DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 22     <-- 22 -->        PDF

J. Vukelić, A.Alegro, V. Šegota:ALTIMONTANSKO - SUBALPSKASMREKOVAŠUMAS OBRUBLJENIM ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 211-228
često sekundarnoga postanka, a poprimile su fizionomiju
i strukturu sklopljene šume. Šumske se sastojine
sukcesivno razvijaju na napuštenim ljetnim pašnjacima
koji uglavnom pripadaju rudinskoj zajednici oštre vlasulje
(Festucetum bosniacae), a manjim dijelom, nad is pra
nim zakiseljenim tlima, zajednici trave tvrdače
(Nardetum stricte).Ti se travnjaci nalaze na zaštićenim,
nagnutim terenima, osobito na obroncima duliba i padeža
(npr. Veliki Lubenovac,Tudorevo, Bilenski, Šegotski
i Dundovića padež, Lomska duliba, Sunđer). Od
ruba prema sredini travnjaka može se pratiti generacijski
niz smreka, od najstarijih na rubovima travnjaka do sve
mlađih i mlađih prema sredini travnjaka.Taj proces sukcesije
dovodi do stvaranja smrekovih sastojina koje u
sebi još uvijek uključuju i vrste kojima je optimum na
otvorenim travnjačkim staništima, kao što su Festuca
bosniaca,Festuca nigrescens, Persicaria vivipara, Trifolium
pratense, Ranunculus polyanthemos, Bromus
erectus, Vicia cracca. Jedan vrlo instruktivan primjer
obradio jeDakskobler(2003) u južnim JulijskimAlpama,
gdje je na staništu pretplaninske bukove šume
utvrdio dva sukcesijska stadija: na sjenokošama travama
bogatu zajednicuCentaureo julici-Laserpitium sileris, a
pionirske smrekove sastojine kao inicijalnu subasocijacijubetonicetosum
alopecuriu okviru ovdje već spomenute
asocijacijeAdenostylo glabrae-Piceetum.


Takve sukcesije vode povratku prirodne šumske vegetacije,
no pitanje je na kojim su lokalitetima smrekove
šume bile i prije prirodno rasprostranjene, a na kojima
su se rasprostranile zahvaljujući pionirskoj ulozi smreke
u zaraštanju otvorenih staništa subalpskoga pojasa.


Glede sindinamske uloge smreke,Oršanićju(2001)
po ekološko-biološkim svojstvima navodi kao intermedijarnu
vrsta, no na Velebitu ističe njezinu pionirsku
ulogu, tek na nekim lokalitetima nastupa s vrstama roda
Sorbus. Ona ne osvaja brže staništa zbog gustoga travnoga
pokrova, smrzavanja tla u zoni zakorjenjivanja
mladih biljaka i zbog nepovoljnoga djelovanja snijega.


Treći se tip sastojina razvio u skopljenim i zatvorenim
vrtačama i padinama koje dolaze do njih. Na koluvijalnim
tlima s većom vlagom i duljim zadržavanjem
snijega prevladavaju vrste redaAdenostyletalia. One indiciraju
takve uvjete, a među njima se ističuCicerbita
alpina,Ranunculus platanifolius,Stellaria nemorum,
Poa hybridai neke druge. Taj je tip sastojina u prijašnjim
radovima (Vukelići Tomljanović1990,
Vu kelićidr.2008) označen kao samostalna asocijacija
Adenostylo alliariae-PiceetumHartman 1944. Uz
florne specifičnosti na izdvajanje asocijacije uglavnom
je utjecala fizionomija i gospodarsko-strukturni elementi
smreke, koji ju prilično razdvajaju od tipski građenih
sastojina na plićim tlima susjednih padina i
grebena. Ove će se sastojine vjerojatno moći opisati kao
zasebna subasocijacija smrekove šume s obrubljenim
gladcem.Takav princip opisivanja subasocijacije s dna
padina i vrtačastih reljefnih formi primijenjen je i kod
ostalih smrekovih asocijacija (Zukrigl1972,Zupan čič
1999).Veće površine toga tipa nalazimo u Lomu i
na širem područjuVranjkovca.


ZAKLJUČCI – Conclusions


Temeljem vegetacijskih istraživanja smrekovih šuma
sjevernogaVelebita ustanovili smo novu smrekovu asocijaciju
s gladcem (Laserpitio krapfii-Piceetum ass.
nova). Rasprostire se na visinama od 1200 do 1600 m,
na vapnenačkim sjevernim, sjenovitim i svježim padinama
koje se spuštaju od vrhova prema vrtačama.


U usporedbi s ostalim dinarskim i susjednim subalpskim
smrekovim zajednicama siromašnija je vrstama
razredaVaccino-Piceteai nižih jedinica, dok je
bogatija vrstama iz bukovih šuma, odnosno redaFagetalia.
Svojstvene su vrste asocijacije: Laserpitium
krapfiiiCampanulavelebitica, razlikovne iz redaFagetalia:
Knautia drymeia,Petasites albus,Mycelis muralis
i Mercurialis perennis, dok se dijagnostičkim
značenjem ističu:Hypericum richerisubsp.grisebac


hii,Valerianamontana,Geranium sylvaticumiTrollius
europaeus.Asocijacija pripada podsvezi Vaccinio-Piceenion,
sveziVaccinio-Piceion, reduVaccinio-Piceetalia,
razreduVaccinio-Piceetea.


Smrekova fitocenoza s obrubljenim gladcem razvijena
je kao trajni stadij, najčešće u pojasu pretplaninske
bukove šume. Ona obuhvaća samo dio Horvatove makroasocijacijePiceetum
subalpinum croaticum. Istraživanja
drugih značajki i areal treba proširiti na ostali dio
Dinarida. Pojedine su sastojine veoma produktivne, no
u velikom dijelu areala zajednica je zaštitnoga karaktera.
U razdoblju od 2006. do 2009. godine dio se sastojina
potpuno osušio.


ZAHVALA–Acknowledgement
Za pregled članka i vrlo korisne sugestije zahvalju-nicima Hrvatskih šuma, Uprave šuma podružnice Senj
jemo akademiku dr. sc. Mitji Zupančiču, za pomoć prii Nacionalnoga parka “SjeverniVelebit”.
determinaciji mahovina prof. Miroslavu Samardžiću, a
za tehničku pomoć pri terenskim istraživanjima djelat