DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 119     <-- 119 -->        PDF

Stručna tema Skupštine:


“PRVANACIONALNAINVENTURA


Najavljujući stručnu temu Skupštine, predsjednik
HŠD-a P. Jurjević istakao je, kako će u predavanju
prof. dr. sc. Jure Čavlovića pod nazivom “Prva nacionalna
inventura šuma u Republici Hrvatskoj” biti prikazani
rezultati nacionalne inventure šumskih resursa u
Republici Hrvatskoj. Za nacionalnu inventuru možemo
reći da je višenamjensko i integralno prikupljanje podataka
o stanju šuma, a služi za potrebe šumarske politike
i operative.


Prve nacionalne inventure provedene su po četkom


20.stoljeća u Finskoj i Švedskoj, a većina europskih zemalja
do danas je obavila nacionalnu inventuru već nekoliko
puta. U Republici Hrvatskoj, u posljednjih nekoliko
godina, provedeni su radovi na prvoj nacionalnoj inventuri
šumskih resursa, a obzirom na stanje u europskim
zemljama, pa i zemljama u našem okruženju, možemo
reći da smo nacionalnu inventuru obavili u zadnji čas.
Investitor izrade projekta nacionalne inventure je
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga
gospodarstva, izvođač je Šumarski fakultet u Zagrebu,
a voditelj projekta je prof. dr. sc. Jure Čavlović.


Najvažniji segment nacionalne inventure je prikupljanje
podataka, čijom se obradom dobivaju tražene informacije.
O načinu prikupljanja podataka za potrebe
nacionalne inventure već smo se mogli detaljnije informirati
iz knjige “Nacionalna inventura šuma u Hrvatskoj


– metode terenskog prikupljanja podataka” ob javljene
2008. Godine, a čiji su autori prof. dr. sc. Jure Čavlović i
doc. dr. sc. Mario Božić. Ono što nas većinu najviše zanima
to su podaci o površini šuma i šumskog zemljišta
te drvna zaliha i prirast. Međutim, nacionalna inventura
daje nam i velik dio drugih podataka, kao što su otvorenost
šuma, volumen mrtvog drva, zdravstveno stanje i
ono što je sadašnji trend u svijetu, uskladištenje ugljika.
Do danas smo podatke o šumskom fondu Republike
Hrvatske nalazili samo u Šumskogospodarskoj osnovi
područja, a danas imamo priliku upoznati se s podacima
prve nacionalne inventure šumskih resursa repu


ŠUMA U REPUBLICI HRVATSKOJ”


blike Hrvatske, što nam daje mogućnost usporedbe podataka
dobivenih na dva različita načina.


Nakon uvodnih riječi predsjednika HŠD-a, prof. dr.
sc. Juro Čavlović u 60-tak minuta izložio je rezultate nacionalne
inventure šuma, koje je uz zamolbu Uredništva
Šumarskog lista ovdje prikazao u skraćenom obliku
kako slijedi.


Podaci o sadašnjem i proteklom stanju i gospodarenju
šumskim resursima u Hrvatskoj zasnivaju se na intenzivnim
i sustavnim izmjerama šuma, koje se u
Hrvatskoj provode od 19. stoljeća, a koje su uglavnom
bile u funkciji operativnog planiranja i gospodarenja
šumama. S druge strane, u nekim državama (npr. Finska,
Švedska) postoji duga tradicija da se uz izmjeru
šuma na operativnoj razini, provode i izmjere šuma na
nacionalnoj razini za potrebe strateškog planiranja gospodarenja
šumama (složena vlasnička struktura,
ustrojstvo i model šumarstva).


