DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 21     <-- 21 -->        PDF

J. Vukelić, A.Alegro, V. Šegota:ALTIMONTANSKO - SUBALPSKASMREKOVAŠUMAS OBRUBLJENIM ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 211-228
stom subalpskom bukvom (Polysticho lonchiti-Fagetum
/Horvat 1938/ Marinček in Poldini et Nardini 1992).


S druge strane, asocijacijaLaserpitio krapfii-Piceetumpridolazi
uglavnom u nižim položajima od prethodne
zajednice, na vlažnijim, hladnijim i sjenovitijim
staništima, spušta se mjestimice u vrtače i na donje pa-
dine i u altimontanski pojas do 1100 m visine. U njoj je
još prilično zastupljena jela, u donjem dijelu čak je još
mjestimično okružena bukovo-jelovom šumom (Omphalodo-
Fagetum), no najčešće je uklopljena u pojas
pretplaninske bukove šume sa žabnjakom (Ranunculo
platanifoliae-FagetumMarinček et al. 1993). Tla su
dublja, stanište je mnogo manje stjenovito. Po fragmentarnoj
rasprostranjenosti i ekološkim uvjetima ona
predstavlja trajni stadij.


Razlike su se u ekološkim uvjetima odrazile na
florni sastav, na što smo već upozorili pri izboru razlikovnih
vrsta. U fitocenoziLaserpitio krapfii-Piceetum
zabilježeno je čak 50 vrsta (od toga 8 “picetalnih”)
kojih u fitocenozi “Calamagristio variae-Piceetum”
nema ili su samo u jednom snimku. Obrnuto, u toj zajednici
rastu 22 vrste, od toga 5 “picetalnih”, kojih u
smrekovoj šumi s obrubljenim gladcem nema. No,
ovdje moramo još jednom upozoriti da raspolažemo
samo sa 6 Bertovićevih snimaka asocijacije “Calamagrostio
variae-Piceetum”, što nije dostatno za konačne
zaključke. Međutim, iz tih snimaka i ekoloških uvjeta
asocijacije ističu se vrste kojih nema ili su mnogo
manje zastupljene u svim ostalim istraženim smrekovim
zajednicama subalpskoga pojasa, primjericeJuniperus
communis subsp. alpina,Salix apendiculata,
Clematis alpina,Festucabosniaca,Achillea clavenae,
Gentiana luteasubsp.symphyandra,Cardusacanthoides,
Carlina acaulissubsp. simplex,Asplenium fissum,
Campanula scheuchzerii druge. Razlike u flornom sastavu
potvrđuju rezultati klasterskeanalizeimultidimenzionalnogskaliranja.


Iz navedenih ekoloških, florističkih i fizionomskih
razlika staništa i sastojina uspoređivanih zajednica
jasno je da su to dvije različite, samostalne asocijacije
vrlo slične tek u dodirnoj zoni i prijelazima, kao na primjer
u Lubenovcu. Na vegetacijskoj karti dijela sjevernoga
Velebita (Bertović1975) vide se razlike u
rasprostranjenosti dviju asocijacija, a posebno su zanimljivi
lokaliteti na kojima graniče. Na nižim visinama,
sjevernijim padinama i vrtačama nalazi se
asocijacijaLaserpitiokrapfii-Piceetum,a“Calamagrostio
variae-Piceetum” na kamenitim, izloženim grebenima
i padinama iznad nje.


Zaključujući analizu odnosa nove asocijacije prema
sličnim zajednicama ostaloga područja Dinarida, potvrdila
se već poznata činjenica da se idući od sjeverozapada
prema jugoistoku Dinarida florni sastav, florni
geoelement i sociološke kategorije znatno mijenjaju.
Zupančič (1980) u opisu zajednice Piceetum subalpi


num dinaricum(=Lonicero caeruleae-Piceetum) ističe
da od 69 “picetalnih” (smrekovih) elemenata u Sloveniji
njihov broj u subalpskim šumama u Hrvatskoj pada
(uračunato Horvatove snimke iz Gorskoga kotara) za
jednu četvrtinu, a u bosanskohercehovačkim subalpskim
smrekama (Sorbo-Piceetum) dolazi na dvije petine.
Iz tablice II vidi se da je broj tih vrsta u dvjema
velebitskim asocijacijama 37, u gorskokotarskim smrekovim
šumama 38, u dvjema slovenskim asocijacijama
60, a u sastojinama iz Bosne i Hercegovine 34.Te odnose
treba uzeti kao važan dokaz karaktera smrekovih
sastojina na dinarskom području, no uz sastav važni su
udio i pokrovnost pojedinih vrsta. Kao dobar primjer navodimo
pokrovne vrijednosti svih “picetalnih” vrsta, odnosno
vrsta unutar razreda Vaccinio-Piceteai nižih
jedinica u trima asocijacijama iz tablice II: u slovenskoj
asocijaciji Adenostylo glabrae-Piceetumpokrovna vrijednost
iznosi 19.852, u bosanskoj Sorbo-Piceetum
13.838, a u velebitskojLaserpitio-Piceetum10.568.


Ti odnosi smanjenja broja i pokrovnosti alpsko-borealnih
vrsta od sjeverozapada prema jugoistoku Dinarida
i veća zastupljenost vrsta reda Fagetalia, pa i
Adenostyletalia, daju temeljno obilježje do sada istraženim
smrekovim šumama sjevernogaVelebita i objašnjavaju
izbor dijagnostičkih vrsta.


d) Sinsistematski položaj asocijacije


Istraživanu asocijaciju Laserpitio krapfii-Piceetum
svrstali smo u podsvezuVaccinio-PiceenionOberdorfer
1957, svezu Vaccinio-Piceion Br.-Bl. 1938, red Vaccinio-
PiceetaliaBr.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939 i razred Vaccinio-
PiceeteaBr.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939 em.
Zupančič 1976. Udio vrsta podsveze Abieti-Piceenion
Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939nešto je veći nego podsveze
Vaccinio-Piceenion, no sinekologija subalpskoga pojasa,
potpuna prevlast smreke i sporedna uloga jele, nazočnost
vrsta subalpskoga pojasa opredijelili su nas za
podsvezu Vaccinio-Piceenion. U našoj su asocijaciji
obilno zastupljene razlikovne vrste subalpskih u odnosu
na montanske smrekove šume: Valeriana montana,
Rubus saxatilis,Cirsium erisithales,Viola biflora,Polystichumlonchitis,
Trolius europaeus, nešto manjeSaxifraga
rotundifolia.


Sukladno Međunarodnomu kodeksu fitocenološke
nomenklature (Weberi dr.2000) nomenklaturni je tip
snimka br. 5 u tablici I.


e) Tipološka raščlanjenost


Za raščlanjenost asocijacije potrebno je istražiti njezin
širi areal. Provizorno se mogu lučiti tri tipa sastojina:
u gornjim i srednjim sjenovitim, umjereno svježim padinama
s prosječnim flornim sastavom susreću se tipski
građene sastojine u kojima su česte u njima ravnopravno
prisutne vrste iz redaFagetalia.


Drugi se tip nalazi na sušim, svjetlijim, izloženijim
lokalitetima koji uključuju i rubove livada i donje otvorene
padine (tablica I, stupci 6 i 7).Takve su sastojine