DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 112     <-- 112 -->        PDF

IZ HRVATSKOGAŠUMARSKOGADRUŠTVA
FROM THE CROATIAN FORESTRYASSOCIATION
ZAPISNIK 114. REDOVITE IZBORNE SJEDNICE SKUPŠTINE
HRVATSKOGAŠUMARSKOGADRUŠTVA


Ad. 1


114.Redovita izborna sjednica skupštine Hrvatskoga
šumarskoga društva, održana je 16. lipnja 2010. godine u
dvorani Novinarskog doma, Perkovčeva 2 u Zagrebu, s
početkom u 10 sati. U nazočnosti 150 gostiju i delegata,
Skupštinu je otvorio predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar
Jur jević, pozdravivši uvažene goste i delegate, a poseb no,
državnog tajnika Ministarstva regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnog gospodarstva, Hermana Sušnika,
dipl. ing. šum., predsjednika Uprave Hrvatskih šuma
d.o.o., Darka Vuletića, dipl. ing. šum. sa suradnicima,
Damira Felaka, dipl. ing., predsjednika Hrvatske komora
inženjera šumarstva i drvne tehnologije, ravnateljicu Hrvatskog
šumarskog instituta Jastrebarsko, dr. sc. Dijanu
Vuletić, akademika Slavka Matića, predsjednika Akademije
šumarskih znanosti, SuzanuTrninić, dipl. ing. šum.,
ravnateljicu Šumarske savjetodavne službe, prof. dr. sc.
Paulu Durbešić, goste iz Hrvatskog šumarskog društva,
Mostar na čelu s predsjednikom Franjom Kljajom, dipl.
ing. šum., te predstavnike javnog informiranja. Ujedno
je prenio pozdrave našeg šumara saborskog zastupnika
Vlatka Podnara, koji nažalost nije mogao nazočiti Skupš
tini. Ustvrdivši kvorum, jer je od 102 delegata nazočno
njih 95, predsjednik mr. sc. Jurjević predložio je da se otpočne
s radom kako slijedi:
a)usvajanje Dnevnog reda.
Dnevni red:


1.OtvaranjeSkupštine
a)Prihvaćanje dnevnoga reda
b)Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine.
2.Izborradnih tijela Skupštine:
a)Radnog predsjedništva (predsjednik + 2 člana)
b)Zapisničara
c)Ovjerovitelja zapisnika (2 člana)
d)Verifikacijsko-kandidacijskog izbornog
povjerenstva (3 člana)
e)Povjerenstva za zaključke (3 člana).


3.Izvješćeo radu i poslovanju u prethodnoj godini
te u proteklom mandatnom razdoblju:
a)Izvješće predsjednika
b)Izvješće glavnog urednika Šumarskog lista
c)Izvješće Nadzornog odbora.
4.Aktualnaproblematika.
5.Raspravapo izvješćima i zaključci.
6.Verifikacijaprograma rada i financijskog plana
za 2010. godinu.
7.Razrješnicadosadašnjem Upravnom i
Nadzornom odboru.
8.Prijedlogverifikacijsko–kandidacijskog izbornog
povjerenstva:
a)verifikacija kandidata za Upravni odbor HŠD-a
b)Izbor kandidata za predsjedništvo (predsjednik,
dva dopredsjednika) i Nadzorni odbor (predsjednik,
dva člana i zamjenik člana) HŠD-a.


9.Izborpredstavnika HŠD-a u Skupštinu
Hrvatskoga inženjerskog saveza (HIS-a).
10.Slobodnariječ.
h


Novinarski dom 12, Stručna tema: Inventarizacija


šuma u Hrvatskoj, izlagač prof. dr. sc. Juro Čavlović.


Šumarski dom 1330h, Otvaranje izložbe slika Zden ka


Krulića, glazbeni recital,


Isti je jednoglasno usvojen.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 113     <-- 113 -->        PDF

b)usvajanje Poslovnika u radu Skupštine. Poslovnik
je pravovremeno dan na uvid delegatima. Isti je
jednoglasno usvojen


Kako je prema članku 35. Statuta HŠD-a glasovanje
na Skupštini javno, ukoliko se ne donese drukčija odlu ka,
pozvao je delegate da se izjasne o načinu glasovanja.
Jednoglasno je usvojeno javno glasovanje.


Ad. 2


a)U Radno predsjedništvo predloženi su: Dragomir
Pfeifer, dipl. ing., predsjednik te Marina Mamić, dipl.
ing. i Damir Miškulin, dipl. ing., članovi.


b)Za zapisničara predložen je tajnik HŠD-a Damir
Delač, dipl. ing.


c)Za ovjerovitelje zapisnika (2 člana) predloženi
su: JolandaVincelj, dipl. ing. i izv. prof. dr. sc. Josip
Mar galetić


d)Za verifikacijsko-kandidacijskog izborno povjerenstva
(3 člana), predloženi su: Zvonko Rožić, dipl
ing., predsjednik, teArianaTelar, dipl. ing. i Željko Gubi
jan, dipl. ing., članovi


e)U povjerenstvo za zaključke (3 člana) predloženi
su: dr. sc. Miroslav Harapin, dr. sc Joso Gračan i mr. sc.
Josip Skenderović.


Nakon što su svi predloženi jednoglasno potvrđeni
radno predsjedništvo zauzelo je svoja mjesta za radnim
stolom.


Prije prelaska na ostale točke Dnevnoga reda predsjednik
mr. sc. Jurjević pozvao je goste koji žele pozdraviti
skup.