U okviru sve složenijih uvjeta održivog gospodarenja
i očuvanje šuma na globalnoj razini, zahtjev za
uključivanje Hrvatske u sustav razmjene podataka o
praćenju stanja šuma, koji su kompatibilni i razmjenjivi
na međunarodnoj razini, postaje sve izraženiji. U
tom kontekstu provedbu jednokratne inventure i procjene
stanja šumskih resursa cijeloga državnog područja
prema jedinstvenoj metodi,Vlada RH 2004. godine
je izdvojila kao jedan od prioritetnijih zadataka te je nacionalnu
inventuru šuma uvrstila u Nacionalni program
RH za pridruživanje Europskoj Uniji. Inventura stanja
šumskih staništa i praćenje stanja šuma navedena je
kao jedna od strateških aktivnosti u Nacionalnoj šumarskoj
politici i strategiji (NN 120/2003).


Slijedom toga, donesena je politička odluka o provedbi
inventure, koja započinje 2005. godine, kada je
prihvaćen Idejni i operativni plan nacionalne inventure
šumskih resursa (IOP), kojim su definirani model, metode
i postupci procjene i izmjere šumskih resursa. Prihvaćeni
model nacionalne inventure obuhvaća detaljnu


procjenu i izmjeru šuma i šumskog zemljišta Hrvatske
na temelju obrade satelitskih snimaka i uzorka terenskih
ploha. Uzorak primjernih ploha za terensku procjenu i
izmjeru zasniva se na mreži 4 x 4 km, s clusterom od 4
skupine koncentričnih ploha na uglovima traktnog kvadrata
stranice 150 m. Projektiran je ukupan broj od 2 000
traktova, koji čine oko 6 000 ploha za terensku procjenu
i izmjeru, na temelju kojih se očekuje procjena drvne zalihe
na nacionalnoj razini, sa zadanom preciznošću od
±3 % uz 95-postotnu pouzdanost procjene.


Prihvaćeni model nacionalne inventure testiran je tijekom
drugog dijela 2005. godine u sklopu pilot-projekta
inventure šumskih resursa – testiranje Idejnog i operativnog
plana nacionalne inventure (Čavlović i dr. 2005).
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 120     <-- 120 -->        PDF

Na temelju IOP-om prihvaćenoga te pilot-projektom
testiranoga modela inventure, tijekom razdoblja
2006-2009. godine provedene su sve planirane aktivnosti:
priprema te procjena i izmjera na projektiranom
uzorku terenskih ploha, projektiranje i programiranje
aplikacije za pohranu, obradu podataka i izvješćivanje,
testiranje aplikacije, kontrola upisa podataka, kontrola
terenske procjene i izmjere na uzorku slučajno odabranih
traktova, satelitska obrada prostornih podataka za
utvrđivanje granice i površine šuma te podstratuma
unutar šuma i šumskog zemljišta, obrada i povezivanje
podataka terenske procjene i izmjere s prostornim podacima
satelitske klasifikacije te stratifikacija podataka
i izrada izvješća o dobivenim rezultatima nacionalne
inventure šumskih resursa.Tako je 2009. godine završena
prva nacionalna inventura šuma u Hrvatskoj, koju
je naručilo Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva
i vodnog gospodarstva od Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu.


Ukupno su postavljene, procijenjene i izmjerene
6 232 skupine koncentričnih terenskih ploha koje su pale
na šumu i šumsko zemljište. Na koncentričnim plohama
polumjera 3, 5, 7, 13 i 20 m za izmjeru i procjenu varijabli
stabala, ovisno o prsnom promjeru stabla, izmjereno
je i procijenjeno po 20 varijabli na uzorku od 75 032 živa
stabla, 9 varijabli na 3 481 suho stablo, 6 varijabli na
uzorku od 5 578 panjeva, 5 varijabli na 11 942 mrtva ležeća
stabla i po 4 varijable na 25 943 tanka stabla. Ukupan
uzorak iznosio je 121 976 stabala svih kategorija.
Mjerena i procjenjivana živa stabla zastupljena su na
5 709 ploha.


