DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 15     <-- 15 -->        PDF

J. Vukelić, A.Alegro, V. Šegota:ALTIMONTANSKO - SUBALPSKASMREKOVAŠUMAS OBRUBLJENIM ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 211-228
Za odabir svojstvenih i razlikovnih vrsta asocijacije
važna je poredbena analiza iz tablice II i ekološke karakteristike
zajednice. Kao što će se iz analize pokazati,
asocijacija je siromašnija udjelom i pokrovnošću “picetalnih”
vrsta od većine srodnih asocijacija, pa je među
njima teško očekivati dijagnostički važne vrste. Učestalost
pojavljivanja vrsteLaserpitium krapfii, njezino izostajanje
u sjeverozapadnim sastojinama Dinarida,
borealniji karakter smrekovih šuma iz Bosne presudili
su da ju odredimo kao vrstu po kojoj se imenuje asocijacija
i označimo ju svojstvenom vrstom asocijacije Laserpitio
krapfii-Piceetum. Uz nju je posebno značajna
vrsta Campanula velebitica, znatno zastupljena u subalpskim
travnjacima i rudinama, u smrekovoj šumi
nema veliku pokrovnost, ali je na snimljenim plohama
redovita. Rjeđa je u vrtačastim formama i donjim sjenovitim
padinama. Označili smo ju kao lokalnu karakterističnu
vrstu jer će se njezino značenje moći ocijeniti po
istraživanju i utvrđivanju konačnoga areala asocijacije.


Navedenim su vrstama ekološki slične i za identifikaciju
zajednice veoma važne Hypericum richeri
subsp.grisebachiiiValeriana montana. One rastu u subalpskom
pojasu Dinarida, na karbonatnoj podlozi,
pretežno su južnoeuropskoga i jugoistočno-europskoga
areala i dolaze i u drugim subalpskim ekosustavima
(rudine, kamenjari, travnjaci, pašnjaci), ali su važne i
za šume. U ekološkom smislu toj skupini pripada još
Calamagrostisvaria, no ona je obilnije zastupljena u
nekim drugim smrekovim zajednicama. Tri se navedene
vrste nalaze u susjednoj zajednici “Calamagrostio-
Piceetum” i u nekim sastojinama u Bosni, pa za
sada nisu uzete kao karakteristične ili razlikovne. Međutim,
ovaj se skup vrsta ne nalazi u ostalim smrekovim
asocijacijama pretplaninskoga pojasa, a ni jedna
vrsta nije navedena u analizi smrekovih montanskih
šuma srednje Europe (Chytryi dr.2002).


Važno je obilježje flornoga sastava smrekovih subalpskih
šuma naVelebitu u odnosu prema ostalim srodnim
dinarskim zajednicama smanjen udio i pokrovnost
alpsko-borealnih vrsta i povećan udio i pokrovnost vrsta
iz redaFagetaliai nižih jedinica. Razlozi za te činjenice
leže u biogeografskom položajuVelebita i ekološkim činjenicama
koje iz toga izlaze, litološko-pedološkim značajkama
podloge te utjecajem snažnoga bukova pojasa
koji okružuje manje komplekse (često fragmente) crnogoričnih
šuma. Zapadnohrvatske, a osobito slovenske
smrekove šume pod velikim su alpskim utjecajem, dok
su bosanskohercegovačke povučene duboko u kontinentalni
dio.


Navest ćemo za primjer pokrovnu vrijednost vrsta
redaFagetaliau istraživanim asocijacijama iz tablice II:
njihov zbroj ufitocenozi Adenostylo-Piceetumiznosi
169, u Lonicero caeruleae-Piceetum821, u Fukarekovim
zajednicama središnje Bosne 1013 (Sorbo-Piceetum)
i 1703 (Pyrolo-Piceetum). U istraživanoj zajednici


Laserpitio krapfii-Piceetumiznosi 2325. “Fagetalniji”
karakter asocijacijeLaserpitio krapfii-Piceetumočituje
se nazočnošću ili pak velikom pokrovnošću vrstaKnautia
drymeiasubsp. drymeia,Mycelis muralis,Petasites
albus, Mercurialis perennis, Symphytum tuberosum,
Euphorbia amygdaloidesiViola reichenbachiana. One
su pokazatelj svježijega, sjenovitijega i humoznijega
staništa u odnosu na vršne kamene grebene i vrhove srodne
asocijacije “Calamagrostio variae-Piceetum”. Te
razlike također ističe povećan udio vrsta redaAdenostyletalia,
od kojih se posebno ističuAdenostyles alliariae,
Polygonatum verticillatum,Geranium sylvaticumiTrollius
europaeus. Njihova je nazočnost osobito naglašena
prema donjim padinama i dnima vrtača s dužim zadržavanjem
snijega, većim vlaženjem, mjestimično nitrofilnijim
koluvijalnim tlima.


Sve te vrste imaju određeni karakter razlikovnih vrs ta
prema ostalim zajednicama, no za prave razlikov ne
vrste određene suKnautia drymeia,Petasites albus,Mycelis
muralis iMercurialis perennis. One se ne pojav ljuju
u većini uspoređenih fitocenoza ili im pokrovna
vrijednost u smrekovoj šumi s obrubljenim gladcem višestruko
nadmašuje ostale.


Svojstvene vrste i prva skupina dijagnostički značajnih
vrsta veoma dobro obilježavaju i razlikuju asocijaciju
Laserpitio krapfii-Piceetum od srodnih smrekovih fitocenoza
na vapnenačkoj podlozi zapadnih Dinarida i na
predalpskom području Slovenije iAustrije te dobrim dijelom
od sastojina iz Bosne. Druga “fagetalna” skupina
jasno razlikuje asocijaciju od više, stjenovitije asocijacije
“Calamagrostio variae-Piceetum”, ali i od južnijih rasprostranjenih
smrekovih zajednica u kojima se broj i pokrovnost
srednjoeuropskih elemenata smanjuje.


Osim toga, u analizi odnosa srodnih smrekovih asocijacija
i ocjene njihove samostalnosti nužno je uzeti u
obzir svojstvene i razlikovne vrste drugih asocijacija (tablica
II), pri čemu se u tzv. “negativnoj diferencijaciji”
(prema Zupančiču) asocijacijaLaserpitio krapfii-Piceetumveoma
jasno ističe i bitno razlikuje od ostalih.


c) Fitocenološki odnosi prema ostalim zajednicamaAnaliza odnosa istraživane asocijacije prema srodnim
dinarskim zajednicama važna je zbog utvrđivanja njezine
samostalnosti, ali je istodobno veoma složeno pitanje.


Velebitska smrekova fitocenoza s obrubljenim gladcem
razlikuje se od smrekovih šuma Gorskoga kotara,
što je već istaknuto. Prvi opis zajednicePiceetum subalpinum
croaticumfitocenologa Ive Horvata potječe
iz Gorskoga kotara (1950), aHorvat,GlavačiEllenberg
(1974) donose u sintetskom obliku 19 snimaka
s toga područja. Iz usporedbe fitocenoloških
snimaka sastojina zapadne Hrvatske s dvjema zajednicama
sjevernoga Velebita (tablica II, kolona 4 prema
kolonama 5 i 6) jasno se vide velike razlike. U dvjema
velebitskim fitocenozama pridolaze čak 82 vrste (od