DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 23     <-- 23 -->        PDF

J. Vukelić, A.Alegro, V. Šegota:ALTIMONTANSKO - SUBALPSKASMREKOVAŠUMAS OBRUBLJENIM ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 211-228
LITERATURA– References


Anić,M., 1959: Šumarska fitocenologija, II (skripta).
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.Bertović,S., 1975: Ekološko-vegetacijske značajke
okoliša Zavižana u sjevernom Velebitu. Glas.
šum. pokuse 18: 5–75.


Beus,V.,1997: Fitocenologija. Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta Federacije BiH,
Sarajevo, 138 str.


Cestar,D., 1964: Prirast smreke u šumama gorskog i
pretplaninskog područja Hrvatske. Disertacija,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.


Cestar,D., V. Hren, Z. Kovačević, J. Martinović
i Z.Pelcer,1977: Tipološke značajke
šuma na profilu Štirovača – Lešće. Šumarski institut
Jastrebarsko, Radovi 33, 103 str.


Cindrić,Ž., 1973: Poredbena mikroklimatološka
istraživanja u nekim predplaninskim fitocenozama
područja Zavižana. U: Glavna meteorološka
stanica Zavižan, 1594 m, 1953–1973.
RHHMZ RH, 46–53, Zagreb.


Chytry,M., A.Exner, R.Hrivnak, K.Ujhazy,


M. ValachovičIW. Willner,2002: Context-
dependence of diagnostic species: Acase
stu dy of the Central European spruce forests.
Folia Geobot. 37: 403–417.
Dakskobler,I., 2003: Pionirsko smrekovje nad sadanjo
(antropogeno) zgornjo gozdno mejo v južnih
Julijskih Alpah (primer iz zgornje Baške
doline). Hacquetia 2/1: 19–52, Ljubljana.


Fukarek,P.,1964: Fitocenološka istraživanja Igma na.
Elaborat, Sarajevo.


Fukarek,P.,1969: Prilog poznavanju biljnosocioloških
odnosa šuma i šibljaka Nacionalnog parka
“Sutjeska”. Akad. Nauka i umjet. BiH 11/3:
189–291, Sarajevo.


Horvat,I., 1950: Šumske zajednice Jugoslavije. Zagreb,
73 str.


Horvat,I., 1962:Vegetacija planina zapadne Hrvatske
(s 4 karte biljnih zajednica sekcije Sušak).
Acta biol. II, 30: 1–179, JAZU, Zagreb.


Horvat,I., V.Glavač, H.Ellenberg,1974: Vege
tations Südosteuropas. G. Fischer Verlag,
Stuttgart.


Koperski,M., M.Sauer,W.Braun, S. R.Grad-
stein,2000: Referenzliste der Moose Deutschlands.
Bundesamt fur Naturschutz, Bonn –
Bad Godesberg.


Lakušić,R., D.Pavlović, S.Abadžić,Lj.Kutleša,
Lj. Mišić,1982: Ekosistemi planine
Vlašić. Bilten Društva ekologa SR BiH, serijaA,
knjiga 1(1): 1–131.


Nikolić, T.(ur.), 2010: Flora Croatica, baza podataka.
On-line (http:/hirc.botanic.hr/fcd). Botanički
zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet,
Sveučilište u Zagrebu.


Oršanić,M., 2001: Strukturne osobine i dinamika
šumskih sastojina obične smreke (Picea abies
Karst.) na SjevernomVelebitu. Disertacija, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 150 str.


Oršanić,M., D. Tomljanović, J. Tomljanović,
2005: Gospodarenje šumama na sjevernom
Velebitu. U: Šume i šumarstvo sjevernogaVelebita
(J. Vukelić, ur.), Hrvatske šume d.o.o. Zagreb,
73–102, Senj–Zagreb.


Podani,J., 2001: SYN-TAX 2000. Computer Programs
for DataAnalysis in Ekology and Systematics.
User s Manual, 53. str., Budapest.


Schweingruber, F.H., 1972: Die subalpinen
Zwergstrauchgesellschaften im Einzugsgebiet
derAare (Schweizerische nordwestliche Randal-
pen). SH Anstalt f. forstliche Versuchwessen
Mitteilungen, 48/2: 195–504.


Stefanović,V.,1970: Die Fichte und Fichtenwäder
in Bosnien und Herzegovina in denVegetationsverhältnissen
der Dinariden. Ekologija, 5/1:
1–13, Beograd.


Stefanović,V.,1986: Fitocenologija sa pregledom
šumskih fitocenoza Jugoslavije. IGKRO “Svjetlost”,
286 str., Sarajevo.


Trinajstić,I., 1970: Höhengürtel derVegetation und
die Vegetationsprofile im Velebitgebirge. Mittl.
Ostalp. Din. Ges. F.Vegetke 11: 219–224.


Trinajstić,I., 1995: Plantgeographical divizion of
forest vegetation of Croatia.Annal. Forest. 20:
37–66.


Trinajstić,I., 2008: Biljne zajednice Republike Hrvatske.
Akademija šumsrskih znanosti Zagreb,
179 str.


Vukelić,J., 1985: Doprinos fotointerpretacijske analize
vegetacijskom istraživanju šumskih zajednica
Nacionalnog parka “Risnjak”. Glas. šum.
pokuse 23: 95–140.


Vukelić,J., J. Tomljanović, 1990: Prilog istraživanjima
rasprostranjenosti i vegetacijske strukture
nekih fitocenoza obične smreke (Picea excelsa
Link.) u sjevernomVelebitu. Glas. šum. pokuse


26:227–242.
Vukelić,J., M.Rukavina,2005: Šumska vegetacija
sjevernoga Velebita. U: Šume i šumarstvo
sjevernoga Velebita (J. Vukelić, ur.). Hrvatske
šume d.o.o. Zagreb, 107–130, Senj, Zagreb.
Vukelić,J., S. Mikac, D, Baričević, D. Bakšić,
R.Rosavec,2008: Šumske zajednice i