Na svakoj od 6 232 interpretacijske plohe polumjera
25 m procijenjeno je oko 50 varijabli koje se odnose na
opće podatke o plohi, na obilježja gospodarenja te na
stanišne i sastojinske značajke. Provedena je procjena i
snimanje kategorija zemljišta i linijskih objekata te putova
i cesta u funkciji gospodarenja šumom na 1 932
traktna kvadrata (150 x 150 m), s ukupno 25 varijabli na
razini trakta.


Karta šuma u obliku vektorske baze prostornih podataka
dobivena je klasifikacijom na satelitskim snimkama
(13 scena IRS P6 LISS-III multispektralnih
satelitskih snimaka iz 2008. i 2007. godine), uz ocijenjenu
točnost klasifikacije od 90,84 %. Prostorna razdioba
šuma na bjelogorične, crnogorične, mješovite
šume, mlade sastojine i neobraslo šumsko zemljište dobivena
je klasifikacijom šuma na pet potkategorija, uz
cjelokupnu točnost klasifikacije od 78,1%.


Razvijena i testirana aplikacija CRONFI ANFORRES
predstavlja informacijski sustav koji omogućuje
pohranu i obradu podataka te izvještavanje i analizu stanja
šumskih resursa.Ad hoc i dinamičkim pristupom zadavanja
upita omogućuje se neograničeno pretraživanje
baze na temelju procedura za izračun izvedenih veličina,


statističke analize te grupiranje podataka (prema kategorijama
gospodarskih, stanišnih i sastojinskih varijabli te
varijabli stabla i klasa prikaza, dobni razredi, debljinski
razredi) i stratifikaciju šumskih resursa na temelju integrirane
baze prostornih podataka (prostorna pripadnost
pojedine terenske plohe županiji, UŠP-i, podružnici
ŠSS-e, zaštićenom objektu prirode, bioklimatskoj zoni,
podstratumu i tipu šume; površina i prostorna pripadnost
pojedinih poligona kao sve moguće kombinacije presjeka
navedenih prostornih slojeva administrativnog i
šumsko-gospodarskog obilježja). Otvorenost strukture
aplikacije omogućava postupno uključivanje novih procedura
i izračuna novih varijabli (debljinski prirast,
volumni prirast, visinski prirast) te podataka idućih inventura
šuma.


U završnoj fazi nalazi se tiskanje publikacije o prvoj
nacionalnoj inventuri šuma Hrvatske s detaljnim prikazom
postupaka, materijala i dobivenih rezultata inventure
šuma. Ovdje se u nastavku prikazuju samo neki
najvažniji rezultatati u općenitom obliku.


Iz vektorske baze prostorne raspodjele šuma (granica
šuma) proizilazi ukupna površina šuma u Republici
Hrvatskoj od 2 580 825 ha, što s obzirom na
ukupnu kopnenu površinu od 5 659 440 ha predstavlja
šumovitost od 45,6 %. Od ukupne površine šuma, obrasla
površina iznosi 2 377 686 ha (92,13 %), a neobrasla
203 140 ha (7,87 %).


Na temelju utvrđene površine šuma i relativnog
udjela ploha prema kategorijama vlasništva, određen je
udio privatnih šuma od 22,98 %, što čini 593 027 ha
ukupne površine, odnosno 546 349 ha obrasle površine
privatnih šuma. Najveći udio obrasle površine i državnih
i privatnih šuma zastupljen unutar brdsko-gorske
zone (ukupno 1,04 mil. ha).


Na izrazitu prirodnost šuma ukazuje struktura
prema smjesi, gdje udio bjelogoričnih šuma iznosi više
od 82 %, bjelogorično-crnogoričnih 10,6 %, a crnogorič
nih samo oko 6 %, uz napomenu da je udio kultura
2,7 %. Podaci se podudaraju sa cjelokupnim udjelom
od 83,93 % bjelogoričnih i 16,07 % crnogoričnih vrsta
drveća uzorkovanih stabala. Na unešene vrste drveća
odnosi se samo 3,65 % uzorkovanih stabala, od čega se
na smreku odnosi 83 % stabala.


