu Ai Zonu B. ZonaA
(22 %) je državno vlasništvo, a Zona B (78 %) privatno
vlasništvo. ZonomA gospodari provincija Firence i pred ložene
mjere gospodarenja odnose se na to područje.


Zbog kvalitetnog obilježavanja uporabe tla i šum skih
zajednica uz tok rijekeArno, načinjene su mape u


omje ru 1:100000 sa specifičnom nomenklaturom tipo va
šume i uporabe tla. Označeno je 6 kategorija podijeljenih
na više dijelova, od kojih 9 ima šumsko obilježje.


Kartografski radovi zasnivaju se na fotointerpretaciji
(GIS-digitalne fotografije u boji) učinjenoj 2000.
godine. Podaci su obrađeni i provjereni pomoću GPS-a.
Konačni kartografski elaborat je napravljen u omjeru
1:1000.


Unutar jednog prostranog i raznolikog područja sa
šumskom vegetacijom postavljeno je 7 pokusnih ploha
ukupne površine 33,71 ha ili 3,5 % zone proučavanja, na
kojima su izvršene sve dendrometrijske izmjere. Za
svaku plohu dan je opis vegetacije i ostale karakteristike.


Zbog određivanja prostorne vrijednosti izabrana su
4 tematska indeksa:


–indeks “riječne funkcionalnosti” za ekološko pejzaž
nuvrijednost,
–indeks “ornitološke vrijednosti” za ekološko faunističku
vrijednost,
–indeks “rekreativne i socijalne funkcionalnosti”,
zbog socijalne rekreativne vrijednosti i
–indeks “hidraulične” vrijednosti za zahtjeve i propise
vodnog gospodarstva.
Ustanovljenje indeksa obavljeno je za obje obale na
31 dionici dužine oko 2 km svaka.
Prioritet se uvijek daje zahtjevima sigurnosti i zaš ti te
toka, a zatim svim ostalim čimbenicima. Na obalnim
područjima nalazi se razna šumska vegetacija, a najvi še
zastupljene vrste su: bijela topola, crna topola, bag rem,
razne vrbe i obična borovica.


U zaključcima članka predviđeni su uzgojni zahvati
za šumsku vegetaciju uz tok rijekeArno:


–za hidrofilne vrste: eliminacija mrtvih i srušenih
stabala koja mogu biti smetnja protoku vode, prore da
panjača smanjenjem broja izbojaka iz panja, očuvanje
velikih stabala dovoljno udaljenih od korita
rijeke i zaštita jezgra obnove na mjestima gdje je
ona reducirana,
–za bagrem: zadržavati stabla u zasjeni, prstenovanje
stabala ili visoka sječa na panju,
–za površine obrasle hrastovima, ostalim listačama i
četinjačama: preborna sječa radi osiguranja prirodnog
pomlađivanja.
S obzirom na važnost ovih oaza biološke raznolikosti,
ali istodobno zbog velike ranjivosti radi blizine urba nih
područja, ova metodologija na transparentan na čin daje
smjernice za održivo gospodarenje ovim ekosustavima.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 105     <-- 105 -->        PDF

Raffaele Cavalli,Matteo Tondello,Luca Zucco
liBergomi:Štete od ratnih događanja u šu-
ma ma “Visoravni 7 općina” (Vicenza)


Ratne operacije za vrijeme I. Svjetskog rata su nemilosrdno
zahvatile sjeveroistočni dio Italije, a poslije
bitke kod Caporetta (Kobarid) 1917. g. proširili su se
to kom rijeke Piave sve do njenog ušća. Ipak, borbe su i
dalje trajale u alpskom i prealpskom području. Ratna
događanja ne samo da su poremetila socijalno i ekonomsko
stanje, razorivši naseljena mjesta i uzrokovali
raseljavanje, već su učinila ogromne štete na ambijentalnim
resursima: pašnjacima, poljima i šumama.


Šume su pretrpjele štete prouzrokovane djelovanjem
oružja i korištenjem u logističke svrhe. Drugi tip
štete najviše su pretrpjela stabla srednjih dimenzija,
prikladna za transport i u blizini mjesta događanja. Rijetka
su stabla uspjela preživjeti, ali je njihovo stanje
bilo loše radi velikih oštećenja i prisutnosti šplitera (gelera)
i granata, te utjecaja otrovnih plinova kojima su
bile punjene neke granate. Prorijeđene krošnje, mnogobrojni
sušci i oštećena stabla najčešće su poslije morala
biti posječena golom sječom. Jasno je, da je takvo stanje
pogodovalo širenju raznih štetnika, posebice potkornjaka.
Obnova šuma na većini površina vršena je
sadnjom smreke, tek na manjim površinama gdje je
ostao aktivni sloj tla uspjela je prirodna obnova.