Nazočnima se prvo obratio predsjednik Hrvatske
komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije Damir
Felak, dipl. ing. Zahvalio je HŠD-u i predsjedniku Jurjeviću
na uspješnom dosadašnjem radu i suradnji s Komorom.
Pozvao je sve šumare da se aktivnije uključuju
u sve sfere društvenog života, kako bi što više šumara
bilo na istaknutim funkcijama javnog i političkog života,
a sve u cilju zaštite interesa šumarske struke. Očekujući
daljnju uspješnu suradnju HŠD-a i HKIŠDT,
zaželio je Skupštini uspješan rad.


DarkoVuletić, dipl. ing., predsjednik Uprave Hrvatskih
šuma d.o.o. napomenuo je kako Hrvatske šume


d.o.o.unatoč općoj recesiji i teškoj ekonomskoj situaciji,
odolijevaju svim izazovima. I u ovim okolnostima Hrvatske
šume pokazale su svoju snagu, međutim, izašli su
na vidjelo i neki problemi koje svi zajedno moramo rješavati.
Govoreći o danas aktualnom pritisku za smanjenjem
izdvajanja za OKFŠ, istakao je zalaganje HŠD-a,
kao i cijele šumarske struke, za očuvanjem ovih, za šu me
neophodnih financijskih sredstava. Čestitao je predsjedniku
mr. sc. Jurjeviću na uspješnom radu.
Državni tajnik MRRŠVG Herman Sušnik, dipl. ing.,
pozdravivši skup, zahvalio je Šumarskom društvu na uspješnom
radu i nastavku dugogodišnje tradicije zalaga


nja za dobrobit šumarske struke. Ova današnja teška
ekonomska situacija rezultirala je programom ekonomskog
oporavka vlade RH u koji se svi moramo uključiti.
Šumarstvo je dobilo zadatak smanjiti izdvajanja za
OKFŠ-a. Prijedlog za saborsku proceduru je smanjenje
izdvajanja za 25 %, tj. s 0,070 % na 0.0525 %. U današnjim
okolnostima kada se vode rasprave i o ukidanju
OKFŠ-a, kao parafiskalnog nameta, bitno je zadržati ga
makar i u smanjenom obliku. Sam naplaćeni iznos ovisan
je o ukupnim gospodarskim kretanjima i ne mora
značiti apsolutno 25 postotno smanjenje naplaćenih
sredstava. Nada se kako to neće utjecati na izvršenje šumarskih
radova. Govoreći o odnosu šumarstva i drvne
industrije istaknuo je kako i nadalje postoji problem velikih
nenaplaćenih dugovanja. Zadnji pokazatelji rezultata
drvne industrije imaju pozitivan trend i više je
namještaja izvezeno nego što ga je uvezeno. Nada se da
će to utjecati na likvidnost drvne industrije i da će se poboljšati
naplata Hrvatskim šumama d.o.o.Veliki posao
napravljen je završetkom prve Inventarizacije šuma u
Hrvatskoj, koja je i stručna tema današnje Skupštine, a
čiji podaci će svakako biti od koristi u šumarskom okruženju.
Preporučivši više optimizma u svakidašnjem radu
zaželio je uspješan rad Skupštine.


Ad. 3.


Pošto je Dragomir Pfeifer, dipl. ing. preuzeo predsjedavanje
Skupštine pozvao je predsjednika HŠD-a
mr. sc. Jurjevića da podnese izvješće o radu i poslovanju
u prethodnoj godini te u proteklom mandatnom razdoblju.


a) Izvješće predsjednika HŠD-a prenosimo u cijelosti.
Poštovane dame i gospodo, kolegice i kolege,
Hrvatsko šumarsko društvo, udruga inženjera i tehničara
šumarstva i drvne tehnologije, danas u 164.-toj godini
postojanja i aktivnog rada broji 3050 članova
organiziranih u 19 područnih udruga na području cijele
Hrvatske. Nije nam poznato da postoji u RH slična
udruga tako duge tradicije, čije se članstvo brine o 45 %
površine države i koje gospodari u ovoj državi s najvećim
materijalnim dobrom i vrijednošću. Ova duga tradicija
obilježena je ponajprije brigom za šume i šumarstvo
Hrvatske, u želji da svi oni koji aktivno rade u toj struci,
daju najviše u prilog poboljšanja kvalitete i vječnosti
šuma. Isto tako, uvijek smo vjerovali, a i danas vjerujemo,
da će nam se uloženi trud i ljubav prema šumi višestruko
i trajno vraćati, ne u enormnim i za pristojan
život nepotrebnim materijalnim dobrima, nego u zadovoljstvu
i saznanju da pripadamo struci gdje je rad, ljubav
i poštenje temeljna odrednica i zakon. Bez tih
odrednica ne bi bilo moguće uzgojiti i danas održati
šume, koje su po svojoj strukturi i vrijednosti u samom
europskom vrhu Bez takvog uvjerenja ne bi bilo moguće
šume uzgojiti i održavati u stanju da daju materijalno i
općekorisno dobro, dobro namijenjeno svakom čovjeku
ove zemlje.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 114     <-- 114 -->        PDF

