DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 27     <-- 27 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERSŠumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 229-239
UDK 630* 116.2 + 114.7 (001)


ODRAZ SANACIJE ERODIRANOG TERENANA SVOJSTVATLA


1


NAFLIŠU – SLUČAJEVIABRAMI I BUTONIGAU ISTRI


IMPACT OF ERODED TERRAIN RECOVERY ON SOIL PROPORTIES ON
FLYSCH – CASE STUDIES OF ABRAMIAND BUTONIGAIN ISTRIA


Nikola PERNAR*, Darko BAKŠIĆ*, Ivan PERKOVIĆ*, Danko HOLJEVIĆ**


SAŽETAK: Na dva lokaliteta na flišu u Istri istraživali smo utjecaj bioloških
i tehničkih mjera zaštite tla te sanacije erodiranog terena na svojstva tla,
odnosno na njegovu regeneraciju. Na poligonu za istraživanje erozije u Abramima
istraživanje smo proveli na obnovljenim istraživačkim parcelama, a kod
naselja Grimalda na zemljištu s umjetno podignutom sastojinom crnog bora.


Pokazalo se da su tehničke mjere sanacije imale ključnu ulogu u smanjenju
produkcije erozijskog nanosa, osobito u ranoj fazi trajanja pokusa. Isto tako
na strmim padinama vegetacijska progresija je vrlo spora, pa je i regeneracija
tla vrlo spora, tako da je usprkos prirodnom naseljavanju crnog bora
sklapanje sastojine vrlo sporo, a humusno-akumulativni horizont tla vrlo
slabo razvijen i fragmentiran. Na blažim nagibima, koji nisu bili jako erodirani,
nesmetano širenje prirodne vegetacije (zaštita od požara) podjednakog
je učinka na svojstva tla (ujedno na njegovu zaštitu, regeneraciju itd.) kao i
biološka sanacija u vidu sadnje crnog bora. Odnos godišnje produkcije erozijskog
nanosa i sadržaja organske tvari u tlu upućuje na bržu humizaciju i regeneraciju
tla kod primjene učinkovitijih mjera suzbijanja erozije.


Ključne riječi:sanacija erodiranog zemljišta, regeneracija tla, organska
tvar tla, šumska prostirka.


UVOD – Introduction


Šumska vegetacija pruža najbolju zaštitu tlu od ubrskih
površina, odnosno njihovom fragmentacijom. Pozane
erozije (Gračanin1962,Prpićetal. 2005, To-sljed njih nekoliko stoljeća, osobito tijekom 19. i 20. st.
pić& Butorac2006 a i b, Topićetal. 2006).pristupilo se sustavnim zahvatima u cilju suzbijanja ero-
Razorni učinci erozije manifestiraju se osobito nakonzije i sanacije erodiranih terena (Ivančević,1996).
šumskog požara, koji je relativno česta pojava u toplim iPri sanaciji erodiranih površina i za zaštitu tla od erozije
suhim klimatskim područjima, kakvi su hrvatski mediteu
mediteranskom području najviše se koristi alepski bor
ran i submediteran (Martinović1997, Andreuet(Matić1986, Chirinoetal. 2006, Topićet al.
al. 2001). Ova područja tisućljećima su izložena antro2008),
a u submediteranskom području crni bor (Topić
po genim pritiscima, koji su rezultirali redukcijom šum2000,
Rey& Berger2006). Izbor biljnih vrsta i metode
sanacije ovisi o reljefnim, klimatskim i pedološkim
značajkama, uznapredovalosti erozije te vizualnim od1

Rad je rezultat istraživanja na projektu, “Pedološka istraživanja
šuma Istre” koji se realizira na Šumarskom fakultetu Sveučilišta
nosima u karajobrazu. U pogledu pedoloških značajki
u Zagrebu, a financira ga tvrtka “Hrvatske šume” d.o.o.osobito se, po velikoj erodibilnosti, ističe kompleks tala
*
Prof. dr sc. Nikola Pernar [npernar@sumfak.hr],
na flišu. Radi se o tlima relativno slabe vodopropusnosti
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
*(ovisno o odnosu laporne, pješčenjačke i vapnenačke
Doc. dr. sc. Darko Bakšić [baksic@sumfak.hr],
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebukomponente), zbog čega se na ogoljelom, strmom, te*

Ivan Perković dipl. ing. šum. [perkovic@sumfak.hr],
renu za vrijeme pljuskova javlja površinsko tečenje,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
**koje od planarne, preko brazdaste, relativno brzo prera-
Mr. sc. Danko Holjević [dholjev@voda.hr], Hrvatske vode