S prirodnošću šuma je usko povezana i raznolikost
šuma, na koju ukazuje broj od 94 zabilježene vrste drveća
u šumama RH, od čega je 81 vrsta drveća zastupljena
s manje od 1 %. Nešto manje od polovice
obrasle površine šuma (48 %) odnosi se na sastojine u
kojima se nalazi tri i više vrsta drveća. Prirodnost i raznolikost
je izraženija unutar privatnih šuma.


Ukupan broj živih stojećih stabala procijenjen je na
2,15, živih ležećih na 0,25 i suhih stojećih na 0,43 milijardi
stabala, koja se klasificiraju prema vrstama dr
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 121     <-- 121 -->        PDF

veća, kategorijama vitkosti, postanka, socijalnog polo


žaja, kakvoće, oštećenosti debla i krošnje, osutosti kro


šnje, za određene prostorne razine, odnosno kategorije
gospodarskih, stanišnih i sastojinskih varijabli.


Na raznolikost prirodnih, reljefnih, klimatskih, vegetacijskih,
stanišnih i gospodarskih značajki ukazuje raspodjela
i udio tipova šuma, prema kojoj su najznačajnije
i najzastupljenije bukove šume s više od 23 % udjela po
površini, potom mješovite hrastovo grabove šume koje
uključuju hrast lužnjak i kitnjak (18 %), bukovo jelove
šume (12 %), medunčeve šume (11 %), šume hrasta kitnjaka
(6 %), te u manjem udjelu šikare i makije, poplavne
šume hrasta lužnjaka, šume hrasta crnike, šume
topola i vrba, šume poljskog jasena i crne johe, kulture
crnogorice, nasadi bjelogorice, borove šume, šume
smreke, šume jele i termofilne šume hrasta.


Prema procjeni osnovnih obilježja strukture sastojina,
najveći dio, od 58 % čine visoke sastojine, dok se
na panjače odnosi 23,6 %, srednje šume 15,4 % i kulture
2,7 %, kojima se pretežno gospodari kao jednodob nim
sastojinama (74,5 %) s većim udjelom jednodobnih jednoetažnih
strukturnih oblika, te srednjedobnih i starijih
sastojina. Preborno gospodarenje zastupljeno je s jednom
trećinom unutar raznodobnog oblika gospodarenja,
s dominantnim udjelom preborno-stablimične strukture
s obzirom na grupimičnu i mješovitu strukturu. Relativno
mali udio procijenjenih sastojina progaljenog
sklopa i loše kvalitete (oko petine ili nešto više) ukazuje
na prosječno dobru strukturu i kvalitetu sastojina u šu-
mama Hrvatske.


Drvna zaliha na ukupnoj obrasloj površini šuma
(uključujući i mlade sastojine) procijenjena je na 232,22


333


m/ha (255,57 m/ha u državnim, 155,84 m/ha u privat


nim šumama) s preciznošću procjene od ±2,00 %,što s
obzirom na zadanu preciznost od ±3 % i raznolikost
šuma, ukazuje na dovoljno velik uzorak terenskih
ploha. S obzirom na ukupnu obraslu površinu šuma,


3


ukupna drvna zaliha iznosi 552,15 mil. m, od čega se
15,39 % odnosi na privatne šume. Obična bukva s
udjelom od 34,82 % ukupne drvne zalihe je najzastupljenija
vrsta drveća, potom hrast lužnjak (13,01 %),
hrast kitnjak (9,16 %), obični grab (9,15 %), obična
jela (6,19 %) i poljski jasen (3,19 %)


Otvorenost šuma na razini RH iznosi prosječno
13,75 m/ha.Unutar brdsko-gorske i nizinske zone otvorenost
šuma manja je od prosječne i iznosi 12,1, odnosno
10,7 m/ha, dok s druge strane postoji značajka
velike otvorenosti šuma unutar visoko-gorsko pretplaninske
zone sa 18,78 m prometnica po ha i eumediteransko-
stenomediteranske zone sa 20,66 m/ha prometnica
koje se uglavnom u funkciji zaštite od požara.