Držeći se takvih uvjerenja i ustaljenog i dugi niz godina
afirmiranog načina rada, HŠD je tijekom protekle
četiri godine, odnosno od zadnje izborne skupštine održane
2006. godine, provodilo svoju aktivnost. Reagirali
smo na sve pojave i promjene koje su se tijekom vremena
javljale, a koje su posredno ili neposredno bile povezane
sa šumama i šumarstvom, na način da smo okupljali
struku, konzultirali stručnjake, davali mišljenja, po potrebi
i protestirali, ali i podržavali i javno iznosili stavove


o pojavama koje su mogle imati pozivan ili negativan
utjecaj na struku. Sve te aktivnosti možemo ukratko svrstati
u nekoliko grupa: stručne i zakonodavne aktivnosti
vezane za zaštitu i afirmiranje šumarske struke, izdavačka
djelatnost koja je predstavljena tiskanjem znanstvenog,
stručnog i društvenog glasila “Šumarski list”,
tiskanje knjiga s održanih simpozija, monografija i ostalih
tiskovnih materijala neophodnih za funkcioniranje
šumarske struke, znanstvene i stručne aktivnosti predstavljene
radom na okupljanju šumarskih znanstvenika i
organiziranja znanstvenih sim pozija i savjetovanja o aktualnim
problemima šumarstva i zaštite okoliša, te podrška
rada Akademiji šumarskih znanosti, kao njenog
osnivača, rad na održavanju Šumarskog doma u kojemu
je 1898. započela i radom šumarskaAkademija Sveučilišta
u Zagrebu, nastavio Šumarski fakultet, a danas se u
njemu obavljaju sve aktivnosti Društva,Akademije šumarskih
znanosti i Direkcije HŠ d.o.o.
Kao jedno od bitnih pitanja o kojem smo raspravljali
i o kojemu imamo jasne stavove svakako je pitanje plaćanja
naknade za korištenje OKF šuma, čije je ukidanje
ili smanjenje i danas aktualno kao jedna od antirecesijskih
mjera. Respektirajući stanje u kojemu se nalazimo i
svjesni činjenice da se svi segmenti društva moraju ponašati
sukladno situaciji, moramo reći da bi ukidanje ili
smanjenje naknade za korištenje OKF šuma za cijelo
šumarstvo, a posebice za šume na kršu, imalo teške i nesagledive
posljedice.Treba podsjetiti da su u svrhu očuvanja,
bolje reći spašavanja šuma na području krša,
ekonomski i šumarski stručnjaci na temelju potreba
utvrđenih Programima gospodarenja šumama na kršu,
došli do spoznaje da bi plaćanje naknade za korištenje
općekorisnih funkcija svih subjekata koji na teritoriju
RH obavljaju privrednu djelatnost, osim Poduzeća za
šume i pravnih osoba koji gospodare šumama, u visini
0,07 % od ukupnog prihoda bilo dostatno za gospodarenje
šumama na kršu i sanaciju šuma ugroženih propadanjem.
Taj prijedlog je prihvaćen i kao takav definiran
Zakonom o šumama 1990. godine, ali i novim Zakonom


o šumama 2005. godine. Provođenjem ove zakonske
odredbe, odnosno osiguranjem sredstava za gospodarenje
šumama, ponajprije šumama na kršu, učinjen je značajan
iskorak u hrvatskom šumarstvu.
Racionalno koristeći ova financijska sredstva, gospodarenje
šumama na kršu podignuto je na znatno
višu razinu, što je posebno vidljivo u provođenju pre


ventivnih mjera zaštite šuma od požara koja uz sve
bolje organizirano i tehnički opremljenije vatrogastvo,
opožarene šumske površine i štete od požara svodi na
prihvatljivu razinu. U proteklih 17 godina koliko je na
snazi ova zakonska odredba u šumama RH, uz ostale
radove, izgrađeno je preko 3500 km protupožarnih prosjeka
s elementima šumskog puta. Iz ovih sredstava
stalno se vrši sanacija opožarenih površina, pošumljavaju
se nove površine, uređuju se šume, razminiravaju
se minirane šumske površine i privode svrsi te provode
sve Programima gospodarenja propisane mjere.


Iz ove naknade financira se i gospodarenje privatnim
šumama putem Šumarske savjetodavne službe, vatrogasne
zajednice na području krša (preko 20 milijuna kuna),
a preko 100 milijuna kuna ulaže se u razminiravanje.


Sve to ne bi se moglo raditi da se Zakonom nije utvr dio
ovakav način financiranja.


Uz ostalo, i zbog toga što Hrvatske šume Hrvatskoj
vodoprivredi na ime vodnog doprinosa uplaćuju preko
20 milijuna godišnje, a isto tako i lokalnoj samoupravi
šumski doprinos od 50 milijuna kuna.


Ako svemu ovome dodamo i sve veća potrebna ulaganja
u sanaciju šuma ugroženih propadanjem, posebno
jelovih i hrastovih šuma, onda je jasno kakve bi teške
posljedice po gospodarenje šumama proizašle ukidanjem
ove naknade. Posebno teško stanje, gotovo beizlazno,
nastalo bi za šume na kršu (a to je 1 milijun ha) u
kojima bi gospodarenje praktično stalo, ukoliko se ne bi
definirao neki novi način financiranja (proračun RH, lokalna
uprava i samouprava ili nešto treće).


Zato ovom prilikom dajemo punu podršku, pa i priznanje
poslovodstvu HŠ d.o.o., Ministarstvu regionalnog
razvitka, šumarstva i vodnog gospodarstva, našim predstavnicima
u državnim organima u njihovoj, makar za
sada uspješnoj aktivnosti na očuvanju ove zakonske
odredbe, iako će ona biti manja (prijedlog je 0.0525 %).
Treba biti realan i priznati da je s obzirom na sadašnje
okolnosti i takav iznos zadovoljavajući. Ovo tim više,
kada se zna, da je ova naknada ili parafiskalni namet
kako je zovu, bio trn u oku mnogim utjecajnim gospodarskim
i političkim čimbenicima. Na korisnicima ovih
sredstava je da potpunom racionalnošću i povećanom
transparentnošću dokažu neupitnost ovog izdvajanja.