Posljedice šteta koje je prouzročilo vatreno oruž je
vidljivo je i danas u deblima stabala.To predstavlja veliki
problem, koji utječe na mogućnost prodaje drveta i
uvjetuje njegovo iskorištenje.


Na licitacijama drveta koje potječe iz zona gdje su
ratna događanja bila intenzivna i trajala dugo, a gdje su
stabla nastavila rasti veliko je učešće sortimenata, koja
sadrže metalne krhotine. Javna poduzeća, vlasnici takve
sirovine nastoje odrediti početne cijene na licitaciji, adekvatno
stvarnoj vrijednosti robe. Na oborenim i okoranim
stablima (posebno kod jele), mogu se pronaći crno plavkaste
koloracije koje odaju prisutnost metala.Ti se trupci
mogu škartirati ako imaju teška oštećenja.Ali na taj način
nije moguće izdvojiti sve oštećene trupce, te obično prodavač
daje popust na cijenu od 10 % vrijednosti.


Neke šumske uprave koriste metalne detektore, kojima
se na mjestu obaranja stabala može ustanoviti
metal u deblu, pa se kupcu jamči ispravnost sortimenata
bez odbitaka cijene, ali uz nadoknadu eventualne
štete na strojevima.


Najgora je situacija kada su metalni predmeti samo
u nekim stablima koja su preživjela ratna zbivanja, a
koja su korištena kao nosači telefonskih linija i sl., pa je
teško primijetiti oštećenja.


Štete koje se događaju na pilama ovise o:


–materijalu od kojega je sastavljeno strano tijelo,
–dimenziji stranog tijela i
–brzini trake pile s kojom je udareno strano tijelo.
Ako se radi o olovnim, mjedenim ili bakrenim projektilima
ili dijelovima granata, pila ne trpi oštećenja,
već ih prereže bez problema. Potpuno je druga stvar
kada se radi o željezu, čeliku ili lijevanom željezu (gus),
u obliku čavala, željeznih nosača ili gelera artiljerije.


Dimenzije stranih tijela osobito su važne kada se
radi o tvrdom materijalu stranih tijela, koji čine velike
štete na pilnoj traci. Na kraju, kod velikih brzina tračnih
pila štete su značajne.


Na “visoravni 7 komuna” gdje su se borbe vodile sve
četiri godine I. Svjetskog rata, 35 % vegetacije je uništeno,
50 % oštećeno i 15 % bez oštećenja. Minobacači i
topovi su bili ogromnih kalibara (420 mm, 381 mm zvani
Barbara, 305 mm i sl.) pa su količine šrapnela bile velike.


Vršena su istraživanja na uzorku od 530 stabala pomoću
metal detektora Fischer model impulse. Od


33


ukupne mase od 638 msortimenata, 94 mbila su sa
metalnim tijelima i praktički problematična za uporabu.
Ukupno utrošeno vrijeme za ustanovljenje stranih
tijela je 20 sati, što uz 20 €/sat daje ukupni trošak od
400 €. Uz gubitak mase od 94 kubika, ukupni troškovi
iznosili su 2556 €, što je omogućilo normalnu prodaju
trupaca i spriječilo štete prilikom pilanja.


Francesco Carbone,Serena Savelli, Tonino
To rrigiani:Analiza javnih troškova za šume regije
Lazio(nastavak iz prošlog broja)


Nakon obilnih investicija u razdoblju od 1950. do
1970. godine, kada je pošumljeno preko 1,3 milijuna ha
površine, vlastita sredstva i sredstva države značajno su
reducirana. Od 2000. godine ipak su aktivirani novi izvori
financiranja koji proizlaze iz APQ (prijedlog okvirnog
programa), a namijenjeni su za inicijative poboljšanja prirodnih
resursa, što uključuje i šumski sektor.


Kao i ostale regije, Lazio je ostvario sredstva od Ministarstva
za ekonomski razvoj, s namjenom pobolj šanja
i zaštite “osjetljivih ruralnih područja”. To su
značajna sredstva za održivi razvoj u zaštićenim područjima.