Prosječna godišnja sječa u šumama Hrvatske procije


333


njena je na 3,53 m/ha (4,00 m/ha u državnim, 1,99 m/ha


u privatnim šumama). Utemeljeno na ukupnoj obrasloj


površini šuma, ukupna godišnja sječa iznosi 8,39 mil. m3,
od čega na privatne šume otpada 12,95 %. Polazeći od
ukupne procijenjene drvne zalihe i pretpostavke godišnjeg
volumnog prirasta od 2 %, godišnja sječa iznosi oko
75 % volumnog prirasta.


U svim šumama Hrvatske nalazi se na tlu oko 18,9


3


mil. mmrtvog ležećeg drva, što predstavlja prosječno


33


3


7,95 m/ha (9,00 m/ha u državnim i 4,40 m/ha u privat


nim šumama), s najvećim udjelom raspadnutog drva.
Zastupljenost sušaca (mrtvo stojeće drvo) manja je i iz


33


nosi oko 14,3 mil. m(6,33 m/ha u državnim šumama,


3


4,97 m/ha u privatnim šumama). Sušci su zastupljeniji
u visokogorsko pretplaninskoj zoni i šumama s ograničenim
gospodarenjem s obzirom na brdsku i nizinsku
zonu te područja s intenzivnijim gospodarenjem.


Ukupna zaliha od 639,25 mil. tona spremljenog
ugljika ukazuje na veliki potencijal ove danas posebno
značajne općekorisne funkcije koji imaju šumski resursi
Hrvatske. Najveći dio, oko polovice se odnosi na šumsko
tlo, jedna trećina na nadzemnu biomasu živih stabala,
a ostalo na podzemnu biomasu živih stabala,
šumsku stelju i mrtvo drvo. Obična bukva, hrast lužnjak,
obični grab, hrast kitnjak i obična jela vrste su drveća
koje redom daju najveći doprinos spremanju ugljika.


Prema postojanju i stanju mladih biljaka, do 1,3 m
visine, Obnavljanje sastojina zastupljeno je na oko 18 %
obrasle površine (20 % u državnim, 10 % u privatnim
šumama), s mladim biljkama (do 1,3 m visine) pretežno
nastalim prirodno iz sjemena, dobre kvalitete i slabije
oštećenosti. Za običnu bukvu i hrast lužnjak te djelomično
i poljski jasen može se reći da se općenito uspješno
obnavljaju, dok je obnova obične jele i posebice hrasta
kitnjaka kritična, tijekom proteklih 20 do 30 godina, na
što ukazuje gustoća tankih stabala (do 10 cm prsnog promjera)
u mladim jednodobnim i raznodobnim sastojinama
unutar odgovarajućh tipova šuma.


Rezultati prve nacionalne inventure šuma potvrdili su
postojeće spoznaje o prirodnosti, raznolikosti i velikom
potencijalu naših šuma za ispunjavanje gospodarskih,
ekoloških i socijalnih funkcija šuma. Međutim, uz to,
ova nacionalna inventura šuma daje novi pogled na postojeće
stanje šumskih resursa i prostora općenito, kao i
velike mogućnosti za stratificirano i ciljano analiziranje
pojedinih sastavnica, s ciljem unapređivanja stanja šuma
u okviru strateške razine planiranja gospodarenja šu-
mama. Prva nacionalna inventura šuma predstavlja
osnovno polazište za provedbu sljedeće(ih) inventure,
čime će se dobiti njena potvrda, značaj i vrijednost, a posebno
mogućnost praćenja promjena i razvoja šuma uslijed
učinaka gospodarenja i drugih utjecajnih čimbenika,
na nacionalnoj i međunarodnoj razini.


Juro Čavlović