Drugo ne manje važno pitanje koje je zaokupljalo
našu pozornost, svakako je rasprava o nacionalnoj ekološkoj
mreži koja će biti uključena u ekološku mrežu
Europske unije NATURA 2000. Ekološka mreža je
sustav područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i
staništa. NATURA2000. obuhvaća područja važna za
očuvanje vrsta i staništa ugroženih na europskoj razini i
zaštićenih temeljem Direktive o pticama i Direktive o
staništima, dok nacionalna ekološka mreža dodatno sagledava
važnost za vrste i staništa koja su ugrožena na
nacionalnoj razini.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 115     <-- 115 -->        PDF

Prijedlog Ekološke mreže za RH izradili su znanstvenici
Šumarskog fakulteta u Zagrebu na čelu s prof. dr.
JosomVukelićem. Ukupno je predložen 241 lokalitet površine
41666 ili 2,5% šuma u Republici Hrvatskoj. Od
toga je 26 lokaliteta s 3 730 ha u nacionalnim parkovima,
73 lokaliteta na 9003 ha u ostalim zaštićenim objeketima
kojima se gospodari, dok su 142 lokaliteta na površini od
28933 ha u gospodarskim šumama. Njihov odabir temeljio
se na određenim kriterijima, ponajprije na stupnju
prirodnosti staništa i očuvanosti sastojina, autohtonom i
cjelovitom flornom sastavu, prirodno obnovljenim sastojinama,
rasporedu dobnih struktura, tipičnim ekološkim
činjenicama presudnim za razvoj i rasprostranjenost
određenih šumskih sastojina.


Zbog reprezentativnosti predloženih lokaliteta kao i
zbog činjenice da je to svega 2,5 % šuma RH koje će biti
zaštićene Zakonom o zaštiti prirode, ocjenjujemo ovaj
prijedlog prihvatljivim i na takvom treba ustrajati, iako
znamo da će to biti teško, jer su zahtjevi daleko veći. Dizali
smo glas, i onda kada smo, čast izuzecima koji su nas
podržali, bili usamljeni, o izgradnji Kanala Dunav-Sava.
Hrvatsko šumarsko društvo imalo je nedvosmislene stavove
još od vremena kada se o ovom vodotehničkom
objektu samo nagađalo. Svoje stavove, i to jednoglasno,
donijeli smo na 110. skupštini i jasno ih potvrdili na 111.
skupštini. Njima smo izrazili naše neslaganje s takvim
zahvatom u ovaj prostor, ponajprije zbog velike vjerojatnosti
negativnog utjecaja za šume Spačvanskog bazena,
ali i zbog donošenja odluke o gradnji na temelju nedovoljno
dugog razdoblja motrenja razine podzemnih voda,
koje su uvjet opstanka ovih šuma. U obliku otvorenog
pisma upoznali smo najviše Državne organe, predsjednika
Države, predsjednika Sabora Republike Hrvatske,
predsjednikaVlade RH, resorna ministarstva,Akademiju
šumarskih znanosti, Šumarski fakultet, Šumarski institut,
Direkciju Hrvatskih šuma d.o.o., Uprave šuma podružni ce,
ogranke Hrvatskog šumarskog društva i tiskovne medije
s područja Slavonije.Treba se nadati da će i oni koji
naše stavove ne prihvaćaju, shvatiti dobronamjernost,
obzirnost i stručnu utemeljenost prijedloga koje iznosimo
i da će ih najozbiljnije razmotriti i uzeti ih u obzir
prije donošenja konkretnih odluka.


Jasno smo iskazivali nezadovoljstvo nekim rješenji ma
u donesenim Zakonskim i podzakonskim propisima.
Naime, ako i možemo razumjeti mogućnosti korištenja
neobraslog šumskog zemljišta za podizanje višegodišnjih
nasada, ne možemo prihvatiti odredbu Zakona o šu-
mama da se za iste namjene koristi i makija, a moramo
znati i ponavljati: makija je šuma. Ovo tim više, kada
znamo da se upravo na područjima gdje je najviše potražnje
za šumskim zemljištima, nalazi na tisuće, pa i stotine
tisuća neobraslog, zapuštenog poljoprivrednog zemljišta,
na kojemu svih ovih godinanastaje preko 50% šumskih
požara i s te osnove trajna su opasnost za okolne šume.
Sadašnje naknade za šume i šumska zemljišta, kako za


služnosti, tako i za izdvajanje, a koje su u najvećem


broju slučajeva definirane podzakonskim aktom, više su


na razini simbolike nego realne naknade i ne omogućavaju
podizanje novih šuma niti u približnoj površini
šuma koje su prenamijenjene. Primjera radi, naknada za
pravo građenja golf igrališta, poduzetničkih zona, odlagališta
komunalnog otpada i drugih infrastrukturnih ob