APQ predviđa javni trošak od 21,5 milijuna€iz nekoliko
izvora za važne akcije od čega se na sektor šumarstva
odnosi 3,38 milijuna € za: Program Natura 2000
i zaštita i valoriziranje šumskih resursa.


Prioritetne intervencije su:


–realizacija rasadnika za autohtone vrste,
–program certifikacije regionalnih šumskih sustava,
–saniranje opožarenih površina,
–intervencije na smanjenju ekološkog i hidrogeološkog
rizika,
–racionalizacija pašnjačkih površina,
–valorizacija turističkih ciljeva i
–realizacija energetskih stanica za manje ruralne centre
i strukture općeg interesa.


ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 106     <-- 106 -->        PDF

Ova sredstva odobrena su za trogodišnje razdoblje
(2005–2007).


Od ukupno odobrenih sredstava od 3,38 milijuna €,
iskorišteno je 2,41 miljun ili 71,44 %. Nisu realizirani
programi energetskog razvoja i certifikacija šuma.


Osim ovih sredstava na osnovi regionalnog zakona
od 1.siječnja 2001. g. odobreno je 1,5 milijuna € za
sljedeće zahvate:


–konverzija starih panjača crnike u visoki uzgoj,
–ekološki razvoj i uzgojni zahvati u obalnom području,

–uređivački radovi u obalnom području i
–izrada protupožarnih pruga.
Ivna Bućan,prof.


PRIKAZ KNJIGE “BIBLIJSKI VRT


Krajem 2009. godine iz tiska je izašla knjiga profesorice
IvneBućan,“Biblijski vrt svetišta Gospe Stomorije”.
Autorica nam je poznata kao umirovljena


Korištenje ovih sredstava je u potpunosti zakazalo,
tako da je ostao neiskorišten 1 milijun € ili 65 %.


Na temelju statističkih podataka (ISTAT, 2001) u
proteklom razdoblju je za sektor šumarstva u Laziju
odobreno 252 €/ha ili za ukupnu površinu od 261443 ha
šuma iznos od 65 milijuna €, od čega je realizirano
svega 40 milijuna € (61 %) ili 153 €/ha.


Lošu koordinaciju, koja je rezultirala slabim korištenjem
odobrenih sredstava u razdoblju od 2000–2006.
godine autori vide u birokratskoj sporosti, koja je uzrokovala
kašnjenje radova, smanjivši tako raspoloživo vrijeme
za njihovu realizaciju.


Frane Grospić


SVETIŠTA GOSPE STOMORIJE”


škol skih vrtova Republike Hrvatske. Autorica je knjige
Školski botanički vrt i više drugih publikacija. Za svoj
rad dobila je brojne nagrade i priznanja.


profesorica biologije u Osnovnoj školi “Ostrog” u
Kaštel Lukšiću, gdje je utemeljila i vodila prvi Školski
botanički vrt u Hrvatskoj, jedan od najbogatijih mediteranskih
vrtova na našoj obali. Godine 1991. utemeljila
je i dugo vodila ekološku udrugu Lijepa naša
Kaštela. Od 1995. godine savjetnica je i prva predsjednica
Prosudbenog povjerenstva za izbor najljepših


Slika 2. Papina maslina


Biblijski vrt svetišta Gospe Stomorije utemeljen je


27.rujna 1998. godine u čast dolaska pape Ivana Pavla
II u Hrvatsku, a idejna začetnica toga vrta također je gospođa
Ivna Bućan.Vrt se nalazi u Kaštelanskom polju,
u podnožju Kozjaka, adonjegasedolazimakadamskim
putomkojivodiodmagistralnecesteuKaštelNovom.
U knjizi autorica detaljno, na 245 stranica govori o nastanku
vrta, značajkama prirodnog okruženja vrta, Bibliji
i biblijskim biljkama, svetištu Gospe Stomorije,
kao i brojnim sadržajima u vrtu. Knjiga je podijeljena
na četiri dijela: Stazama i puteljcima po Biblijskom
vrtu, Biblijske biljke, Griža – vrt autohtone flore i vegetacije
Kozjaka i Ljetopis Udruge Biblijski vrt Stomorija
u riječi i slici (1998–2008).
U poglavlju Stazama i puteljcima po Biblijskom
vrtu autorica nas vodi kroz vrt, ukupne površine oko


2


12.000m. Na ulazu u svetište i Biblijski vrt nalazi se
Slika 1. Naslovnica knjige