2


jekata iznosi 1 000 kn/ha ili 10 lipa po m, a trošak
podizanja nove šume prema normativima HŠ d.o.o.
kreće se od 30 000 do 100 000 kn po hektaru. Isto tako
teško je prihvatiti činjenicu da se za višegodišnje nasade
osniva služnost i na površinama obraslim šumom
(makija i sl.) kada istovremeno u Republici Hrvatskoj
postoji, prema nekim procjenama, 1 milijun ha poljoprivrednog
zemljišta još neprivedenog svrsi, i koje je kako
je već rečeno, mjesto nastanka i širenja šumskih požara,
najveće opasnosti za naše šume. Svjesni smo da su u proteklom
razdoblju, zbog raznih okolnosti, u površine državnih
šuma i šumskih zemljišta ušla i bivša poljoprivredna
zemljišta, danas većinom sukcesijom šumom obrasla
zemljišta. Novom kategorizacijom potrebno je šume i
šumska zemljišta ponovo definirati i onda se prema njima
tako i odnositi, kako bi izbjegli slučajeve da podižemo
poljoprivredne kulture, maslinike i vinograde, na apsolutnim
šumskim tlima, samo zato što je vlasnik definiran.
Hrvatsko šumarsko društvo razmatralo je i zauzelo stav i


o pismu Sindikata inženjera i tehničara šumarstva kojim
izražavaju nezadovoljstvo statusom ove skupine zaposlenih.
Hrvatsko šumarsko društvo ocjenjuje da trenutno
stanje u kojemu se nalazimo zbog opće poznatih razloga
nije najpovoljnije vrijeme za preispitivanje trenut nog statusa,
ali smatra da je to potrebno i mo guće učiniti prilikom
provođenja projekta restrukturiranja HŠ d.o.o. koje
će se nadamo se uskoro dogoditi. Nada realno postoji, jer
je prošle godine Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
na našoj godišnjoj skupštini održanoj u Koprivnici
predstavio sažetak studije “Poslovno upravljanje i organizacijsko
strukturiranje Hrvatskih šuma d.o.o.”
Na prijedloge sadržane u “Studiji” Upravni odbor
HŠD dao je 12 konkretnih primjedbi i sugestija, a to su
učinili i drugi zainteresirani subjekti. Kako od tada nemamo
uvid u daljnji tijek ovog procesa, ocjenjujemo
potrebnim o eventualnim planiranim daljnjim aktivnostima
biti informirani.


Kao organizatori, suorganizatori ili pokrovitelji,
HŠD bilo je prisutno kroz sva događanja vezana za šu-
mar skustruku.


Cjelogodišnji program obilježavanja 160. obljetnice
Hrvatskoga šumarskog društva i 130. obljetnice neprekidnog
izlaženja Šumarskoga lista i povodom 100. obljetnice
rođenja akademika Milana Anića, u listopadu
2006. godine obogatili smo sudjelovanjem u organiza


ciji znanstvenog savjetovanja pod naslovom “Šumarska


znanost Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodar


skim prilikama”, gdje su predočeni petogodišnji rezul
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 116     <-- 116 -->        PDF

tati istraživanja znanstvenika Šumarskog fakulteta, Šumarskog
instituta iAkademije šumarskih znanosti.


16. listopada 2008. sudjelovali smo u obilježavanju
110. obljetnice Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
(ujedno i 60. obljetnice Drvnotehnološkog odsjeka
istog Fakulteta). Program je počeo svečanim dijelom, a u
nastavku je slijedio znanstveni skup pod naslovom “Izazovi
u šumarstvu i drvnoj tehnologiji u 21.stoljeću”.
Organiziranjem simpozija, pod nazivom “100. godina
crikveničkog rasadnika Podbadanj” 24. i 25. listopada
2008., HŠD se uključilo u Obilježavanje tjedna
europskih šuma. Simpozij je organiziran povodom obilježavanja
100 godina neprekidnog rada toga rasadnika,
a ujedno je obilježena i 120. godišnjica organiziranog
turizma u Crikvenici. Organizatori skupa bili su HŠD
Zagreb i ogranak Senj, Hrvatske šume d.o.o., UŠPSenj,
a pokrovitelj Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva
i vodnog gospodarstva.


12.ožujka 2009. godine bili smo pokrovitelji znanstvenog
simpozija s međunarodnim sudjelovanjem, na
temu “Biološko-ekološke i energetske značajke amorfe
u Hrvatskoj”.
Pod sloganom “Drvo je prvo” svake godine smo sudjelovali
u organiziranju sajma namještaja AMBIENTA.


28. listopada 2009. godine bili smo pokrovitelj
Znanstveno-stručnom savjetovanju s međunarodnim
sudjelovanjem koje je održano je na Šumarskom fakultetu
u Zagrebu. Organizatori savjetovanja su Hrvatski
šumarski institut, Hrvatske šume d.o.o. i Hrvatska komora
inženjera šumarstva i drvne tehnologije.
Zavod za zaštitu prirode napravio je studiju “Stanje
prirode i zaštite prirode u RH”, na koju HŠD dao svoje
primjedbe koje ste mogli pročitati u ŠL. Povodom obilježavanja
Dana hrvatskoga šumarstva tradicionalno
smo organizirali godišnje Skupštine, i to:


–2007. godine u Delnicama sa Savjetovanjem na
temu “Daljinska istraživanja u šumarstvu”
–2008. u Zagrebu s temom “Obnovljivi izvori ener gi je
u RH – Energetska uporaba šumske biomase”.
–Obilježena je 110. godišnjica izgradnje Šumarskoga
doma, uz svečano otvaranje novouređenoga dvorišnog
prostora zgrade.

2009. u Koprivnici sa stručnom temom 113. Skupštine,
Restrukturiranje Hrvatskih šuma d.o.o., izlaganjem
Studije pod naslovom “Prijedlog strateškog usmjerenja
i modela reorganizacije Hrvatskih šuma d.o.o.”
U proteklom mandatu izmjenama Statuta HŠD-a,
predsjednici Sekcija HŠD-a postali su članovi Upravnog
odbora, a u Upravni odbor uključen je i predstavnik resornog
ministarstva. Donesena je i odluka o jedinstvenoj
članarini HŠD-a u iznosu od 240 kn godišnje.


Sjednice Upravnog i Nadzornog odbora održavali
smo tri puta godišnje na kojima smo kroz aktualne struč
ne teme raspravljali:


–Na 1. sjednici 2008., održanoj u Gospiću državni
tajnik Herman Sušnik, dipl. ing. upoznao nas je s
novoosnovanim ministarstvom Regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Na 3. sjednici 2008. s aktualnom temom; “Općekorisne
funkcije šuma”, definirani su stavovi HŠD-a o inicijativi
za smanjivanje naknade za korištenje OKFŠ-a
–1. sjednica 2009. god. održana u lugarnici Krušak
UŠPZagreb imala je temu “Hrvatska komora inženjera
šumarstva i drvne tehnologije, problematika i
osvrt na dosadašnji rad”.

Na 2. sjednici 2009. godine održanoj na području
UŠPBuzet donijeli smo konačne stavove HŠD-a na
temu restrukturiranja Hrvatskih šuma d.o.o. i uručili
ih poslovodstvu Hrvatskih šuma d.o.o. Naravno, kao
i o sve ostale teme, oni su objavljeni u našem ŠL.

Na 3. sjednici 2009. godine obilježili smo izuzetan
jubilej Aktualnom temom: “40. godina uređivanja
Šu marskoga lista prof. em. dr. sc. Branimira Prpića”.
Na toj je sjednici usvojena inicijativa s prijedlogom
za dodjelu nagrade za životno djelu prof. Prpiću.
Na inicijativu HŠD-a, a na prijedlog Državnog povjereništva
za odlikovanja i priznanja, Predsjednik Republike
Hrvatske Stjepan Mesić, odlikovao je Redom
hrvatskoga pletera, za osobit doprinos razvoju i ugledu
Republike Hrvatske, prof. dr. se. Emila Klimu (Češka
Republika) iVladimira Čambu, dipl. ing. šum. (Republika
Austrija).


Hrvatsko šumarstvo je preko resornog ministarstva
prisutno na svim poljima, od međunarodnih simpozija
do ministarskih konferencija.


Trakavica sudskog spora s Fakultetom kemijskoga
inženjerstva i tehnologije, zbog višegodišnjeg neplaćanja
najamnine, se nastavlja. Uvjerili smo se da je pravda
spora, nadamo se da ćemo se uvjeriti i da je dostižna.


Završeni su radovi na uređenju dvorišnog pročelja
Šumarskoga doma, kao i radovi uređenja partera dvorišta.
Postavljena je zaštita protiv groma, napravljen je
sustav ventilacije podrumskoga prostora i izmijenjen je
glavni strujni kabel između podruma i 1. etaže zgrade.
Nabavljen je novi financijsko-knjigovodstveni računarski
program za obradu podataka, i s tim u vezi nova računala.
Velika dvorana Šumarskoga doma opremljena
je multimedijalnom opremom.


U prostorijama Šumarskoga doma organizirane su
izložbe fotografa ZvonimiraTanockog iz Vinkovaca i
slikara Mladena Gašpara iz Delnica. Upravo skidamo
postavu grafika, istog autora, kojima je, kao stručni suradnik
zaštite na radu, svjedočio o nesrećama na radu
koje su se dogodile na prostoru tadašnjeg Šumskog gospodarstva
Delnice.


HŠD prisutno je u svijetu interneta svojim stranicama
www.sumari.hr. Uspostavljeni sustav djeluje i održava
se, a za njegov rad zadužen je kolega Meštrić.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 117     <-- 117 -->        PDF

Obuhvaća sljedeće segmente: o društvu, članstvo i vijesti.
Posebne su podstranice Šumarskoga lista iAkademije
šumarskih znanosti te Sekcija društva.Trenutno su
na Internetu dostupne stranice ogranaka Bjelovar, Del-
nice, Gospić, Karlovac, Sisak, Split i Zagreb. Ogranci
Bjelovar, Karlovac, Split i Zagreb održavaju posebno
ažurnom bazu podataka članstva.


Na stranicama interneta dostupan je i Imenik hrvatskih
šumara s 14000 šumara. Bibliografija i arhiva Šumarskoga
lista u cijelosti su digitalizirani obuhvaćaju
izdanja od 1877. do danas. Omogućeno je pretraživanja
po godinama, autoru, naslovu i ključnoj riječi.Također
smo se uključili i u projekt Hrčak, koji vodi Sveučilišni
računarski centar, gdje je naš Šumarski list predstavljen
između 160 drugih znanstvenih časopisa. U tijeku je
akcija izrade digitalne virtualne biblioteke Šumarskoga
doma. Do sada su skenirane naslovnice i sadržaj preko
1000 knjiga iz biblioteke, s time da je 12 knjiga potpuno
skenirano. Pretraživanje je omogućeno prema naslovu,
autoru, ključnoj riječi i području, te lokaciji na
kojoj se knjiga trenutno nalazi.


Hrvatsko šumarsko društvo pomagalo je, organizacijski
i financijski, ograncima i pojedincima u njihovim
aktivnostima. Ogranci su organizirali brojna stručna
predavanja, okrugle stolove, a kao gosti ili domaćini
sudjelovali u međusobnim ili međunarodnim stručnim
ekskurzijama. U novije vrijeme se aktivno uključuju u
rad HKIŠDT, gdje organiziraju stručna predavanja s
bodovanjem za ovlaštene inženjere. Od ostalih aktivnosti
posebno navodimo međunarodni Salon fotografija
“Šuma okom šumara” bjelovarskog ogranka.
Tiskanje kataloga Salona, kao i kalendara s najuspješnijim
fotografijama krajem godine, postala je tradicija
i jedan od prepoznatljivih promidžbenih materijala hrvatskoga
šumarstva. Retrospektiva Salona lani je predstavila
hrvatsko šumarstvo u Finskoj.


Poštovane dame i gospodo, kolege i kolegice, završavajući
ovo moje izlaganje, želim naglasiti da uz probleme
naše struke, ali i šire, s optimizmom gledam na
budućnost. Imamo sve uvjete za daljnji razvoj naše
struke, imamo kvalitetne šume i šumarske stručnjake,
dugogodišnju šumarsku praksu, našu znanost i školstvo.
Sve navedeno pruža realnu osnovu za optimizam, a ukoliko
budemo i dalje zajedno rješavali tekuće probleme te
cijenili sve uzuse koji vladaju u šumarskoj struci i posebice
u pravnoj državi, utoliko ćemo prije doći u stanje
boljih životnih uvjeta za sve nas i šume, koje našim
radom činimo vječnim na korist svih građana Hrvatske.


U nadi da ste na temelju ovog izlaganja mogli dobiti
kakav-takav uvid u naše aktivnosti tijekom proteka 4
godine, još jednom vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem
na pažnji.


Ad. 4.


Pod ovom točkom Dnevnoga reda tajnik Damir Delač
iznio je prijedlog za osnivanje nove sekcije HŠD-a.


Na 1. sjednici Upravnog i Nadzornog odbora Hrvatskog
šumarskog društva održanoj u Delnicama 31.
ožujka 2010. usvojena je oluka o formiranju nove Sekcije
HŠD, Sekcije za kulturu, sport i rekreaciju. Nova
sekcija trebala bi objediniti i potpomagati do sada pokrenute
inicijative započete u središnjici i po ograncima,
kao i inicirati nove sadržaje.


U domeni:

Pisanog stvaralaštva sekcija će raditi na okupljanju
šumara-pjesnika i književnika i nastojati da se njihov
rad primjereno predstavi u šumarskim krugovima, ali
i prema okruženju. Forme djelovanja bit će književne
večeri i večeri poezije u Šumarskom domu i na drugim
lokacijama. U izdavačkom dijelu djelovanja
Sek cija će pomagati i aktualnim šumarima-književ ni
cima u njihovim izdavačkim aktivnostima, ali i organizirati
reizdanja određenih značajnih izdanja iz
bogatog fonda HŠD-a.

Kroz vizualno stvaralaštvo: Sekcija će raditi na okupljnju
šumara-likovnih umjetnika i nastojati da se
njihov rad primjereno predstavi. Nastavit će se već
uobičajeno postavljanje izložbi u prostoru Šumarskog
doma, a s vremenom bi se na razinu HŠD digla
jedna od postojećih likovnih kolonija, kako bi se likovnjaci
barem jednom godišnje mogli okupiti.
Sekcija će pomagati tradicionalni salon fotografija
bjelovarskog ogranka “Šuma okom šumara” kao
prepoznatljivi znak hrvatskih šumara i promicati ga
u zemlji i inozemstvu.

Prostor Šumarskog vrta-dvorišta je i projektiran da
posluži kao osebujna zelena ljetna pozornica u srcu
grada, akustična i vrlo prikladna za muzička događanja.
U razgovorima s proslavljenom opernom divom
Cynthiom Hansell Bakić rodila se ideja o ljetnim
glazbenim večerima u Šumarskom vrtu. U šumarskim
glazbenim krugovima djeluje veći broj uglavnom
tamburaških, ali i drugih sastava koje će Sekcija
okupljati i koordinirati njihove nastupe.

Na sportsko rekreativnom polju podržavat će već
uhodane međunarodne nastupe hrvatskih šumara na
skijaškim EFNS (Europäische Forstliche Nordische
Weltkämpfe) i Alpe-Adria natjecanjima te domaćim
sportskim i rekreativnim aktivnostima, kao što su
no gometni Kup Mije Kovačića, Planinarsko društvo
Šumar i slično.


Ad. 5.


Kako se po ovoj točki Dnevnog reda nitko nije javio
za riječ, prešlo se na usvajanje izvješća o radu i poslovanju
u prethodnoj godini te u proteklom mandatnom
razdoblju:


a)Izvješće o radu jednoglasno je prihvaćeno.
b)Izvješće Glavnog urednika Šumarskoga lista jednoglasno
je prihvaćeno.
c)Izvješće Nadzornog odbora jednoglasno je prihvaćeno.

ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 118     <-- 118 -->        PDF

Ad. 6.


Kako su Program rada i financijski plan HŠD-a za
2009. godinu objavljeni u ŠL 11–12/2008. i 3–4/2009.
godine, oni nisu ponovno čitani, već su odmah dani na
usvajanje.


Delegati su jednoglasno prihvatili program rada i financijski
plan HŠD-a za 2009. godinu, a isto tako jednoglasno
prijedlog Upravnog odbora za osnivanjem
Sekcije za kulturu, sport i rekreaciju.


Ad. 7.


Jednoglasno je prihvaćena razrješnica Upravnog i
Nadzornog odbora HŠD-a.


Ad. 8.


Predsjednik verifikacijsko–kandidacijskog izbornog
povjerenstva Zvonko Rožić, dipl. ing. iznio je:
a)listu za verifikaciju kandidata za Upravni odbor


HŠD-a.
Prema članku 36. STATUTAHŠD-a, Upravni odbor
čine predsjednici ogranaka HŠD-a, predsjednici Sekcija
HŠD-a, Glavni urednik Šumarskoga lista, te predstavnici
Šumarskog fakulteta (po jedan predstavnik
Šumarskog i Drvnotehnološkog odsjeka), Hrvatskog
šumarskog instituta Jastrebarsko, Akademije šumarskih
znanosti, Resornog ministarstva i najmanje jedan
ugledni član iz struke.
Predsjednici ogranaka izabrani su na Izbornim
skup štinama svojih ogranaka i oni su:


1.Ogranak Bjelovar –Marina Mamić, dipl. ing. šum.
2.Ogranak Buzet – Čedo Križmanić, dipl. ing. šum.
3.Ogranak Delnice –Tijana Grgurić, dipl. ing. šum.
4.Ogranak Gospić – mr. sp. Mandica Dasović
5.Ogranak Karlovac – OliverVlainić, dipl. ing. šum.
6.Ogranak Koprivnica –Tibor Balint, dipl. ing. šum.
7.Ogranak Našice – Darko Mikičić, dipl. ing. šum.
8.Ogranak Nova Gradiška – Mario Bošnjak,
dipl. ing. šum.
9.Ogranak Ogulin – Dubravko Hodak,
dipl. ing. šum.
10.Ogranak Osijek – Dragomir Pfeifer, dipl. ing. šum.
11.Ogranak Požega – Stjepan Blažičević,
dipl. ing. šum.
12.Ogranak Senj – ZdravkoVukelić, dipl. ing. šum.
13.Ogranak Sisak –Vlatko Petrović, dipl. ing. šum.
14.Ogranak Slavonski Brod – Marijan Miškić,
dipl. ing. šum.
15.Ogranak Split – mr. sc. Zoran Đurđević
16.OgranakVaraždin – Benjamino Horvat,
dipl. ing. šum.
17.OgranakVinkovci – Darko Posarić, dipl. ing. šum.
Zapisnik sastavio:
tajnik HŠD-a, Damir Delač, dipl. ing. šum., v.r.


18.OgranakVirovitica –Davor Bralić, dipl. ing. šum.
19.Ogranak Zagreb – Damir Miškulin, dipl. ing. šum.
Po svojoj funkciji članovi UO HŠD-a su prof. em.
dr. sc. Branimir Prpić, kao Glavni urednik Šumarskoga
lista, i akademik Slavko Matić, predsjednikAŠZ
Isto tako po svojoj funkciji su članovi UO i predsjednici
Sekcija HŠD-a i to:
Sekcija za biomasu – mr. sc. Josip Dundović,
Sekcija Pro Silva – izv. prof. dr. sc. Igor Anić,
Sekcija za zaštitu šuma – prof. dr. sc. Milan Glavaš i
Ekološka sekcija – izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić.
Kao predstavnici Šumarskoga fakulteta Sveučilišta


u Zagrebu u UO predloženi su:
Šumarski odsjek – izv. prof. dr. sc. Josip Margaletić
Drvnotehnološki odsjek – prof. dr. sc. Ivica Grbac,
predstavnik Hrvatskog šumarskog instituta dr. sc.
Dijana Vuletić
predstavnik Ministarstva regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnoga gospodarstva, Biserka Šavor,
dipl. ing. šum., te kao ugledni član iz struke član
UO HŠD-a je mr. sc. Petar Jurjević
Delegati su jednoglasno verificirali predloženu listu.


b)
Prijedlog Upravnog odbora HŠD-a za predsjedništvo
(predsjednik, dva dopredsjednika) i Nadzorni odbor
(predsjednik, dva člana i zamjenik člana) HŠD-a.


Predsjedništvo HŠD-a:
Predsjednik – mr. sc. Petar Jurjević
Dopredsjednik – prof. dr. sc. Ivica Grbac
Dopredsjednik – OliverVlainić, dipl. ing.


Nadzorni odbor HŠD-a:
Predsjednik, Hranislav Jakovac, dipl. ing.
Član, dr. sc. VladoTopić
Član, Ilija Gregorović, dipl. ing.
Zamjenik člana, Josip Maradin, dipl. ing.


Kako nitko nije predložio drugu listu, predsjednik
verifikacijsko-kandidacijskog izbornog povjerenstva
Zvon ko Rožić, dipl. ing., dao je na glasovanje predloženu
listu.


Delegati su jednoglasno potvrdili predložene kandidate.


Ad. 9.


Kako po uhodanom ključu predstavnike HŠD-a u
Hrvatskom inženjerskom savezu čine predsjednik,
predsjednik Nadzornog odbora i tajnik HŠD-a, za iste
su predloženi mr. sc. Petar Jurjević, Hranislav Jakovac,
dipl. ing. i Damir Delač, dipl. ing.


Prijedlog je jednoglasno usvojen.


Ad. 10.


Nitko se nije javio za slobodnu riječ.


Predsjednik HŠD-a:
mr. sc. Petar Jurjević, v.r.


Ovjerovitelji Zapisnika:
JolandaVincelj, dipl. ing., v.r.
izv. prof. dr. sc. Josip Margaletić, v.r.